Prøvingen ble gjort på en stilisert versjon av dusjklappsetet,
med samme geometri på innfestingen.
 
Det skal være mulig å ettermontere hjelpeutstyr som støttehåndtak og dusjsete i minst ett av boligens baderom. TEK10 krever blant annet at ettermontering av støttehåndtak på vegger i dusjområdet og ved klosettet er mulig. Utstyr skal kunne monteres på veggen i dusjen (0,9 m x 0,9 m), 0,6 m til hver side for klosettet, samt på eventuell sidevegg. Monteringsområdet skal være opp til 1,8 m i høyden.

Ikke presise krav
Belastningen på veggkonstruksjonen er avhengig av vekten til personene som bruker hjelpeutstyret og utformingen av utstyret. Personlaster er delvis angitt i standarder, mens utformingen av utstyr ikke er standardisert.
SINTEF testet utstyrsmodeller
Ved utgivelsen av Byggebransjens våtromsnorm (BVN) i 2011 ønsket SINTEF Byggforsk å beskrive noen konstruksjoner som tilfredsstilte kravene i TEK10, og testet ulike kombinasjoner av utstyr og veggkonstruksjoner. Prøvingene viste at utstyr som er på markedet,  stiller store krav til veggkonstruksjonen.

Følgende produkter ble brukt ved prøvingene:
- Dusjklappsete Pressalit R 7010
- Støttehåndtak Topro 60 cm, Topro artikkel nr. 814504
- Toalettstøtte Optima låsbar fra ETAC

Andre produkter med annen utforming og innfesting ble også vurdert, og disse var med og dannet grunnlag for utforming av prøvingen. Det ble gjort forsøk med vegger av:
- 12 og 22 mm OSB-plater
- 15 og 21 mm rupanel
- 19 og 21 mm kryssfiner

Alle veggene ble kledd med ett lag gips.

Trykkbrudd i overflaten av gipsplate etter prøving av
støttehåndtak
 
Resultater fra prøvingene
 - Dusjklappsete og støttehåndtak ved klosett som ikke har støtte i gulvet, gir vesentlig større belastninger på skruer enn enkle støttehåndtak som monteres utenom klosettet. Dette er det tatt hensyn til ved de dimensjonerende laster og utstyr som ble brukt ved denne prøvingen.
-  Enkle støttehåndtak som monteres på veggen utenom klosettet, stiller mindre krav til veggkonstruksjonen.
-  Bæreevnen for utstyr vil normalt være avhengig av uttrekkskapasiteten for skruene, ikke (bøye)styrken i platekledningen utstyret er festet til.
-  Rupanel viste seg å fungere meget dårlig. Skruer kan treffe mellom to bord, og skruene som må brukes er så grove at det er en sjanse for at panelbordene sprekker. Hjelpeutstyret har små festeplater, og veggen påføres et stort moment lokalt. Finerplater har stivhet i to retninger, og bedre evne til å oppta moment enn rupanel.
- For dusjklappsete må det benyttes 10 med mer helgjengete, selvborende skruer. Skruene som følger med utstyret som ble prøvd, var ikke helgjenge, og egnet seg ikke for innfesting i kryssfiner.

Med bakgrunn i prøveresultatene beskriver BVN vegger av minimum 18 mm kryssfiner i områder der dusjklappsete eller støttehåndtak skal kunne ettermonteres.

I prøveprosjektet ble det ikke undersøkt hvilke skader som kan oppstå på grunn av trykkbelastningene på overflatene. Ved de høyeste (og uforutsette) belastningene vil det i mange tilfeller kunne bli oppsprekking av fliser eller trykkbrudd i overflater. Disse skadene vil normalt ikke utgjøre noen sikkerhetsrisiko for brukeren.

Nye produkter trengs!
Produktene som er på markedet i dag, egner seg best for mur- og betongvegger. Innfestingsplater har små dimensjoner, og gir høye belastninger på skruer og overflater. Herved oppfordres produsenter og leverandører til å ta fram produkter som egner seg bedre for montering på lette veggkonstruksjoner.