I en rettsmeklingsprotokoll fra Agder tingrett, innrømmet begge å ha urettmessig brukt FLOW Group sine ressurser i form av systemer, knowhow, forretningshemmeligheter og ansatte til eget formål på en illojal måte, i en tid hvor de var i ferd med å etablere VVS Sør AS.  I det omforente rettsforliket står det at de saksøkte betaler et samlet beløp på 1.575.000 kroner til sin tidligere arbeidsgiver FLOW Bredesen VVS AS. Beløpet inkluderer erstatning, tilbakebetaling av lønn og kompensasjon til saksøker. 

Den spesielle saken er tidligere omtalt i VVSforum, hvor Paulsen og Hagane senere ga et felles tilsvar.  


Les: Betrodde medarbeidere hos FLOW Bredesen VVS AS har innrømmet grovt utroskap

Eksklusjon, suspensjon eller mulkt

Rørentreprenørene Norge har tydelige etiske retningslinjer som medlemmene plikter å følge, og bransjeorganisasjonen vurderte om Hagane og Paulsen hadde opptrådt i strid med retningslinjene etter VVSforums omtale av rettsforliket. 

I lovverkets § 7.1. kan vi lese følgende: 

«Et medlem som gjentatt eller grovt overtrer Rørentreprenørene Norges lover, Rørentreprenørene Norges etiske regler eller som handler mot lovlig fattede beslutninger eller som på annen måte opptrer utilbørlig i forhold som berører Rørentreprenørene Norge, kan etter beslutning i Styret fratas medlemskapet for en bestemt periode (suspensjon) eller for ubestemt tid (eksklusjon). Vedkommende medlemsforetak og eventuelt foretakets lokalavdeling skal få anledning til å uttale seg før saken avgjøres. Ved forhold som nevnt ovenfor kan Styret i tillegg til eller i stedet for angitte reaksjonsmåter ilegge medlemsforetaket en mulkt på minimum kr 5000 og maksimum på et beløp stort 2 ganger Folketrygdens grunnbeløp. Mulkten tilfaller Rørentreprenørene Norge.» 

Nå har RørNorge kommet med sin beslutning i saken. I en egenprodusert artikkel, penneført av kommunikasjonsrådgiver Kaja Høvik, uttaler Cato Hagane, daglig leder i VVS Sør følgende;  «Vi opptrådte uklokt da vi sluttet i FLOW Bredesen og startet vårt eget firma. Det beklager vi. Nå må vi gjenreise tilliten». 

Og videre: 

«Jeg ønsker ikke at noen skal stille spørsmål ved om de kan ha tillit til meg i fortsettelsen, da er det ikke riktig å være tillitsvalgt» 

Ingen straffereaksjon

I følge artikkelen, var det på et møte med administrerende direktør Marianne W. Røiseland i Rørentreprenørene Norge at Hagane valgte å trekke seg. Både han og med-gründer Øyvind Paulsen innrømmer uheldige omstendigheter ved avslutningen i FLOW Bredesen AS. «Vi handlet på en måte som vi i ettertid ser er beklagelig», sier Hagane. 

Også administrerende direktør Marianne W. Røiseland blir tilsynelatende intervjuet om saken av sin kommunikasjonsrådgiver, og uttaler følgende: 

«Rørentreprenørene Norge har etiske retningslinjer som skal sikre at medlemmene oppfattes som seriøse, troverdige, kvalitetsbevisste og lønnsomme. Det er avgjørende for bransjens omdømme. Vi kommer til å løfte opp de etiske reglene og gi tydelige råd på hvordan ansatte bør opptre når de forlater en bedrift, og hvordan arbeidsgiver må sikre seg mot en slik situasjon allerede når en ansetter en arbeidstaker. Du bør ha en skilsmisseavtale før du inngår ekteskap. Tydelighet og bevissthet kan forhindre mange konflikter. Vi skal bli flinkere på dette området» 

Hun kommer ikke til å anbefale styret å straffe sørlandsbedriften ytterligere, men uttaler at hun er fornøyd med at Cato Hagane trekker seg fra tillitsverv og at gründerne beklager måten de handlet på i avslutningsfasen av ansettelsesforholdet i FLOW Bredesen AS. 

«Det er en klok beslutning å trekke seg fra tillitsverv i bransjeorganisasjonen og beklage opptreden. For RørNorge er det et viktig aspekt at saken mellom FLOW Bredesen AS og VVS Sør AS ble forlikt.»  Hun vil, i følge artikkelen, ikke spekulere i om forholdet hadde sett annerledes ut dersom Arendals-bedriften hadde blitt dømt, - eller om den hadde blitt frikjent i en rettsprosess. 

«Partene har ulikt syn på saken, men ble enig om et forlik. Det forholder vi oss til, så er vi flere som skal ta lærdom av saken. Etikk er en evig problemstilling for alle bransjer, også vår» 

Les: Trekker seg fra styret for å gjenvinne tillit

Tyst fra Øivind Paulsen

Når det gjelder Øyvind Paulsens rolle som styremedlem i Opplæringskontoret for Byggfag i Aust-Agder, kommer det ikke fram om han ønsker å fratre eller fortsette som før.

 VVSforum har tidligere stilt spørsmål til OKAB, ved daglig leder Glenn Kruse; om forliket og innrømmelsene vil få konsekvenser for Paulsens rolle som styremedlem. Han svarte da følgende: «Dette har jeg ingen kommentar til. Øyvind gjør en utmerket jobb med både lærlinger og sitt verv i OKAB.»