- Vi har gjennom hele planperioden jobbet med å utvide vårt tjenestetilbud innenfor servicevirksomheten. Vår sterke servicekultur er ytterligere styrket og det er veldig gledelig å se den sterke veksten innenfor dette området.

I kvartalet har Bravida Norge hatt en fallende ordrereserve. En reduksjon som er delvis ønsket, forteller Bakke. 
- Vi har som mål å redusere vår risikoeksponering, og vi har en tydelig prosjektstrategi i alle våre regioner som bidrar til at vi går etter de rette prosjektene . Etterspørselen etter installasjonsprosjekter påvirkes av makroøkonomiske forhold som renteøkninger og inflasjon, som kan forlenge investeringsbeslutninger. På den andre siden vil etterspørselen etter service være god fremover. Derfor ønsker vi å dreie mer av virksomheten over mot service, som har lønnsomhet og vekstpotensial. 

Vil bistå kundene med å nå sine klimamål

Bakke sier seg svært fornøyd med den store omsetningsøkningen, som har bidratt både til organisk vekst og inntak av enda flere lærlinger. Bravida Norge har nå ca. 3250 medarbeidere og er lokalisert i 70 avdelinger på mer enn 30 steder i landet. 

- Vi bygger bevisst opp kompetanse innenfor alle de tekniske fagene, og står nå bedre rustet enn noen gang for å kunne bistå kundene våre på en best mulig måte. Ikke minst i forhold til bærekraftige løsninger i bygningsmassen, ligger det et stort potensial, påpeker han. 

- Kravene til klimavennlige bygg og energieffektivisering blir stadig strengere, og taksonomirapporteringen kommer nå for fullt. 
Dette er områder vi ønsker å bistå eiendomsbesittere og byggherrer med å løse, som betinger at vi alltid har den tekniske kompetansen til kunne gjøre det. 

Tror på fortsatt treghet i nybyggmarkedet

I en tid med sterk inflasjon, økt rentenivå, lav kronekurs og stadige prisøkninger, tror Bakke at disse faktorene vil fortsette å bremse byggingen i de kommende årene.  

- Økte kostnader og knapphet på råvarer har ført til at flere prosjekter har blitt satt på vent eller lagt på is. Og selv om Prognosesenteret sier at situasjonen vil snu allerede neste år, er jeg redd det er en mismatch med virkeligheten. 

- Det hadde jo vært fantastisk om de fikk rett. Men deres prognoser er basert på gitte igangsettingstillatelser, som jeg er redd ikke blir igangsatt. 

- Så er det prosjekter som har vært regnet på, men som blir regnet på nytt. Dermed går både uker og måneder og år uten at det skjer noe. Vi må nok fortsatt vente en stund før ting normaliserer seg. 

Større på service enn prosjekt

Bravidas strategi er over tid å bli større på service enn på prosjektet, som gjør selskapet mindre sårbart i forhold til konjunktursvingningene. Bakke er sikker på at det kommer mye spennende business innenfor det grønne skiftet som vil veie opp for den reduserte byggeaktiviteten. 

- Det er mange eldre bygg som må rehabiliteres til bærekraftige bygg for å tilfredsstille dagens og fremtidens krav, som vi kan bistå dem med. 

En trend han tror vil bli ytterligere forsterket i årene framover. 
- I stedet for å rive gamle bygg, skal man nå sette de i stand og gjenbruke mest mulig for å oppnå best mulig CO2-regnskap. Samtidig blir byggene mer og mer teknisk krevende, som vil føre til økt etterspørsel av servicetjenester. Her ligger det et stort potensial vi ønsker å betjene.   

- De aller fleste av de store kundene våre har satt seg tydelige mål om å minimalisere CO2- utslippene sine, og mange av de er omfattet av økonomiregelverket som gjør at de må også dokumentere at de faktisk bruker mindre energi. Da må det gjøres investeringer. Det kan handle om å bytte gamle pumper med intelligente utgaver, energibesparende varmeløsninger, klimavennlige lyskilder, styringssystemer osv.  

- Alt dette kan vi tilby, i tillegg til egenproduksjon av energi med solcellepaneler og solfangere. 

