Det er flott at Rørentreprenørene Norge v/Oddgeir Tobiassen kommer med et svar med kommentarer. En sentral organisasjon som Rørentreprenørene Norge er viktige og sentrale i forhold til det som skjer hos rørleggerne i Norge. Oddgeir Tobiassen beskriver på en god måte hensikten med styringssystemet i forhold til nye installasjoner/anlegg, ikke service/vedlikehold som ble kommentert i artikkelen. Les også: Hva kan vi lære av BASA-brannen og den pågående rettsaken? Les også: Tilsvar på at Rørentreprenørene Norges styringssystem som mange rørleggere bruker er mangelfullt Derfor utdypes dette for å få frem hvorfor dette er så viktig i forhold til:
  • Kompetanse
  • Sjekkliste
  • Dokumentasjon
  • Bestillerkompetanse
Det som blir tatt opp her gjelder også andre firmaer og fag som utfører «service» på branntekniske installasjoner. Det er branntekniske installasjoner som er det sentrale. Kompetanse Vi kjenner detaljene i Rørentreprenørene Norge sitt styringssystem og hvordan det beskriver behovet for kompetanse og kunnskap i forhold til de forskjellige arbeidsoppgaver som skal utføres. Dokumentert AS er ISO 9001 sertifisert. Dette innebærer noen sentrale forskjeller fra andre som har utarbeidet et eget styringssystem eller kjøpt noe som er ferdig:
  • ISO 9001 har definert hva som skal være ivaretatt i systemet
  • Det blir definert hva vi har kompetanse og styringssystem for å utføre, det fremgår av sertifikatet og som gir en trygghet for alle parter
  • Det er rutiner, prosedyrer og sjekklister som skal sikre at alle utførere arbeidet på samme måte, og med samme resultat
  • Det fremgår hvilken kompetanse den enkelte ansatte har og hvilke oppgaver den enkelte kan utføre, basert på denne kompetansen
  • Det å registrere og følge opp avvik som gir en kontinuerlig forbedring er sentralt
  • Et eksternt sertifiseringsorgan kontrollerer foretar en årlig revisjon for å sikre at styringssystemet brukes og oppdateres i tråd med forutsetningene
Alle firmaer bør ha et styringssystem i tråd med ISO 9001 selv om de velger å ikke bli sertifisert. Da har de en trygghet for at styringssystemet er dekkende. Det skjedde noe hos rørleggere i forhold til gass i boliger. Det ble stilt et krav til dokumentert kompetanse for å kunne utføre slike installasjoner. Dette medførte at noen investerte i denne kompetansen og kunne utføre dette, mens andre ikke lenger utfører dette. Sjekkliste Den delen av sjekklisten det henvises til er vist under. Dette er fra en servicerapport for et sprinkleranlegg. «Rørnett og sprinklerhoder» er ikke forhold som inngår i vedlikehold. Det finnes andre aktører, som ikke er tilknyttet Rørentreprenørene Norge, som har rapporter som villeder eier i enda større grad. Firmaet som utarbeider denne rapporten er ikke et FG sertifisert kontrollfirma og har ikke den nødvendige kompetanse til å utføre en sprinklerkontroll. Dette er villedende, noe som kommenteres i punktet under. Det alvorlige med slike rapporter er at de ikke har den nødvendige verdi for eier. Vedlagte bilde viser lagring i et bygg der det var utarbeidet en slik servicerapport, fra et FG sertifisert kontrollfirma. Det var ingen informasjon i rapporten om at lagringen ikke var i tråd med sprinkleranlegget sin antatte/oppgitte funksjon og ingen informasjon om at eier heller ikke hadde noen dokumentasjon for sprinkleranlegget. Her ville trolig ikke sprinkleranlegget hatt de nødvendige forutsetninger for å kontrollere brannen slik det var installert og slik det ble lagret. Det er firmaer som utfører en funksjonskontroll av brannalarmanlegg i stedet for en kontroll av brannalarmanlegget i tråd med NS 3960, for det er billigere. Det er både firmaer som er FG sertifisert for kontroll av brannalarmanlegg og andre firmaer som utfører slik mindreverdige oppdrag.  Hvorfor dette er mulig kommer vi tilbake til i neste punkt. Dokumentasjon Forskrift om brannforbygging krever at eier kan dokumentere at det er utført VEDLIKEHOLD og KONTROLL. Service er ikke en rapport som er tydelig på hva den ivaretar, i forhold til dette kravet. Derfor må alle firmaer som utarbeider rapport for branntekniske installasjoner som skal ha en verdi bruke ordene kontroll, vedlikehold og ikke service. Dette bidrar til at eier og driftspersonell kan se om de får de rapporter de trenger. Eier skal ha trygghet at det kun er avvikene i rapportene som må lukkes for at sprinkleranlegget eller andre branntekniske installasjoner har riktig funksjon. Rapporter uten en slik verdi kan inne bære et ansvar i ettertid. Myndighetene har ikke krav om en FG kontroll. Det krever forsikring som en del av forsikringsavtalen. Derfor trenger eier dette for å ivareta begge parter. Bestillerkompetanse Bestillerkompetanse er et sentralt begrep som er viktig i forhold til brannsikkerhet. Eier er ansvarlig for å dokumentere at brannsikkerheten er ivaretatt i funksjoner og dokumentasjoner. Det er en utfordring for både eier og driftspersonell. Derfor er det viktig å knytte til seg firmaer som ivaretar dette på en riktig og god måte. Firmaene må på sin side levere rapporter som de kan forsvare i retten. Eier baserer brannsikkerheten på disse dokumentene og må kunne stole på disse. Dokumentert AS v/ Anders Sandmæl