Det sier daglig leder Rolf Iver Mytting Hagemoen i Varmepumpeforeningen om planen som ble lansert i dag.

Handlingsplanen har ikke et eksplisitt mål for energieffektivisering; regjeringen vil «Utrede konsekvensene av et mål om 10 TWh redusert strømforbruk i hele bygningsmassen fra 2015 til 2030».
– Potensialet for energieffektivisering i bygninger har blitt utredet mange ganger, så vi skjønner ikke hvorfor vi ikke bare kan sette i gang, sier Hagemoen.

– Vi har veldig dårlig tid

Vi hadde forventet at regjeringen presenterte et konkret mål med konkrete virkemidler for å nå dette målet. I utgangspunktet kan et mål om 10 TWh redusert strømforbruk i hele bygningsmassen fra 2015 til 2030 være positivt, men vi kan ikke se at NVE har fått noe tidsfrist for når et slikt mål skal på plass. Vi har ikke tid til lange utredninger, som i verste fall ender opp med ingen ting. Varmepumpeforeningen støtter LO og NHO som i september presenterte et mål om at energibruk i bygg maksimalt skal utgjøre 69 TWh i 2030.

Vi forventer at NVE får på plass et mål så snart som mulig. Alternativt bør Stortinget vedta et konkret mål for 2030 i forbindelse med budsjettforhandlingene for 2024.

180 mill kr ekstra til Enova

I statsbudsjettet for 2024 foreslår regjeringen:

  • 180 millioner kr mer til Enovas arbeid med energieffektivisering
  • 300 millioner til Husbanken for energitiltak i kommunale bygg
  • 15 millioner kr ekstra til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) og Husbanken for å styrke deres arbeid med energieffektivisering.

Altfor svake virkemidler

– Det er positivt at NVE får rollen som enøk-koordinator, og at satsingen via Husbanken fortsetter. Det er også positivt at regjeringen vil se på regelverksutvikling i byggteknisk forskrift for å fremme energieffektive bygg, både på nybygg og rehabilitering.

Men virkemidlene samlet sett er alt for svake mener Hagemoen, og viser til en rapport fra Skanska og Sintef. Den fastslår at det er behov for støtte på 4–5 milliarder kroner per år for å få en betydelig nedgang i energibruk i bygg frem mot 2030

– Selv om mange energitiltak blir realisert uten støtte, er det ikke nok til å nå målet som NVE skal utrede. Derfor trenger vi en kraftig styrking av virkemiddelbruken. Vi forventer at SV og Stortinget sørger for at det blir satt av betydelig mer midler til Enovas programmer for energieffektivisering i statsbudsjettet for 2024, sier Hagemoen.

Her finner du Handlingsplanen for energieffektivisering

Ministeren stiller på vårt frokostmøte

Hva sier olje- og energiminister Terje Aasland om handlingsplanen for energieffektivisering? Det kan du høre på et frokostmøte Varmepumpeforeningen arrangerer sammen flere andre organisasjoner førstkommende tirsdag på Youngs i Oslo. Der møter ministeren skarpskodde energipolitikere som Lars Haltbrekken, Mathilde Tybring-Gjedde og Sofie Marhaug.

Kilde: Norsk Varmepumpeforening