Han trekker også fram kompleksiteten i å utføre service og drifte moderne bygg, som teknisk bransje må løse på vegne av eiendomsbesitterne. 

Mange oppgaver som skal løses

Om Norge skal nå de nye klimamålene om å redusere utslippene med minst 55 prosent innen 2030, er det mange utfordringer som må løses. Men det er det som gjør de tekniske fagene så spennende å jobbe med, sier han. 

- For det første trenger vi mye mer elektrisk energi for å muliggjøre klimamålet. I tillegg må vi spare mer energi. Og i et geopolitisk perspektiv, har vi nå et sikkerhetsnivå som er i endring. 

- Selv om det er krevende at det bygges mindre, som skaper urolighet i markedet, tenker jeg at vi er ufattelig heldige som er i den tekniske delen av byggebransjen. Tenk på det mulighetsrommet som ligger her nå, nettopp i å hjelpe kundene våre med å optimere tekniske anlegg og ikke minst benytte teknikken til å oppgradere eldre bygg. Vi er jo de som virkelig kan hjelpe til med å spare energi i samfunnet. I Bravida har vi avdelinger innen Fire & Security, byggautomasjon, rør, elektro og ventilasjon mm, som alle er fag som kan påvirke enormt på CO2-utslippene og på energibruken til kundene våre. 

- Derfor ser jeg lyst på fremtiden om vi klarer å omstille oss. 

Mer prefabrikkering

Bakke mener økt fokus på prefabrikkering vil forsterke seg fremover.

- Vi gjør mye av det også i dag, men jeg tror det kommer til å forsterke seg ytterligere i årene framover. Både fordi det har et miljøaspekt og det er effektivt. Når prisene galopperer slik de gjør nå, må det hentes inn andre steder. For selv med økt digitalisering, har vi ennå ikke sett den store produktivitetsforbedringen.

Det er derimot en forventningen Bakke har nå, hvor selskapet investerer i nytt digitalt prosjektstyringsverktøy og et nytt digitalt innkjøpsverktøy for å jobbe smartere og dokumentere bedre. På innkjøpssiden er det viktig og vil bli enda viktigere i fremtiden å kunne dokumentere produktdata og sporbarhet. 

- Og vi investerer i et nytt CRM-system og Facility management, så vi vi gjør veldig mye på den digitale fronten. Det skal resultere i at kunden skal få et bedre produkt, samtidig som vi skal kunne jobbe smartere og enklere – og med det forbedre produktiviteten. 

Også ute på byggeplassen, er det mye å hente i effektivitet, mener han. 
- Skal man bygge etter 3D-modell, må også prosjekteringskvaliteten bli bedre. I Norge har vi hatt en tendens til å tegne det som ble bygd i stedet for å bygge det som er tegnet. Skal du få full effekt av en digital modell som vi kan gjenbruke data på, må vi faktisk prosjektere helt riktig – slik at vi kan bruke det både til prefabrikkering, til dokumentasjon og til korrekt arbeidsunderlag for rørleggeren og elektrikeren. 

- Det kan ikke være sånn at han man må gjøre tilpasninger på byggeplassen hele tiden. Da har en slik modell lite for deg. 

Må styrke kompetansen

Behovet for kompetanse er allerede nevnt, som er et dedikert satsingsområde i Bravida-konsernet. 

- Vi bygger spesialavdelinger som skal håndtere disse behovene i markedet på best mulig måte, og sørger for kontinuerlig kompetanseheving for fagarbeideren. Men vi er også avhengig av å rekruttere ny kompetanse, og ser gjerne etter masterstudenter som utdanner seg innen energi og miljø som kommer inn med ny og spennende kompetanse. Vi har flere ulike opplæringsprogrammer som bidrar til at vi får det tilsiget av kompetanse vi og markedet har behov for. 

Han gleder seg også over at håndverksfagene har fått økt popularitet både blant jenter og ungdommer generelt, som lover godt for rekrutteringen. 

- Der synes jeg bransjeforeningene våre og bedriftene har gjort en veldig god jobb.