Overvåkingsorganet Esa mener at flere av regjeringens innleieregler bryter med EØS-avtalen, og har åpnet sak mot Norge.

Bakgrunnen for at Esa mener Norge bryter EØS-avtalen er lovendringene regjeringen innførte i 2022, hvor man fjerner muligheten bedrifter har til å bruke innleie når arbeidet er av midlertidig karakter.

I Oslo, Viken og tidligere Vestfold fylke ble det i tillegg innført et totalforbud mot bruk av innleie i bygge- og anleggsbransjen.

Esa skrev i et åpningsbrev i juli at enkelte av de nye innleiereglene er uforenelige med EØS-retten. Åpningsbrevet er det første steget i en sak der Esa kan ende opp med å reise søksmål ved Efta-domstolen, skriver NTB.

Regjeringen har i et tilsvar til Esa avvist at de nye innleiereglene bryter med EØS' regelverk.

Arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna (Ap), sier til NTB at innstramningene i innleieregelverket utgjør en viktig del av regjeringens arbeid med å sikre et arbeidsliv preget av faste og direkte ansettelser. Faste ansettelser i den virksomheten hvor arbeidet utføres, gir trygghet for den enkelte arbeidstaker. Slike ansettelser gir også best grunnlag for tillit, utvikling og samarbeid mellom partene i arbeidslivet og ivaretar fellesskapet den norske arbeidslivsmodellen er tuftet på. 

Regjeringen, med stortingsflertallets tilslutning, har hele tiden ment at innstramningene ligger innenfor det handlingsrommet Norge har etter EØS-avtalen.

Brenna påpeker videre i meldingen fra NTB at regjeringen vil ha et høyt beskyttelsesnivå for den norske arbeidsmarkedsmodellen, for arbeidstakerne, og for helse og sikkerhet. Esa utfordrer valget av beskyttelsesnivå, men vi mener at statene selv kan velge hvordan de prioriterer legitime hensyn opp mot andre hensyn, som for eksempel fleksibilitet for næringslivet.