Vannledningsprosjektet Sandbekken-Sørlihavna på Lørenskog er nå under utførelse. Det er et ledd i et kontinuerlig arbeid Nedre Romerike vann- og avløpsselskap IKS (NRVA) gjør med oppgradering av drikkevannsforsyningen til eierkommunene Lørenskog, Rælingen, Lillestrøm, Nittedal og Gjerdrum. 
Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Lørenskog kommune og NRVA. 
Der er det behov for fornying av forsyningsnettet på enkelte strekninger. En eksisterende 500 mm vannledning i Lørenskog skal fases ut. og en ny hovedvannledning på strekningen Sandbekken-Sørlihavna skal etableres. 


Reservevann til Oslo
Når anlegget er ferdig skal det gi en viktig økning av kapasitet på NRVAs hovedstamme, og utgjør dessuten en del av reservevannforsyningen til og fra Oslo.
– Dette er den første jobben vi gjør for NRVA. Det har vært en ubetinget suksess, der samarbeidet har vært godt. Det vil alltid dukke opp uforutsette ting underveis i et utfordrende prosjekt. Med god samhandling og løsningsorientert innstilling på alle sider løser man det på beste måte etter hvert, sier prosjektleder Rolf Anders Faraas i entreprenørselskapet Brødrene Gudbrandsen AS.

Sandbekken - Sørlihavna er delt opp i tre deler. Begge endene utføres med styrt boring, der ledningene trekkes flere hundre meter under bakken med et minimum av graving. Det midterste strekket legges i en konvensjonelt gravet grøft.

Styrt boring ble valgt dels på grunn av grunnforholdene, dels fordi traseen gikk under både Losbyelva og Gamleveien. Den er en fylkesvei, der det ikke tillates graving. 
– Vi skulle også forsere områder med svært bløte masser. I tillegg ønsket vi å redusere omfanget av graving i dyrket mark der det er mulig, sier prosjektleder VA Hilde Nystog Aas i Sweco Norge avdeling Lillestrøm.  

Grunnforhold med leire
Mye av traseen går i leiregrunn, med bløte masser i enkelte partier. Kombinert med store dimensjoner og lange strekk ¬– opptil DN710 i lengde opptil 580 meter strekk – har det vært et interessant og lærerikt prosjekt for både byggherre, hovedentreprenør og underentreprenør.

– Styrt boring er gull i sånne forhold. Vi bruker mye NoDig, men sjelden med så store ledninger i så lange strekk som her. Dette prosjektet har gitt oss alle viktige erfaringer, sier byggeleder Morten Engerdahl i NRVA.

– Styrt boring er en trygg og lite inngrepskrevende metode for etablering av rørledninger i løsmasser. Også i partier med bløte masser. Det er en skånsom metode som i liten grad berører terrenget og landskapet der ledningen etableres, sier daglig leder Roger Trøsviken i Eco Drilling AS.

Her skulle det trekkes nokså store rør på relativt lange strekk, som viste seg å gå veldig bra. Trøsviken mener strekkene godt kan være enda lengre i prosjekter med lignende forhold, og der utformingen tilsier det. Han understreker imidlertid at strekkene var riktig tilpasset dette prosjektet. 

– Prosjektet har gitt oss verdifulle erfaringer om hvilke kapasiteter utstyret og metoden har. Det er kunnskap vi er glade for å kunne dele med bransjen. Det er veldig nyttig og spennende å få jobbe sammen med byggherre og hovedentreprenør som både ønsker å benytte metoden og som tør å være med på å utforske grensene. Det skaper god utvikling, sier Trøsviken.


God samhandling
Han berømmer både byggherren NRVA, rådgiver Sweco og hovedentreprenør Brødrene Gudbrandsen AS for godt samarbeid og løsningsorientering. 
Det kom blant annet til syne da pilotboringen på et av de lengste strekkene traff et parti som viste seg vanskelig å komme gjennom. Etter en karlegging av omfanget med sonderingsboringer ble det lagt til rette for å flytte traseen et stykke, og boringen kunne dermed forsere hindringen på en god måte. 
Brødrene Gudbrandsen AS er for øvrig deleier og største aksjonær i Eco Drilling AS. 

Traseen ligger i et område med en kjent kvikkleiresone. Løsmassene består i hovedsak av et lag tørrskorpeleire, over tykt lag av middels fast leire. Det er påvist kvikkleire og sprøbruddmateriale i flere punkter langs traseen.

– Dette er et prosjekt med mange slags utfordringer. Her er det viktig å ha med gode medhjelpere i alle roller, sier prosjektleder Helene Storlien i NRVA.

Hun peker på rådgiver Hilde Nystog Aas fra Sweco, hovedentreprenør Brødrene Gudbrandsen AS og NoDig-entreprenør Eco Drilling AS som viktige støttespillere, som har bidratt med god kunnskap på sine respektive områder. 

– Takket være godt samspill mellom alle har vi kunnet gjennomføre med godt resultat, sier hun.

Storlien fremholder også at det for henne som ung og nyutdannet ingeniør har vært lærerikt å få jobbe sammen med erfarne kollegaer i NRVA, samt ta del i solid kunnskap og erfaring hos rådgiver, hovedentreprenør og NoDig-entreprenør.