Dette er et tilsvar på innlegget til Erling Mengshoel i Prevent Systems om brannslukkingsanlegg med tittelen: “Statens miljøsynder og milliardsløseri”

Skrevet av: Kompetansenettverk VVS, Faggruppe Slokkeanlegg og Miljøpådriver, Multiconsult Norge AS v/ Kjell Audun Flåten og Anders Liaøy

Vannbaserte automatiske slokkeanlegg som sprinkler og lavtrykk vanntåke er mest benyttet, men det finnes også spesialanlegg med gass, skum, inert luft m.fl. som kan benyttes for å løse ulike problemstillinger.

Når byggeier skal foreta valg av slokkeanlegg til sitt prosjekt er det mange faktorer som skal vurderes. Eksempler på dette er anleggets slokkeegenskaper, klimafotavtrykk, installasjonskostnader, drift og vedlikehold, levetid osv. Et viktig prinsipp som bør legges til grunn er at det ikke finnes en universell løsning som passer i alle tilfeller.  Når det skal velges slokkesystem er det derfor anleggets slokkeegenskaper, tilpasset byggets bruk, som være styrende parameter.

Les også: Statens miljøsynder og milliardsløseri

Klimagassbelastning

Slokkeanleggets primære oppgave er å sikre og verne menneskeliv og verdier mot brann og i ytterste konsekvens hindre nedbrenning. De totale klimagassutslippene ved brann er også store. Ikke bare gir brannen store utslipp, men i tillegg kommer gjenoppbygging, nytt inventar etc. Ved å sannsynlighetsvekte klimagassutslippene ved brann, over et byggverks levetid, kan de sammenlignes med klimakostnaden for branntekniske tiltak. De risikoreduserende tiltakene (som f.eks. automatiske slokkeanlegg) vil kunne ha en positiv effekt på klimaregnestykket, dersom uønskede hendelser betraktes. 

I innlegg fra Prevent; «Statens miljøsynder og milliardsløseri» refereres det til tall i en rapport utarbeidet av Multiconsult. Sammenligningen i denne rapporten er gjort mellom et eksisterende, tabell-dimensjonert sprinkleranlegg i et avgrenset område av ett sykehusbygg, mot et Prevent lavtrykk vanntåkeanlegg i samme område. Videre er verdiene multiplisert med sykehusbyggets totale areal, med unntak av etasjer som i ikke inneholder behandling eller i stor grad består av tekniske installasjoner. 

Multiconsults rapport omhandler forskjeller i materialforbruk mellom de ulike systemene. I Prevents tidligere innlegg er rapporten omtalt i ett avsnitt, med henvisninger til tallverdier og funn, som er korrekt gjengitt. 

Multiconsult kjenner ikke opphavet til de øvrige påstander som fremsettes i artikkelen, deriblant om fornybare materialer, og kan derfor ikke kommentere dette. 

Når det gjelder referanser til økt levetid, har dette sin forklaring i krav om korrosjonsfrie materialer (rustfritt stål, plast, mv.) i et vanntåkesystem, mens sprinklerstandarden tillater lavere rørkvalitet (sorte stålrør). Hvor mye dette utgjør i økt levetid har vi ikke grunnlag for å vurdere.

I forskningsprosjektet Grønn VVS har vi i Multiconsult og syv partnere satt fokus på klimagassbelastningen for VVS-installasjoner, inklusive slokkeanlegg. I prosjektet har Multiconsult utviklet et verktøy for å beregne utslippene, som skal gjøre våre rådgivere rustet til å levere løsninger med lavere fotavtrykk. I prosjektet er det gjennomført flere casestudier og i resultatene ser vi en tendens til at sprinklerrør utgjør en stor prosentandel av VVS-anleggenes samlede utslipp. Hovedårsaken til dette er den store mengden sorte stålrør som benyttes i rørnettet.

Forskningscase etablert

Beregning av miljøfotavtrykk og optimalisering av klimagassutslipp er nytt for hele VVS-bransjen, og dette er kanskje spesielt lite utforsket for design av slokkeløsninger. Multiconsult har en egen faggruppe med spesialister på slokkeanlegg, som besitter god kunnskap om de ulike løsningene på markedet. I samarbeid med forskningsmiljøet i Grønn VVS har vi derfor denne høsten igangsatt en egen case-studie, der vi skal se på muligheter for utslippsreduksjon for slokkeanlegg.

I case-prosjektet vil vi ta for oss en typisk kontoretasje og en typisk skoleetasje, der vi skal sammenligne ulike prosjekterings-scenarioer og systemløsninger. Studien blir produktnøytral.

Vi ser frem til å kunne presentere våre funn fra dette spennende studiet til bransjen og kunder en gang ute i det nye året.