Byggebransjen venter spent på nye energikrav som kommer i TEK 15. En som har innsikt i bakgrunnen for denne nye standarden er Ferry Smits. Han var en sentral aktør da forslaget for nye energiregler 2015 - TEK15 ble utarbeidet av Rambøll og LINK Arkitektur.

1. mars begynte han hos Link Arkitektur, med overgang fra Rambøll. Nå er ha på plass i en ny roll, i nytt miljø, nemlig arkitektenes verden.

- I Link Arkitektur har jeg nå oppgaven som leder for LINK Teknikk & Miljø. Jeg har en M.Sc. tittel innen Building Technology fra Eindhoven University of Technology i Nederland, forteller til VVSforum. En utdannelse som gir en bekreftelse på at han kan gå løs på oppgaven med solid bakgrunn, sammen med erfaringene fra konsulentverden hos Rambøll.

- Hvor teknisk interessant er TEK15 for arkitektene?

- Jeg tror at det er viktig at at også arkitekter har forståelse for hovedgrepene men at det er en god del detaljer som kanskje blir litt for spesielt interesserte. Samtidig mener vi at det er noen punkter som må fjernes fra dagens TEK, slik at det tillates mer fleksibilitet som vil tillate en del fleksibilitet når det gjelder utforming av fasader og glassandel i fasadene. Det må jo vel være av interesse?, spør han med adresse til nettopp arkitektene.

Så legger han til:

- Generelt er det nok viktig å kjenne til en del elementære saker om for eksempel beregningspunkt og spesielt bygningsmessige konsekvenser. Arkitektene må tørre å stille de vanskelige spørsmålene til rådgivere som lage beregninger og de må også utfordre prosjekterende, entreprenører og byggherrer.

- Har du inntrykk at arkitekter generelt er opptatt av TEK15?

- Per i dag er er kun delen om tema Energi for ny TEK 15 men det er sikkert en del andre punkter som også vil bli revidert og vurdert. Jeg får inntrykk av at arkitektene er generelt interessert i utviklingen og konsekvensene for deres fagområdet, på likt linje som resten av bransjen. Arkitektene har blant annet påpekt en interesse for hvilken løsninger og hvor mye fleksibilitet man kan få ved det nye regelverket i forbindelse med spesielt ventilasjonsløsninger, det vil si hybrid ventilasjon og naturlig ventilering.
- Hvordan vil TEK15 påvirke arkitektenes tenkemåte og løsninger?

- Det er vanskelig å si nå, men jeg er sikkert på at man vil få fortsatt den fleksibiliteten og muligheter til innovasjon som arkitekter ønsker seg. Jeg tror at det i fremtiden blir enda viktigere at arkitekter og rådgivere jobber tettere for å vurdere hvilken løsninger som er mest optimalt for deres prosjekt.

- Du har uttalt at det må være fokus på "...det store ukjente energikonsumet." Kan du si noe nærmere om det?

- Det er mange energiposter i bygg som vi har rimelig god kontroll på. Men de skjulte, ukjente poster er for eksempel dataanlegg, tekniske anlegg for belysning og utstyr samt tappevannsforbruket i bygg. Det er for lite data registrert og målinger tilgjengelig for å kunne sette gode nok krav til interne laster og deretter vite hvor høyt det faktiske forbruket vil være. For eksempel vil et eller to mindre dataanlegg i et kontorbygg hos noen leietagere kunne skape meget store påvirkninger til byggets totale energiforbruk uten at dette kunne ha blitt planlagt godt nok på forhånd. Vi ser også eksempler at store idrettshaller faktisk bruker langt mindre energi til tappevann enn beregninger skulle tilsier, dermed kan man vurdere om de valgte løsninger for energiforsyning egentlig var riktig eller om alternative løsninger hadde vært mer lønnsomme.?

- I flere sammenhenger snakker du om lokal tilpasninger? Betyr det en TEK15 med store geografiske variasjoner?

- Vi mener at beregningspunkt for Energiregler 2015 bør være avhengig av lokal årsmiddelstemperatur og ikke være basert på Oslo-klima. Dette vil føre til at energiberegninger, beregnet energiforbruk for klimasted og målt energiforbruk vil være mer sammenlignbare enn det vi ser per i dag. Nivået for det nye beregningspunktet, levert energi, basert på årsmiddelstemperatur, må defineres slikt at bygningene kan utføres omtrent likt over hele landet men være optimalisert for lokale forhold.

-  Dette høres ut som et komplekst regelverk?

- Det er en jobb å gjøre i å forenkle disse regler og det vil også være behov for at det utvikles enkle verktøy som kan beregne bygg etter nytt regelverk. Det vil være fullt mulig å tilpasse for eksempel programmer som dagens TEK-sjekk og SIMIEN blir tilpasset nye krav og beregningspunkt. Samtidig må det også sies at det ikke er et enkelt tema og dermed blir nok sikkert en del av regelverket fort oppfattet som komplisert med mindre man jobber med dette til daglig.

- Det som er komplisert i dag er ikke selve regelverket men alle begrep og diverse krav som stilles, der alle krav har varierende beregningspunkt og klimasted. Derfor har vi ment at tiltaksmetode skal fjernes, PH-krav implementeres i nye 2015 energiregler og at beregningspunkt endres til et nivå som tilsvarer mer med dagens energimerkeforskrifter.

- Har du noen formening om når TEK15 er klart til å innta bransjen?

- Saken ligger vel nå hos departementet og deretter skal den ut på høring. Jeg tror at bransjen er ivrige til å komme med innspill og at dette kan ta litt tid. Jeg ser ikke for meg at det er noe som implementeres før 1. Januar 2015. Men det er vel også helt avhengig hvor store endringer DIBK skal gjennomføre i forhold til dagens TEK. Flytting av beregningspunkt er noe som må oppfattes som en stor endring. Beregningspunktet energibehov har vi vel hatt i Norge siden TEK ’97 1. utgave.