I artikkelen «Statens miljøsynder og milliardsløseri» kritiserer Erling Mengshoel i Prevent System, en produsent av vanntåkeanlegg, FG for å lede byggherrer og brannrådgivere til å tro at sprinkleranlegg er godkjente slukkesystemer, mens vanntåkesystemer ikke er det. Dette avviser Finans Norge Forsikringsdrift.

– For det første kan ikke standardene for sprinkleranlegg og vanntåkeanlegg sidestilles. Sprinklerstandardene er en komplett installasjonsstandard hvor alt materiell og løsninger er typegodkjent og testet. Når det gjelder vanntåkestandardene består den av 17 deler hvor bare del 1 er publisert og oversatt til norsk. Del 1 er generell og får kritikk fordi den henviser sterkt til produsentens DIOM, manualen for prosjektering, installasjon, drift og vedlikehold av produsentens materiell og utstyr. Det betyr i prinsippet at produsentene kan lage sitt eget regelverk da del 1 ikke inneholder detaljer om prosjektering, dimensjoner og annet, sier Håvard Grønstad, fagsjef brann i FG Skadeteknikk.

Han forteller at det på vanntåkeanlegg må dokumenteres en test som tilsvarer formålet til objektet som skal beskyttes. 
– Foreløpig er 16 delstandarder for testing av vanntåkeanlegg under utarbeidelse, noen av de er publiserte. Del 17 er teststandarden for bolig, den er ikke publisert og vi har ingen endelig dato for når dette arbeidet er fullført. Det blir en annen form for regelverk for vanntåkeanlegg siden det i mange tilfeller er ulike bruksområder i forhold til sprinkleranlegg, sier Grønstad.
 

Må dokumentere testing av anleggene

Standardene for sprinkleranlegg er basert på tester gjennomført hos de store institusjonene som tester sprinkleranlegg.

– For produkter som er beskrevet i installasjonsstandardene forholder vi oss til anerkjente uavhengige testlaboratorier som LPCB, VDS, FM eller UL. Når et produkt får utstedt et sertifikat for et spesifikt bruk blir det listeført av de ulike testinstitusjonene som vi forholder oss til. Alt dette danner grunnlaget for at vi kan skrive en standard som beskriver hvordan man prosjekterer, utfører og drifter anleggene.

– Samtidig finnes det produkter på markedet som er listeførte, men som ikke er nevnt i installasjonsstandardene. Grunnen til det er at standardene ikke er oppdaterte på enkelte produkter. For vår del gjelder dette enkelte typer rør som vi gir en egen FG-listeføring på, men i slike tilfeller er det alltid et sertifikat fra et av testlaboratoriene som ligger til grunn. Disse rørene kan benyttes både for vanntåke og sprinkler.

– Når det gjelder vanntåke finnes det en teknisk godkjenning for plastrør, men vi mener at godkjenningen er mangelfull siden den ikke beskriver noen form for branntest av produktene eller en brannmotstand på tak eller veggkledning som er testet. Det er heller ikke satt særskilte krav til innfestning da dette også er plastprodukter. Det hadde ikke vært mulig å benytte et slikt produkt på et sprinkleranlegg. Det er kun Prevent Systems som benytter seg av denne rørtypen, mens andre anerkjente vanntåkeleverandører benytter i hovedsak syrefaste og godkjente rør og fester, sier Grønstad.
 

Ulike bruksområder

Ved valg av slokkeløsning gjøres det en totalvurdering av tilgjengelig vannforsyning, behov for pumpe, myndighetskrav og standarder, kostnader, samt byggets utforming og egnethet for løsningene.

– Det er ikke riktig at vanntåkeanlegg kan erstatte et hvilket som helst sprinkleranlegg. Det er store begrensninger i bruk av vanntåkeanlegg, spesielt med tanke på sikring av lager og produksjon. 

– Til sammenligning har vi mer enn 100 års erfaring med sprinkleranlegg og har derfor et godt grunnlag for standarden. Standarden vi bruker for sprinkleranlegg i Norge kommer med en omfattende revisjon som forventes ferdigstilt om et par år, dette blir et omfattende dokument, sier Grønstad.

Internasjonalt samarbeid om standarder

Hvordan jobber FG med standarder og veiledere for ulike brannslukkingsanlegg? 
– Vi er aktive deltagere i de komiteene som utarbeider standarder innen brannområdet både i Standard Norge og internasjonalt i CEN. Når en aktuell standard blir publisert er vi en pådriver for å få den oversatt til norsk, vi finansierer også en god andel av kostnadene med oversettelse. FG er også aktivt med i internasjonal forsikringsbasert utvikling av regelverk via CEA og Prevention Forum som er en del av Insurance Europe. FG publiserer også veiledninger opp mot standardene og har som en prioritert oppgave å utvikle kompetansebygging i alle ledd fra prosjekterende til utførelse, kontroll og vedlikehold. Dette styres av en egen sertifiseringsordning for aktørene. FG Skadeteknikk er et viktig organ for alle aktørene i bransjen og benyttes mye i forhold til rådgivning. 

