Historien er i korte trekk denne: I januar 2021 overtok Byggtjeneste NRF-databasen til Norske Rørgrossisters Forening (NRF). NRF-databasen gikk inn som en egen avdeling i Byggtjeneste - sidestilt med NOBB. Allerede etter få måneder så man en markant øking i tallene for bruk av den nye løsningen:  NOBB  VAVVS-databasen. Samtidig startet arbeidene med å samordne de to databasene. 

- Tanken var opprinnelig at VA og VVS skulle inn på den samme plattformen som NOBB, men det lot seg ikke gjøre. Dermed startet arbeidene med å lage noe nytt, sier Skarholt. 

Når alt er på plass, vil du enkelt finne varedetaljer, logistikkinformasjon, tekniske egenskaper, miljødata, dokumentasjon, sertifikater og produktbilder. Alle data kan eksporteres og benyttes i eksterne dataløsninger ved hjelp av moderne tjenester for eksport.

En felles plattform

Og det er med stolthet han kan fortelle at de er ferdig både på tid og kost med den nye leverandørløsningen, noe som ikke er dagligdags for såpass omfattende IT-prosjekter. 

- Ja, det er vi veldig fornøyd med. Dermed erstattes den gamle NOBB Bygg-løsningen, og vi har tatt høyde for at vi etter hvert skal løfte også VA/VVS-leverandørene over i samme løsning. Vi tenker å gjøre dette med en strategi ved «Lift and shift». Med det menes at vi først vil ta i bruk ny løsning og deretter løfte innhold og strukturer i felles teknisk løsning.

- Det er hovedmålet vårt nå i 2023. Men det er som sagt også veldig viktig med lavest mulig byttekostnader. Vi opplevde med den gamle NOBB-løsningen at det kan skape mye jobb og «hassel» i det øyeblikket vi bytter løsning.

Ulik bruk

Gjennom et omfattende innsiktsarbeid, hvor man måler og registrerer oppslag, har det blitt mer og mer tydelig at bruken av varedatabasene er svært ulik.  

- Nå har vi flere og flere som kobler seg opp på API-ene våre, som legger til rette for integrasjon mellom kundens systemer og NOBB. Men vi ser at vi har like mye brukerbesøk på NOBB VAVVS, der man søker og bruker databasen. Selv om bygg er større i antall brukere, er også manuelle oppslag i databasen på VAVVS veldig høy. 

Han har flere hypoteser på hvorfor det er slik:

- Blant annet handler det om at mange på byggsiden bruker databasen som kilde for egne løsninger og egne systemer. På VAVVS-siden bruker man databasen som oppslag. Det er en vesentlig forskjell. Vi jobber derfor med å se hvordan rørleggeren bruker databasen; hva bruker han den til, hva søker han på – og hva bruker grossisten og hva bruker kjeden den til osv. 

- Vi må vurdere hvordan vi skal designe løsninger på «ut-biten», altså hvordan skal den kunne treffe de behovene vi ser i dag og de behov vi ser fremover. Det er større grad av manuelle oppslag på VAVVS enn på bygg, som er en interessant observasjon i det videre arbeidet med å tilpasse oss best mulig overfor brukerne.

Mange nyanser

Et klart budskap utfra erfaringene så langt, er at «one size doesn´t fit all». 

- VAVVS framstår med flere nyanser i bruk og med ulike krav enn bygg. Innenfor bygg har vi hatt et fast rammeverk i 30 år som alle har forholdt seg til. Slik har det ikke vært for VAVVS. Jeg tror heller ikke det er mulig å lage én løsning som vil passe alle. Vi vil derfor legge til rette for å utvikle NOBB til å vøre mer fleksibel. Leverandøren vil oppfatte ulike krav fra ulike brukere, da må løsningen være i stand til å møte de ulike kravene på en annen måte enn det vi forbinder med databaser i utgangspunktet. 

- Viktige prinsipper, er en løsning som vil være fleksibel, avhengig av hvem man retter seg mot som leverandør.  Og om brukeren av VAVVS ser at den nye databasen fyller større rolle enn NRF-databasen, er jeg sikker på at den vil bli omfavnet og tatt i bruk i stor skala. 

«Vi opplever en kraftig økning fra VAVVS produsenter, leverandører og brukere av data som oppretter sømløs integrasjon (via bruk av API’er) til databasen. Bruken av - og etterspørselen etter VAVVS produktdata blir stadig større i alle handelsledd, også nå fra VVS-Kjedene og entreprenørene».

NRF-numrene vil fortsatt leve

Skarholt påpeker at for VA- og VVS-bransjen har NRF-databasen hatt en bred og viktig funksjon, som i sin tid oppsto utfra grossistenes behov. Han beroliger sikkert også mange når han sier at NRF-numrene fortsatt vil leve.  

- Vi ser at NRF-nummeret har en sterk og viktig posisjon i markedet. Det brukes som identifikator på emballasje og på mange andre områder. Det vil både bli et NOBB-nummer og et NRF-nummer, hvor NRF-nummeret blir en referanse på lik linje med andre identifikatorer. Så når det gjelder bransjenummere, vil det altså ikke bli enten eller, men både og! 

Når det kommer til implementeringen av VAVVS, sier han følgende: 

- Vi har en del piloter – både leverandører og brukere - som ønsker å ta i bruk og teste ut det som går på prisdistribusjon, som er en viktig funksjon innenfor byggsiden. 
Og er de flere som ønsker å ta del i testfasen framover, er de velkommen til det. 

- Dette blir en kjærkommen og god måte å forvalte avtaler på, inklusiv både normpris og rabatter. I dag sitter mange med Excel-ark og andre, ulike og tungvinte løsninger og bruker masse tid på disse utregningene. Nå vil brukerne ha full tilgang til systemet og kan gjennom egne kalkylesystemer på en enkel måte oppdatere sine indekspriser i løsningen, samt legge inn rabatter mot den enkelte kunde og kjede.

Fått aksept i markedet

Det er ingen hemmelighet at det har vært en del innen rørbransjen som har rynket på nesen med tanke på hva som skjer med NRF-databasen, men nå begynner bransjen å bli omforent med at dette blir en svært god løsning, føler han. 

- Tor (Strand Jacobsen, markedssjef VA/VVS) har gjort en kjempejobb over lang tid. Han har vært aktivt ute i bransjen og snakket med folk for å sjekke hvor skoen trykker. Jeg opplever at skepsisen har dempet seg betydelig. 

- Vi har vært veldig bevisste på å spille med åpne kort, og vi har hjulpet leverandører og kjeder med å sjekke ut kvalitet de har på dataene sine. En gjenganger er at det er mye dårlig innhold og dårlig dokumentasjon der ute. 

Det som kommer inn nytt nå, er av en helt annen kvalitet, noe som også er helt avgjørende for nytteverdien. 

- Vi har gjennomført kundetilfredshetsundersøkelse, som bekreftet at bygg ikke var så fornøyd med den løsningen de hadde. Vi så også at leverandørene på VAVVS ikke er så kjempetilfreds med den løsningen de har i dag. Den nye løsningen vi kommer opp med, utfra det vi har sett selv og hørt gjennom tilbakemeldinger, vil gjøre det vesentlig mer enkelt og oversiktlig. 

- Det vil rett og slett bli lettere å ha god kvalitet, blant annet ved å kople bilder og dokument på en helt annen måte enn tidligere.