I en rettsmeklingsprotokoll fra Agder tingrett, innrømmer begge å ha urettmessig brukt FLOW Group sine ressurser i form av systemer, knowhow, forretningshemmeligheter og ansatte til eget formål på en illojal måte.  

Videre står det: «De saksøkte har brutt og/eller medvirket til brudd på̊ inngåtte aksjonær- og ansettelsesavtaler i form av henvendelser til kunder, rekruttering av ansatte og kunder samt overføring av kontraktposisjoner fra FLOW Bredesen VVS AS til VVS Sør AS. Handlemåten er blant annet i strid med markedsføringsloven $ 25 om god forretningsskikk, aksjonæravtalen, lojalitetsplikten i arbeidsforhold og forretningshemmelighetsloven.»

I det omforente rettsforliket står det at de saksøkte betaler et samlet beløp på 1.575.000 kroner til sin tidligere arbeidsgiver FLOW Bredesen VVS AS. Beløpet inkluderer erstatning, tilbakebetaling av lønn og kompensasjon til saksøker, og anses som fullt og endelig oppgjør – og at FLOW Group avstår fra strafferettslig forfølgning av de saksøkte for kjente krav. 

Protokollen er datert 15. februar 2023, og hver av partene betaler egne saksomkostninger.

Grov illojalitet

I følge stevningen til Agder tingrett, har FLOW Bredesen VVS AS avdekket at de to tidligere nøkkelansatte har etablert virksomhet i direkte konkurranse med FLOW Bredesen VVS AS mens de fortsatt var ansatt i selskapet. Videre har de to tidligere ansatte, samt selskapet VVS Sør AS, i samme tidsperiode utført klart illojale og rettsstridige konkurransehandlinger overfor FLOW Bredesen VVS AS. 

Det kom blant annet for dagen at Paulsen i samarbeid med Hagane og VVS Sør besvarte innkommende tilbudsforespørsler som Paulsen mottok i kraft av å være daglig leder i FLOW Bredesen VVS AS, med ga tilbud på̊ vegne av konkurrenten VVS Sør AS. 

Tilbudene som VVS Sør AS på̊ denne måten rettsstridig har inngitt, beløper seg til flerfoldige millioner kroner. Det er avdekket at VVS Sør AS har fått tildelt oppdrag på̊ prosjekter som ble omsøkt basert på̊ den illojale opptredenen, leser vi av stevningen. 

Videre at det også er avdekket at den tidligere daglige lederen har delt priser, kalkyler og annen informasjon tilhørende FLOW Bredesen VVS AS for å kunne benytte det til egen vinning gjennom VVS Sør AS. I tillegg lastet Paulsen ned informasjon tilhørende FLOW Bredesen VVS AS til en ekstern harddisk, og de betrodde medarbeiderne rekruttert flere av FLOW Bredesen VVS AS ansatte mens de ennå var i FLOW Bredesen VVS AS tjeneste.

Opprettelsen av konkurrerende selskap

Paulsen sa opp stillingen i FLOW Bredesen VVS AS 29. november 2021. Med seks måneders oppsigelse, var han ansatt i selskapet til og med mai 2022. Hagane signerte oppsigelsen 28. januar 2022, og hadde to måneders oppsigelsestid – fram til 31. mars 2022. 

Dagen etter at sistnevnte var ferdig med oppsigelsestiden, offentliggjorde han via sosiale medier at han de hadde opprettet selskapet  «VVS Sør», og at selskapet i hovedsak ville fokusere på̊ rørleggertjenester i proffmarkedet. Han skrev også at de gledet seg til å ta fatt på̊ mange spennende oppdrag for nye og eksisterende kunder og kontakter. 

FLOW Bredesen VVS AS sitt styre fattet etter hvert mistanke om at også̊ Paulsen var involvert i oppstarten av konkurrenten VVS Sør AS, kan vi lese av stevningen. Fra og med den 20. april 2022 ble Paulsen fritatt arbeidsplikt for den resterende perioden av oppsigelsestiden, og en ny midlertidig daglig leder ble innsatt. I følge stevningen opplevde vedkommende Paulsen som svært lite samarbeidsvillig. 

Det viste seg at Hagane stiftet VVS Sør AS allerede 17. februar 2022 – med Hagane som daglig leder og styremedlem, og Paulsen som styrets leder. Paulsen er også̊ ansatt i selskapet. 

FLOW Bredesen VVS AS tok kontakt med CMS Kluge Advokatfirma for videre bistand. 

Dermed begynte ballen for alvor å rulle. 

Allerede etter kort tid ble det avdekket alvorlige rettsbrudd fra de saksøkte overfor FLOW Bredesen VVS AS, og det ble bevist at Paulsen aktivt var engasjert i VVS Sør AS mens han fortsatt var ansatt i FLOW Bredesen. Det ble blant annet funnet et brevark tilknyttet VVS Sør AS, hvor både Paulsen og Hagane var oppgitt som kontaktpersoner og med dedikert VVS Sør AS sine mailadresser.

