På en pressekonferanse fredag lanserte Regjeringen det de kaller første steget i Norgesmodellen for offentlige anskaffelser, som gjelder seriøsitetskrav i bygg, anlegg og renhold. 

BNL har vært opptatt av det må være klart og forutsigbart hvilke krav som gjelder og at oppfølging og kontroll av kontraktene prioriteres fra myndighetenes side. For bedriftene er det viktig å ha ett sett nasjonale regler å forholde seg til, sier Jørgen Leegaard som er seriøsitetsdirektør i BNL.

Regjeringen vil at det offentlige skal bruke sin innkjøpsmakt til å stille strengere krav til offentlige oppdragsgivere og leverandører, og foreslår flere lov- og forskriftsendringer. Norgesmodellen innføres i faser, og regjeringen sender på høring forslag om strengere seriøsitetsbestemmelser i bygge- og anleggsnæringen og renholdsbransjen. Neste fase vil se på oppdragsgiveres kontroll og oppfølging av kontakter. Her viser regjeringen til at det vil være behov for å se på tydeligere veiledning, bedre digitale virkemidler og sterkere kontrollmekanismer. 

- BNL har presset på Regjeringen i flere år for å fjerne kontantbetalingsmuligheten i byggenæringen. I utkastet fremlagt av Regjeringen er denne betalingsmuligheten fjernet. Fjerningen av kontantbetalingsmuligheten er en seier for BNL som har jobbet for dette i årevis, fortsetter Leegaard.

Regjeringen setter også ned et utvalg som skal ha en bred gjennomgang av regelverket for offentlige anskaffelser. I utvalget vil advokat Arnhild Gjønnes fra NHO delta. Reglene i dag omfatter både klima- og miljøkrav, seriøsitetskrav og samfunnsansvar, bærekraft og en rekke andre krav, og reglene er blitt svært kompliserte.

- Det er viktig at reglene er enkle å bruke og forstå for oppdragsgivere og leverandører, avslutter Leegard.

Kilde: BNL