– Den foreslåtte nettleiemodellen er uforståelig for de fleste, og gir ikke et tydelig prissignal som vil oppfylle overordnede mål om å utnytte eksisterende strømnett bedre for at nettinvesteringene ikke skal bli større enn nødvendig, sier Hagemoen.

Nettleiemodellen var også mangelfullt utredet. NVE har tre ganger hatt forslag til nye nettariffer på høring, men et fastledd som skal differensieres på grunnlag av effekt har ikke vært med i noen av disse høringene. NVE har selv i tidligere høringer omtalt effektledd mot husholdninger tilsvarende det nettselskapene nå planla å innføre som mindre egnet modell.

  • Innføring av nye nettariffer vil påvirke den månedlige strømregningen til 2,5 millioner husholdninger, og vi mener derfor det er uklokt å innføre denne forskriften uten at konsekvenser av tiltaket er tilstrekkelig og grundig utredet, sier Hagemoen

Bakgrunnen for ny nettleie er et forskriftsvedtak som Olje- og energidepartementet (OED) vedtok tidligere i år. I desember har nettselskapene sendt ut informasjon om ny nettleie, noe som vekket sterke reaksjoner hos forbrukerinteresser, miljøorganisasjoner, og en rekke bransjeinteressenter.

Arrogant og udemokratisk utspill fra energibransjen
I kjølvannet av pressekonferansen har Energi Norge, som representerer mange nettselskap, uttalt at det ikke er mulig å utsette den nye nettleieordningen. Det bryter med Lars Haltbrekkens (SV) krystallklare advarsel under dagens pressekonferanse fra Stortinget.

– Hvis det er noen nettselskap som vil prøve å innføre ordningen i ly av eksisterende forskrift, så tror jeg de nettselskapene vil pådra seg et betydelig omdømmeproblem. Og vi vil også forfølge den saken fra SVs side og stille spørsmålstegn ved lovligheten til å gjøre det, uttalte Haltbrekken.

Hva mener Varmepumpeforeningen om ny nettleie:

  • Vi er enige i det overordnede målet med ny nettleie: Å holde kostnadene i strømnettet så lave som mulig gjennom bedre nettutnyttelse.
  • Det er viktig at en ny nettleie er enkel og forståelig for at folk skal ha mulighet for å tilpasse seg prissignalene
  • Ny nettleie må stimulere til både energieffektivisering og bedre utnyttelse av nettet. Oppvarming, tappevann og elbillading står for det største forbruket.
  • Vi ønsker at det testes ut et tidsdifferensiert energiledd som utgjør minimum 75 prosent av nettleien i kombinasjon med et fastledd som ikke har prissignaler som er i konflikt med energileddet.
  • Et høyt energiledd vil bidra til å opprettholde lønnsomheten i energieffektiviseringstiltak, installasjon av varmepumper og solstrøm i egen bolig.

– Vi opplever at en rekke politikere ser behov for en ny nettleiemodell som er enkel og forståelig og samtidig gir tydelige prissignaler til strømkundene, sier Hagemoen.