- Stjal oppdrag fra arbeidsgiveren

Ett av de mest graverende forholdene som lagt fram i retten, er knyttet til rørarbeidene for Botanisk Hage i Kristiansand, med Statsbygg som prosjekteier: 

Den 14. oktober 2021 sendte Paulsen på̊ vegne av FLOW Bredesen VVS AS tilbud som underleverandør til Byggmester Asle Thorsen, som er FLOW Bredesen VVS AS sin største kunde. Pristilbudet var på̊ godt over én million kroner, og FLOW Bredesen VVS AS ble i følge stevningen beviselig tildelt oppdraget gjennom erklæring om ansvarsrett som ansvarlig utførende- signert av Paulsen på̊ vegne av FLOW Bredesen VVS AS. 

Prosjektet hadde oppstart 14. februar 2022, med planlagt ferdigstillelse innen 14. oktober 2022. Den 2. mars 2022 ble det avholdt byggemøte i prosjektet. Av møtereferatet fremgår det at Paulsen i FLOW Bredesen VVS AS var til stede. 

Deretter ble det helt stilt rundt prosjektet, inntil FLOW Bredesen VVS AS oppdaget gjennom innsyn i en mailkorrespondanse at «Hagane og VVS Sør AS er i full gang med Botanisk hage UIA for Statsbygg i Kristiansand». 

Dokumentasjon viser altså at FLOW Bredesen VVS AS allerede hadde fått dette oppdraget: 

- FLOW Bredesen VVS AS var ansvarlig utførende i henhold til signert ansvarsrett. 

- FLOW Bredesen VVS AS var registrert og godkjent som leverandør og kontraktshjelper. 

- FLOW Bredesen VVS AS hadde opptrådt i byggemøter sammen med øvrige prosjektdeltakere. 

- FLOW Bredesen VVS AS sto oppført på̊ prosjektets telefon- og adresseliste som «rørlegger». 

- Ansatte i FLOW Bredesen VVS AS hadde begynt å jobbe på̊ prosjektet i henhold til intern timeliste. Ingen av timene ble imidlertid fakturert fra FLOW Bredesen VVS AS. Samtlige ansatte som har ført timene, tok senere ansettelse i VVS Sør AS. 

Dette prosjektet ble dermed regelrett flyttet ut av FLOW Bredesen VVS AS og over til VVS Sør AS, er FLOW Bredesen VVS AS tydelige på. 

Også i en rekke øvrige, store byggeprosjekter, viser det seg at Paulsen har drevet et dobbeltspill mens han ennå var ansatt hos FLOW Bredesen VVS AS. Som altså resulterte i et forlik hvor de saksøkte innrømmet sin brøde framfor at saken skulle avgjøres i rettsinstansene.

- Protokollen taler for seg

VVSforum har sendt flere spørsmål til FLOW Group knyttet til forliket og det innrømte utroskapet, men styreleder Knut Erling Årstad ønsker ikke å kommentere saken i detalj. Rettsprotokollen taler for seg, sier han. 

- Denne type lederadferd er verken bransjen eller forretningslivet tjent med. Personer som innehar betrodde posisjoner eller tillitsverv hvor man skal fremstå som rollemodeller for kolleger og neste generasjon håndverkere, bør være ekstra aktsom når det gjelder sitt forretningsmoralske kompass. 

- I vårt arbeid med å profesjonalisere alle deler av vår virksomhet må vi til enhver tid forholde oss til og innrette oss etter lover, forskrifter og offentlige bestemmelser, i tillegg til å etterleve alminnelige etiske prinsipper og generelle atferdsnormer. For at vi skal oppnå varige gode resultater er det helt avgjørende at vi alle sammen etterlever disse. 

- Det som kanskje var en utbredt praksis for få år tilbake, kan være fullstendig uakseptabelt i dag, sier Knut Erling Årstad.

Uttalelse fra de saksøktes advokat:

Våre klienter har innrømmet feil og har tatt konsekvensen av disse ved å inngå et forlik med Flow Bredesen VVS AS. For våre klienter er det beklagelig at det i artikkelen ikke gjengis deres syn slik dette fremkommer om man leser samtlige dokumenter fra retten fra undertegnede. 
 
Det ville, etter min oppfatning, kunne nyansert fremstillingen i artikkelen og dermed også alvorlighetsgraden i saken.
 
Våre klienter har lagt denne saken bak seg og fokuserer nå på sine oppdrag og kunder. De har derfor ikke ytterligere kommentarer til artikkelen.

Det skriver advokat Kai Knudsen i advokatfirmaet Wigemyr & Co i en epost til VVSforum. 

Derfor velger vi å ikke anonymisere de involverte 

VVSforum har valgt å ikke anonymisere de involverte partene i denne saken. Det er i hovedsak to årsaker bak den beslutningen: For det første, for å hindre at det blir spekulasjoner knyttet til hvem personene som har vært utro, faktisk er - og med det unngå at uskyldige blir mistenkeliggjort. For det andre, at både Paulsen og Hagane har tillitsverv; henholdsvis som styremedlem i Opplæringskontoret for Byggfag i Aust-Agder og nestleder for Rørentreprenørene Norge – Agder, som gjør saken ekstra alvorlig.