Den tredje pakken omfatter tiltak som skal bringe EU enda nærmere ett europeisk marked på energisiden. Veien synes lang da de fleste medlemslandene etter Kommisjonens oppfatning ikke har gjennomført de endringer som ble vedtatt gjennom den forrige energimarkedspakken.

Alle medlemsland, med unntak av Kypros og Malta, får kritikk. Forhold som tas opp og vil bli forfulgt, er blant annet manglende adgang til nettet (tredjepartsadgangen), regulerte priser i favør av store industrikunder og manglende tvisteordninger for kundene på nasjonalt plan.

Det er ikke bare på markedssiden at gjennomføringstakten er lavere enn ambisjonsnivået. Nylig ble også den såkalte grønne pakke vedtatt av parlament og medlemslandene. I pakken inngår også et fornybardirektiv nummer 2 med ambisiøse målsettinger om andel fornybar energi i sluttforbruket. Undersøkelser viser imidlertid at landene ligger et stykke etter målsettingen i det første fornybardirektivet.

Med siste ukes vedtak er både den tredje elmarkedspakken og den grønne pakken gått igjennom godkjennelsessystemet. Innen et halvannet år skal lovgivningen være et faktum i medlemslandene. Vedtakene innebærer også at EØS-landene kan starte prosessen med å inkorporer det nye regelverket. For Norge er det kanskje forhandlinger om nasjonalt måltall for fornybar energiandel innen 2020 som er den største utfordringen. EUs samlede mål er 20 %, mens Norge allerede har en andel på mer enn 60 %. En vesentlig større forpliktelse for Norge innebærer at det foruten investeringer i ny fornybar produksjon også må investeres i nett og utenlandsforbindelser.

Med vedtaket av den tredje pakke er også forslagene om å opprette nye organer for systemoperatørene (ENTSO-E) og regulatorene (ACER) i havn. Lokalisering av sistnevnte organ er ikke endelig bestemt, men Slovakia, Slovenia eller Romania er blant kandidatene. Hvorvidt Norge kan delta på linje med medlemslandene i disse to organene som blir meget viktige i videreutviklingen av de europeiske energimarkedene, er usikkert.

Kommisjonens fremste organ for behandling av energisaker er generaldirektoratet for Energi og Transport. Det er nå aktuelt med to separate kommisjonærer for disse områder. En eventuell omorganisering kan også medføre at klimaspørsmål som i dag ligger i Generaldirektoratet for miljø, blir behandlet sammen med energisaker. Disse og andre viktige spørsmål, kanskje særlig spørsmål knyttet til energieffektivisering, vil bli behandlet under svensk styring. Sverige overtar formannskapet 1. juli og innehar dette viktige vervet i et halvt år. I denne halvårsperioden skal det også forhandles om oppfølgingen til Kyotoprotokollen i København.

Les hele artikkelen EBL.no