Enova tilbyr nye ordninger med investeringsstøtte for å forbedre energitilstanden og energikartlegging i yrkesbygg samt støtte til forbedring av energitilstand i borettslag og boligsameier. Dette tilbudet er spesielt rettet mot eldre og energikrevende bygninger som har betydelig potensial for energiforbedring. Støtten kan dekke opptil 30 % av kostnadene, med en maksimalgrense på 10 millioner kroner per prosjekt, men det er konkurranse om midlene.

Målstyrt støttesats
Søkere må fastsette et mål for hvor stor energiforbedring de ønsker å oppnå i de aktuelle bygningene, basert på beregnet levert energi. Minimumskravet for å søke er en målsetning om 20 prosent energiforbedring per bygg. Søkerne har fleksibilitet til å velge hvilke energitiltak de vil gjennomføre for å nå målet, og alle tiltak som bidrar til å redusere beregnet levert energi kan få støtte. Det er også nødvendig at bygningene er energimerket.

Resultatbasert utbetaling av støtte
Det er viktig å merke seg at hvis målet for energiforbedring som oppgis i søknaden ikke oppnås, vil støtten bli redusert. Derfor anbefales det å konsultere energirådgivere eller annen energifaglig kompetanse for å fastsette realistiske mål og identifisere nødvendige tiltak før man søker støtte fra Enova. Det kan også være nyttig å gjennomføre en energikartlegging før man investerer i energitiltak, og Enova tilbyr også støtte for dette formålet.

Hvem kan søke?
Støtten fra Enova er tilgjengelig for eiere og leietakere av yrkesbygg. Yrkesbygg defineres som bygninger eller deler av bygninger som eies enten av det offentlige eller private aktører og som ikke brukes til boligformål.

For å kunne søke støtte, må søkeren være registrert med et organisasjonsnummer i enhetsregisteret i Brønnøysund. Det betyr at både bedrifter og organisasjoner kan være kvalifiserte søkere. Det er også verdt å merke seg at rådgivere og lignende fagpersoner kan bistå prosjekteieren i søknadsprosessen, men de kan ikke være søkeren selv.

Den første søknadsfristen for yrkesbygg er satt til 24. oktober, mens den for boligselskaper er 24. november.

Tiltakene skal redusere beregnet levert energibehov med minimum 20 prosent for hvert bygg som omfattes av søknaden.

– En av de enkleste måtene å redusere levert energibehov i eksisterende bygg på er å investere i varmepumpe. Jeg tror dette vil bidra til å realisere enda flere varmepumpeprosjekter i yrkesbygg og boligselskap sier Thor Lexow, administrerende direktør i VKE.

Les mer på Enovas nettside her.

Endring på støtte til varmesentraler
Enova har også økt støtten til varmesentraler basert på fornybar energi. Støtten er økt fra 1600 kr/kW til 2500 kr/kW for bergvarmepumper og 2000 kr/kW for varmepumper som henter energi fra overskuddsvarme, jordvarme, sjø- og ferskvann.

Enova har også økt maksimal støtte fra 2 millioner kroner til 9 millioner kroner. For prosjekter som søker om under 3 millioner kroner er det løpende saksbehandling, for større prosjekter vil det være to til tre årlige søknadsfrister.

Enova har allerede varslet at ordningen vil avvikles sommeren 2027 og satsene vil nedjusteres årlig, første gang 25. september 2024.