Oslobygg har som mål å redusere det totale klimaavtrykket med 25 %, og redusere energiforbruket i hele eiendomsporteføljen med 15 % frem mot 2026.

- Med ISO-sertifiseringene dokumenterer vi kvalitet på leveransene våre, at vi har solid kompetanse og et tydelig forankret energi- og miljøfokus. Det har vært jobbet godt i hele organisasjonen over tid, og dette er en gledelig lagseier for alle oss i Oslobygg. Vi skal bidra til det grønne skiftet i bransjen og har satt ambisiøse mål i vår strategi, sier administrerende direktør Eli Grimsby.

Ved å jobbe etter ISO 50001 og ISO 14001 vil foretaket systematisk følge opp og forbedre energi- og miljøarbeidet, både når det gjelder byggeprosjekter og forvaltning av eksisterende eiendommer.

Energiledelse gir resultater

I porteføljen for skolebygg har det vært jobbet etter standard for energiledelse med god effekt. Energiforbruket ble redusert med 20 800 000 kWh i perioden 2018-2022. Oslobygg jobber for en stadig bedre systematikk for energiledelse som skal omfatte hele eiendomsporteføljen. Gjennomførte tiltak så langt viser en nedgang i energiforbruket på 11 800 000 kWh fra 2021 til 2022. Nå kartlegges aktuelle energieffektiviseringstiltak for de neste årene.

- For å nå målene må vi jobbe helhetlig med daglig drift, ENØK-tiltak og rehabilitering. Vi har engasjerte og sterke fagmiljøer, og det er helt sentralt å involvere hele foretaket. Med energiledelse får vi satt innsatsen vår ytterligere i system, og vi overvåker resultater over tid slik at vi kan bli enda bedre sier seksjonsleder for energi og miljø, Magnhild Kallhovd.

Mål om 30 % lavere klimagassutslipp fra materialer

Et annet sentralt satsningsområde er utslippskutt knyttet til byggematerialer. Oslobygg har en ambisiøs målsetning om hele tiden å ligge 30 % lavere enn FutureBuilt ZEROs referansebane, som går mot nullutslipp i 2050.

- Det blir viktig å ta vare på og rehabilitere eksisterende bygg fremfor å rive og bygge nytt. Vi må i større grad vektlegge ombruk og gjenbruk, samt planlegge for mer miljøvennlige materialer med lavere utslipp, forteller avdelingsleder for bærekraft og innovasjon, Bodil Motzke.


Fakta: ISO 14001 (miljøledelse) og ISO 50001 (energiledelse) er internasjonale standarder med høye krav til virksomheten i alle ledd. Sertifiseringene gjelder for utvikling, bygging, forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale formålsbygg i Oslobygg KF. Revisjonen ble gjennomført av DNV, som ikke avdekte avvik fra standardenes krav.