Arbeidstilsynet har i 2022 gjennomført i underkant av 1000 tilsyn med bemanningsforetak og virksomheter som leier inn arbeidskraft. Tilsynet har undersøkt om det foregår stor grad av ulovlig innleie og grov forskjellsbehandling mellom innleide og fast ansatte. Nå har Arbeidstilsynet oppsummert funnene:

"Det har skjedd en positiv utvikling i denne bransjen de senere årene. Dette skyldes flere ting. Blant annet ble det i januar 2019 innført krav om at alle arbeidskontrakter skal inneholde stillingsbrøk med spesifisert arbeidstid."

Arbeidstilsynet fant få grove brudd på regelverket – heldigvis. Hovedfunnet er at mange av bemanningsforetakene mangler skriftlig dokumentasjon av opplysninger som sikrer og bekrefter likebehandling.

- Det har skjedd en positiv utvikling i denne bransjen de senere årene. Dette skyldes flere ting. Blant annet ble det i januar 2019 innført krav om at alle arbeidskontrakter skal inneholde stillingsbrøk med spesifisert arbeidstid. Dette har ført til en forbedring. Kravet ble innført for å sette en stopper for de såkalte «0-timers-kontraktene». Dette er kontrakter som ikke gir arbeidstakeren forutsigbarhet knyttet til hvor mye jobb man kan regne med å få og heller ikke forutsigbarhet knyttet til lønn. I våre tilsyn har vi i liten grad kommet over «0-timers-kontrakter» og kontrakter med stillingsbrøker som ikke er reelle, uttaler Arbeidstilsynet. 

BNL: Arbeidstilsynets funn viser at innleieforbud er unødvendig
Nina Solli, administrerende direktør i Byggenæringens Landsforening sier i en pressemelding at det er godt med faktabasert argumentasjon og Arbeidstilsynets rapport gjør det naturlig å stille seg spørsmålet ved grunnlaget for å innføre totalforbud i Oslofjord-regionen og de øvrige innstramningene i regelverket som gjelder for hele landet. Arbeidstilsynets funn stemmer godt med BNLs erfaringer om at utviklingen går i riktig retning.

- Opinions undersøkelse utført i april i fjor viste at grunnbemanningen i byggenæringen har økt siden 2019. En majoritet av våre medlemsbedrifter har økt antallfast ansatte i denne perioden. Utviklingen går altså i riktig retning, og da er det et unødvendig sjansespill med et så inngripende tiltak som forbudet mot innleie utgjør, påpeker Solli.

Opinions undersøkelse viser også at de mest sannsynlige alternativene til innleie er økt bruk av midlertidige ansettelser (21 prosent), økt bruk av underleverandører (19 prosent) eller økt bruk av overtid (15 prosent).

Solli forteller at de som arbeidsgiverorganisasjon har hatt lange tradisjoner for godt samarbeid i trepartssamarbeidet.
- Vi har samme mål. Hovedregelen skal være fast ansettelse, men en prosjektbasert næring som byggenæringen har behov for noe fleksibilitet. Totalforbudet er utarbeidet uten samarbeid med oss og uten å høre på fakta og konsekvensvurderinger, avslutter Solli.