TFSK - Tekniske Foreningers Servicekontor kjører kurs om Plan- og bygningsloven med forskrifter og endringer, 27. til 29 mai. Foredragsholder Gustav Pillgram Larsen, daglig leder i Gustav Pillgram Larsen AS.  Kurset tar opp følgende regler og endringene i dem:

  • Plan- og bygningsloven, pbl
  • Byggesaksforskriften, SAK10
  • Byggteknisk forskrift, TEK10
  • Forskrift om dokumentasjon av byggevarer, DOK

Plan- og bygningsloven fremmer bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner.  Viktig oppgave er å forebygge og å løse konflikter.  Det gjelder for arealbruk, så vel som for det enkelte byggetiltak.

Plan- og bygningsloven er en «ja-lov». Dette innebærer at tiltakshavere skal ha rett til å gjennomføre tiltak som ikke er i strid med lov, forskrift eller plan. Plan- og bygningsloven har fokus på byggekvalitet. Mange av reglene har som mål å redusere bygg skader. Men det er også fokus på brukskvaliteter, helse, miljø, sikkerhet og brukbarhet. Dette er krav som er styrende for hvordan byggverket skal prosjekteres og bygges. Reglene om sikkerhet, energi- og miljø og om universell utforming gir strenge føringer for bygningsutforming og bygging.

Prosjektering og bygging skal forestås av foretak som kan lage gode byggverk som stemmer med de kravene som er satt. Det er derfor krav til ansvarsrett i hver enkelt byggesak, med sterk vekt på fagdeling. For å ha ansvarsrett må foretaket ha riktig kompetanse, kvalitetssystem og kunne reglene. Det må dokumenteres på riktig måte ved tilsyn, helst med sentral godkjenning som forenkler den jobben. Lokal godkjenning fjernes 1. januar 2016, men krav om ansvarsrett fortsetter.

Arbeider med søknadspliktige tiltak skal dekkes av foretakenes kvalitetssystemer. I tillegg skal det være uavhengig kontroll på viktige og kritiske områder.

Byggesaksbehandling etter loven skal sikre at tiltak blir i samsvar med lov, forskrift og planvedtak. Det forutsetter søknad til kommunen for de aller fleste byggverk. Loven har en rekke føringer for kommunikasjon i byggesak. De må følges. Selv om det i praksis er gjort mye for å standardisere kommunikasjonen med blanketter og dataløsninger, er det krevende å gjøre det på den rette måten.  Det er vedtatt en rekke regler som skal gjøre loven enklere.  Forenklingene trer i kraft 1. juli 2015.

Artikkelen er hentet fra ITBaktuelt.no

Her er mer om kurset og påmeldingsskjema hos tfsk.no