Ida ble en del av Multiconsult i 2021, etter oppkjøpet av rådgivningsselskapet Erichsen & Horgen hvor hun har jobbet siden 1995.
– VVS, energi og miljø er fagområder i voldsom endring. Først i 2007 ble det innført skjerpede energikrav i Teknisk forskrift, og i dag snakker vi om nesten nullenergibygg. Helhetlig kompetanse for å ivareta både lav energibruk og godt inneklima er derfor viktigere enn noen gang, sammen med kompetanse om teknikk, bygningsfysikk og simulering, presiserer hun.

Mens det var et stort søkelys på inneklima på 1980-tallet, har energi overtatt oppmerksomheten siden 2000-tallet.
– I dag handler mye om klimagasser og materialbruk, mens inneklima ofte blir helt glemt. Inneklimaet har stor påvirkning på oss mennesker, ikke bare for helsa, men også trivsel og produktivitet, sier hun.

Multiconsult leder gjennomføringen av prosjektet «Grønn VVS», som skal bidra til finne løsninger for å halvere CO2-utslipp fra VVS-installasjoner innen 2025.
– Det er det første store prosjektet som ser på klimagassutslipp knyttet til tekniske installasjoner i bygg i sammenheng med inneklima og fleksibilitet. Jeg er opptatt av at vi ikke skal akseptere dårlig inneklima for å redde miljøet. Mangel på tilstrekkelig lys, god luft og behagelige temperaturer fører ofte til installasjon av energikrevende løsninger etter at byggene står ferdig, poengterer Ida.

Inspirerende miljø
Ida vokste opp i Porsgrunn, og hadde tidlig et brennende miljøengasjement.
– Jeg syntes det var helt topp å gå rundt i bil tomme gater under oljekrisa på 1970-tallet. I 1976 så jeg en TV-reportasje om det nye hovedkontoret til Veritas på Høvik som var det første bygget i Norge med sjøvanns-varmepumpe. Det syntes jeg var så genialt at jeg fikk lyst til å lære mer, forteller hun.

Interessen for miljøvennlige energiløsninger førte Ida til maskinlinja ved daværende NTH i Trondheim, hvor hun tok hovedfag i VVS-teknikk.
– Det var et veldig inspirerende miljø. Instituttstyrer Eystein Rødahl foreslo for eksempel for Forskingsrådet allerede tidlig på 1980-tallet at vi burde begynne å forske på kombinasjonen hydrogen og solceller, men det var det overhodet ingen interesse for, forteller hun.

I 1992 leverte Ida sin doktorgrad om energianalyseverktøy for glassgårder.
– For å få gode fasader kreves kontroll på isolasjon og solbelastning, og samtidig sikre nok lysinnslipp. Installasjon av kjøleanlegg fører til høyere energiforbruk, og har ofte negativ påvirkning på inneklimaet. Derfor er det utrolig viktig at ingeniører innen energi og miljøteknikk involveres sammen med arkitektene tidlig i prosjekter, sier hun.

Passive løsninger er ofte det beste og billigste. Mens det ofte finnes gode løsninger for næringsbygg, kan boligprosjekter være mer utfordrende.
– Der er det gjerne ønske om store vindusarealer, men uten solskjerming eller kjøleanlegg, og da blir det fort veldig varmt, påpeker hun.

Samfunnsøkonomisk gunstig
Mange av oss lærte mye om hvordan virus smitter under koronapandemien, men hvilken rolle ventilasjonen spiller har det ikke vært like mye fokus på.
– Etter pandemien er det grundig dokumentert at god ventilasjon er avgjørende for smittespredning, ikke bare for korona, men også andre virus som forkjølelse og influensa, påpeker Ida.

Erichsen & Horgen var ansvarlige for prosjekteringen av VVS i Operaen i Bjørvika, som var med i EU-prosjektet ECO-culture som setter fokus på energieffektiv teknologi i kulturbygninger i Europa. Da Operaen åpnet i 2008 hadde bygget blant annet Norges til da største bygningsintegrerte solcellefasade.
– Gode ventilasjonsløsninger var viktig for å begrense energibruken i Operaen. Under pandemien er det dokumenterte tilfeller med smitte blant publikum som ikke spredte seg fordi ventilasjonen fungerte slik den skulle, forteller hun.

Å begrense smitte er ikke bare positivt for den enkeltes helse, det er også samfunnsmessig svært gunstig fordi det reduserer sykefraværet.
– Tenk på alle kommunene som sier at de ikke har råd til å rehabilitere skoler og barnehager med dårlig inneklima – jeg skulle gjerne sette det regnestykket som sier at det lønner seg å la være, sier hun.

Flere EU-land har innført krav om synlige målere på veggen som viser CO2-nivået i rommet og varsler når det overstiger anbefalte nivåer.
– Slike målere kan være en god investering for eksempel i barnehager, skoler, restauranter og andre steder hvor mange mennesker samles. Høye CO2-nivåer tyder på dårlig ventilasjon, noe som igjen øker smitterisikoen, sier hun.