Myndighetene ønsker å ha en finger på energibruken i norske bygg, gjennom normer, krav og tilskuddsordninger. Forventet energibruk brukes som forutsetning for valg av energisystemer i eneboliger, men også som grunnlag for utbygging av tekniske anlegg, energiforsyning og offentlig politikk.

Kunnskap om det reelle energiforbruket er derfor viktig.

Nye data
Under et seminar i regi av Lavenergiprogrammet nylig kunne Inger Andresen ved SINTEF Byggforsk offentliggjøre ferske tall om norske husholdninges energibruk. Målingene kommer fra et større prosjekt som har til formål å evaluere energibruk, inneklima og beboererfaringer i boliger med passiv-hus-standard eller bedre, og ned til minste detalj.

Første fase har vært over lengre tid å foreta målinger i et stort antall ulike typer pilotboliger, på inneklima og energibruk. Prosjektet omfatter totalt ca. 60 boliger, til nå har 15 av disse blitt målt. Dette er både eneboliger, rekkehus og blokker, alle med passivhus- eller nullenergi standard fra en rekke ulike steder i landet. Alle har balansert ventilasjon men med ulike oppvarmingsløsninger.

Et foreløpig funn fra studiene av boligene er at de fleste har et høyere energiforbruk enn beregnet.
- Enkelte har inntil 70 % høyere energibruk, men i snitt ligger det 20-30 % over, fortalte Andresen.

Varmere inneklima
Man har gjennom evalueringen forsøkt å identifisere ulike årsaker til forskjeller i beregnet og målt energibruk. Det har med ulike klimasoner å gjøre, som utetemperatur, men også solinnstråling, samt til en viss grad bygningsmessig kvalitet og utforming, samt ytelsen på teknisk utstyr.

De største utslagene skyldes likevel at folk lever forskjellig. Det kan være forbruk av varmtvann til dusjing, lufting på soverom året rundt, ulike temperatunivåer inne, og bruk av teknisk utstyr.

- Som et eksempel tar vanlige energiberegninger utgangspunkt i en innetemperatur på 19°C om natten og 21°C om dagen, dvs. 20,3°C i gjennomsnitt. Vi har målt innetemperaturer, og alt tyder på at de fleste ligger høyere enn dette, også på vinteren. Gjerne et par grader over, noe som slår ut på energibruken med ca 6 kWh/m2 pr år i gjennomsnitt, så er det bare å gange med boligarealet, så ser vi hvor viktig dette kan være, fortalte Andresen.

Det er små forskjeller på ventilasjonsanlegg, der de fleste kjører på "NORMAL" til vanlig, men slår den vanligvis ned til "MIN" når de reiser bort.

Brukervaner
Et interessant funn er at de fleste har varmekablene på badet stående på hele året, og svært mange har vinduet stående åpent på soverommet om natten stort sett hele året, noe som gir betydelig varmetap.

Livsvanene er også i endring, noen av beboerne har elbil som lades hjemme, mens andre har installert mye LED lys for å få ned energibruken.

- Det kan virke som om bevisstheten om energibruk og daglig praksis for å spare energi varierer stort. Mens enkelte familier tar hensyn til energibruk og holder lav innetemperatur har andre en mer energikrevende livsstil.

Videre arbeid i prosjektet er å gjennomføre formålsdelte målinger sett i sammenheng med brukerundersøkelser. Det er nødvendig for å trekke mer generelle konklusjoner.

- Dette vil gi ny og mer oppdatert innsikt i både energibruksvaner og effektiviteten av tekniske løsninger, og blir nyttig informasjon for de som vil energiøkonomisere, sier Andresen.