Til tross for økte materialkostnader, utviklings- og engangskostnader kan GK Gruppen glede seg over økende omsetninger i både Norge, Sverige og Danmark. Dette begrunner de blant annet med at de prioriterer kunder og prosjekter som passer deres strategi og kompetanse samt fullt fokus på effektiv prosjektgjennomføring og god risikostyring.

Aktiviteten opprettholdes

— Det er gledelig å se at aktiviteten opprettholdes og omsetningen øker i alle tre land, samtidig som underliggende drift er i gradvis bedring. GKs ordrereserve holder seg stabil, selv om det er regionale forskjeller i ordreinngang og til tross for at vi opplever at enkelte prosjekter utsettes. Mer krevende markedsforhold, særlig knyttet til boligbygging, treffer ulikt i våre geografier og markeder og det gjøres grep for å tilpasse organisasjonen og kapasiteten til et marked som ventes å bli krevende også i 2024, sier konsernsjef Kim Robert Lisø i en pressemelding.

GKs samlede ordrereserve per 3. kvartal var solid med 4 044,4 MNOK, etter en betydelig styrking i 2. kvartal. Sammenliknet med 31.12.2022 er den samlede ordrereserven ved utgangen av 3. kvartal 30 prosent høyere.

Vekst i alle tre land

GKs norske virksomhet kan vise til en vekst på nesten 9 prosent per 3. kvartal 2023, med en omsetning på 3 164,7 MNOK, mot 2 907,3 MNOK etter 3. kvartal 2022.  

Akkumulert driftsresultat (EBITDA) ble 26,6 MNOK (-6,9 MOK), mens resultat før skatt (EBT) ble 14,4 MNOK, mot -27,4 MNOK etter 3. kvartal i 2022. Høy produksjon, produktivitet og sunn prosjektportefølje gir bedret lønnsomhet.

Ordrereserven er betydelig styrket sammenliknet med 3. kvartal 2022 med 3 488,5 MNOK sammenliknet med 2 053,4 MNOK, men det er regionale forskjeller som følge av usikkerhet og at økt konkurranse treffer ulikt i ulike regioner.

GK Sverige har en omsetningsvekst på mer enn 12 prosent per 3. kvartal 2023, med en omsetning på 1 115,5 MNOK, mot 993,4 MNOK etter 3. kvartal 2022. GKs danske virksomhet opprettholder produksjonsvolumet og forbedrer lønnsomheten. Akkumulert omsetning per 3. kvartal 2023 var på 443,2 MNOK, en økning på drøyt 15 prosent sammenliknet med 3. kvartal 2022.

 

Vinner nye kontrakter og oppdrag

— GK har i kvartalet vunnet flere stor prestisjeprosjekter i både Norge, Sverige og Danmark, et resultat av at vi prioriterer kunder og prosjekter som passer vår strategi og kompetanse, samt at vi har fullt fokus på effektiv prosjektgjennomføring og god risikostyring. Vi vinner også flere serviceavtaler og omfanget av vår servicevirksomhet øker i tråd med strategien om en balansert kundeportefølje, sier Lisø.

GK har Norges største fagmiljø for automasjon og byggautomasjonsvirksomheten kan vise til betydelig vekst og solide resultater i 2023. Dette kan i høy grad tilskrives det stadig økende fokus på smarte tekniske installasjoner som både gir energieffektiviseringsgevinster og gjør bygg til integrerte deler av energisystemet.

Bygninger spiller en viktig rolle i det grønne skiftet og GK er en pådriver både for samarbeid på tvers i verdikjeden, fornuftige rammevilkår, ombruk av materialer og komponenter samt forskning og pilotprosjekter. Innovasjon og utvikling av nye løsninger er viktig for å gjøre byggenæringen til en enda viktigere del av løsningen på veien mot lavutslippssamfunnet.

Skandinaviske arbeidsmiljødager

— Vi ser også at sykefraværet og turnover er nedadgående, noe som bidrar til økt produktivitet. Det jobbes systematisk med HMS, men vi er ikke fornøyde med vår egen skadestatistikk. En ulykke er alltid en for mye og det legges stor innsats i forebyggende arbeid. I oktober ble det gjennomført felles arbeidsmiljødager på tvers av landene hvor det ble satt særlig fokus på rapportering av uønskede hendelser, vernerunder og risikovurderinger. I GK skal vi jobbe sikkert, eller ikke i det hele tatt. Vårt mål er en HMS-kultur som er tydelig og som omsettes til handlinger slik at alle kommer trygt hjem fra arbeidsdagen, sier Lisø.