– Vi har også utviklet et eget kontrollsystem, kalt FG-kontroll. Dette er styrt av egne veiledninger for gjennomføring av kontroll og er et gratis verktøy for alle sertifiserte kontrollører. Det har vært en liten pause på grunn av pandemien, men vi er i gang igjen fra neste år med å samle bransjen til vår årlige sprinklerkonferanse. Neste års konferanse er i mars og vil ha et eget innlegg om vanntåkesystemer. Vi planlegger i tillegg årlige fagsamlinger for kontrollører, sier Grønstad.
 

Forholder seg til anerkjent tester

Mengshoel påstår at NS-EN 14972 for vanntåkesystemer ivaretar sikkerheten på linje med sprinkelanlegg, men at dere prioriterer sprinkleranlegg. Stemmer dette?

– Vi har ingen interesse hverken kommersielt eller faglig av å prioritere noen som helst. Men vi skal være på linje med myndighetene og vil alltid forholde oss til anerkjente tester med listeførte produkter og publiserte installasjonsstandarder.

– Vanntåkestandarden er kritisert ved at den i stor grad viser til produsentens DIOM. I mange tilfeller er ikke produsentens DIOM offentlig da de mener at denne inneholder sensitiv informasjon som de ønsker å beskytte. 

– Mengshoel kommer med påstander i artikkelen som må stå for hans egen regning. Det fremstilles blant annet slik at man kan få inntrykk av at vanntåke kan erstatte ethvert sprinkleranlegg. Det er ikke tilfelle, et vanntåkeanlegg har store begrensninger når det gjelder bruksformål, sier Grønstad.
 

Ønsker bedre kontroll

FG er opptatt av at alle brannslukkeanlegg skal være kontrollert. 
 

– Uten at det er foretatt en uavhengig kontroll er det svært vanskelig for et forsikringsselskap å forholde seg til kvaliteten på anlegget når de skal gjøre sin risikovurdering av bygget. Samtidig ser vi at svært få av vanntåkeanleggene er kontrollerte, og de kontrollene vi har sett til nå har vært mangelfulle. Det har vært en del utfordringer i forbindelse med vanntåke, spesielt med tanke på utførelse, da det ofte gjøres av rørleggere uten spesialkompetanse. Vi tenker derfor å gjennomføre og delta på kontroller for å skape oss et bedre bilde av anleggene.

– Samtidig har ikke myndighetene krav til kontroll av brannslukkeanlegg, så det ansvaret ligger på den som dokumenterer. Hverken en forskrift eller en standard kan vise til krav som går på en tredjepart i forhold til kontroll. Vi krever på vegne av forsikring at kontrollen skal gjøres av en uavhengig part og at de som gjennomfører kontrollen er sertifisert gjennom kurs og bestått eksamen.

Hvordan er kurstilbudet på vanntåkeanlegg?
– Vi inkluderer vanntåke på kursene, men vanntåkeanlegg er produsentavhengig og kan være forskjellige fra leverandør til leverandør. I tillegg skiller vi mellom høytrykks- og lavtrykksvanntåke og alle opplysningene om løsningene er ikke tilgjengelig. Om man skal lage kurs på vanntåkeanlegg må det være i regi av produsentene, eller være så generelle at de ikke gir noen verdi. Når alle delstandardene for vanntåkeanlegg er publisert har vi uansett et bedre utgangspunkt, sier Grønstad.
 

Mener vanntåke er mer bærekraftig

Mengshoel mener også at FG ikke tar hensyn til fordelene med redusert vann- og materialbruk i vanntåkeanlegg og viser til en rapport utarbeidet av Multiconsult på vegne av Prevent Systems. Hildegunn Bjerke, avdelingsdirektør i Finans Norge Forsikringsdrift, har ikke inngående kjennskap til rapporten, men mener brannsikkerhet må sees i en større sammenheng.

– En ting er produktvalg, men det viktigste er å forhindre en utviklet storbrann som har virkelige store miljøkonsekvenser. Normalt er det tilstrekkelig med et til to sprinklerhoder eller vanntåkedyser for å stoppe et branntilløp. Når branntilløpet er slokket vil man kun ha en vannskade, omfanget på denne skaden er tilnærmet lik om det er et utløst lavtrykks-vanntåkeanlegg eller boligsprinkleranlegg. 

– Det er mange aspekter når man snakker om brannslukkeinstallasjoner, men brannsikkerheten må alltid trumfe, avslutter Bjerke.