– Avløpsanleggene i Norge er gamle og ikke dimensjonert for de nedbørsmengdene vi får nå, sier Hansteen, - de klarer rett og slett ikke å frakte vekk så mye vann på en gang.

- Rapporten Norges tilstand 2015 viser tydelig at problemet med oversvømmelser etter store nedbørmengder vokser, og at utfordringene kommer til å bli større etter som klimaet endrer seg. Nå kan vi i løpet av få timer få mer nedbør enn vi bare for noen år siden fikk på en hel måned. Avløpsanleggene i Norge er gamle. En firedel av dem ble bygget før 1970 og for store deler av avløpsnettet har kommunene ingen oversikt over utslippene, heter det i en melding fra RIF.

Hva kan vi gjøre?
De peker på at Norge trenger en nasjonal avløpsplan som beskriver overordnede tiltak, på tvers av kommune- og fylkesgrensene.

- Vi bør oppgradere vann og avløp samtidig som vi legger andre ledninger – fjernvarme, gassledninger og andre kabler. Kommunene kan i mye større grad utnytte ny teknologi med sensorer og informasjonsteknologi som overvåker vann og avløp. Dessuten bør vannbransjen organiseres i færre, større enheter som sikrer nok kompetanse og spesialisering innenfor de ulike fagfeltene, styrker beredskapen og gir bedre bruk av ressursene. På sikt fører det til mer vekt på brukernes behov og service til dem, heter det i meldingen.

- Byene våre vokser raskt, og da er det veldig viktig at vi planlegger godt, fortsetter Hansteen.

– Vi må sikre grønne lunger som kan lagre vannet når det kommer i store mengder, og vi må planlegge bruken av arealene våre slik at de fungerer også når vannet hoper seg opp.

Grønne lunger og tak
RIF-lederen mener myndighetene må innføre restriksjoner for asfaltering og fast dekke på store flater i byene og sette krav til mer vegetasjon, flere parker og grønne tak i både eksisterende og nye områder.

– Slik kan vi for å takle vannmengdene som kommer, samtidig som vi skaper byer som er gode å bo i, sier Hansteen.

Rådgivende Ingeniørers Forening anslår behovet for investeringer for å få avløpsanleggene i akseptabel stand til 110 milliarder kroner.