Rogaland Fylkeskommune inviterer for første gang VVS rådgivere til å flagge sin kompetanse heller enn å konkurrere med timepris. Ved inngåelse av nye rammeavtaler innfører man elementer av BVP-metoden. Timeprisen er satt til et minimum og vektes bare med 35 %.

Som første fylkeskommune la Rogaland Fylkeskommune nylig ut en rekke kontrakter på rammeavtale på rådgivende ingeniørtjenester VVS- og klima-teknikk (RIV) på anbud, og man vil benytte seg av elementer fra BVP-metoden i innkjøpet.  Dersom dette blir en suksess, kan det hende man innfører flere elementer fra BVP ved senere konkurranser.

Ifølge konkurransegrunnlaget skal man vekte pris med 35 %, mens leverandørens skriftlige redegjørelse for egne kvaliteter og intervju med nøkkelpersoner vektes med henholdsvis 35 og 30 %. Har rådgivere god dokumentasjon på egne kvaliteter og i tillegg kan gi et godt muntlig inntrykk kan man ta seg bedre betalt for tjenestene.

- Tiden er moden for å gå nye veier. Alt handler om å få mest mulig igjen for de offentlige kronene vi skal bruke, forklarer Nina Mellem, rådgiver for offentlige anskaffelser ved faggruppe innkjøp i Rogaland Fylkeskommune. Mellem har selv sett gevinstene ved å innføre metoden hos sin forrige arbeidsgiver Omsorgsbygg, da man gikk til innkjøp av vedlikeholdstjenester fra rørleggerbedrifter.

Et viktig aspekt ved den nye praksisen er å fjerne prispresset.
- Når det blir kun pris som skal avgjøre ser vi at det blir veldig prispress. For rørleggertjenester var tidligere erfaring at timeprisen ble så lav at det var nærmest underskudds-jobbing. Da måtte leverandøren enten ta snarveier eller se etter muligheter til å ta seg høyt betalt for tillegg underveis. Det fikk vi også bekreftet fra firmaene, og det er ingen god løsning, det var de beste service-rørleggerne vi var ute etter, sier Mellem.

På samme måte ser Rogaland nå etter rådgivere med høy kompetanse, og for å gjøre det enklere for rådgiverne å bli med på det nye regimet er det satt en minimumspris på timehonorar.

- Vi ønsker oss en levende leverandør-flora som ikke går på sparebluss. Vi ønsker rådgivere som ønsker å vise at de kan yte topp tjenester, samarbeide bedre gjennom kommunikasjon og jobbe smart kan forsvare et høyere timehonorar, derfor har vi innført minstepris, forklarer Mellom.

Grunnen til at mange vegrer seg for å innføre BVP er i følge Mellem trolig en viss grad av frykt for å gjøre feil og komme i klem i etterkant.

- Det er lett å kjøpe noe når det kun går på pris, men erfaring viser jo at den laveste prisen ofte kan bety dårlige tjenester. Hva man får for kronene er jo det som er interessant, det er jo noe de fleste vet og benytter seg av i det daglige liv. Skal man privat inngå en langsiktig avtale der man ikke kan vite hvor mye tid som går med ønsker man å gjøre grundige undersøkelser, gjerne snakke med andre kunder og danne seg et inntrykk, ikke minst å møte den som skal ha ansvaret for det hele.

For å lykkes er det viktig å ha en ryddig fremgangsmåte for intervjuene, som sikrer likebehandling og etterprøvbarhet. Vi har feks laget interne regler for hvordan intervjuet skal gjennomføres som alle må følge. Det er på denne måten vi også får tillit fra leverandørene på at den rette vinneren blir kåret, og litt som i skolen, både muntlig og skriftlig prøve gir det beste bilde av hva kandidatene står for, forklarer Mellem.

Som viktig pådriver og støttespiller innen innføring av BVP metoden peker Mellem på Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF), som blant annet har utviklet dokumentasjon og veiledning i hvordan man skal gå fram for å lykkes.

Ari Soilammi, fungerende leder for RIF.[/caption]

- Etter Nederland er Norge ledende innen BVP praksis i Europa. Nylig konkluderte Sintef med at metoden var en suksessfaktor for framdriften for nye E18 på sørlandet, der effektive rådgivere fikk opp turtallet på de offentlige papirmøllene i forbindelse med reguleringsplaner i mange berørte kommuner, forteller Ari Soilammi, fungerende leder for RIF i en kommentar.

Soilammi forteller at metoden benyttes i stor utstrekning av Nye Veier AS ved innkjøp av både entreprenør- og ingeniørtjenester. En rekke kommuner har også tatt metoden i bruk – og ikke bare de største kommunene, eksempelvis bruker Rælingen kommune BVP i et nytt skoleprosjekt i disse dager.

Soilammi har sett på anbudsbeskrivelsen som Rogaland bruker, og synes dette er et stort steg i riktig retning.
- Vi synes det er kjempeflott at man benytter seg av en slik tilnærming. Når man kun ser på pris og et standard sett av krav som egentlig alle tilfredsstiller blir det vanskelig å finne den beste rådgiveren. Ved kun å se på pris ekskluderer man firmaer som bruker penger på kompetanseheving og utvikling av sine ansatte. Med BVP-metoden lønner det seg å være god. Det lønner seg ikke å bare være billig, sier Soilammi.

Soilammi bekrefter at det er frykten for å gjøre feil som gjør at mange innkjøpere vegrer seg for å legge mye vekt på kvalitetskriterier i konkurransene, men at BVP-framgangsmåten er lett tilgjengelig, med offentlig veiledningsmateriale på www.anskaffelser.no, og at metoden er vurdert av jurister opp mot norske lover – og er trygg å bruke.

Soilammi peker dessuten på at ved å innhente mest mulig objektive fakta om rådgiverens kvalitet og faktiske prestasjoner skaffer man seg et godt beslutningsgrunnlag. Man reduserer rom for synsing og subjektivitet og «markedsføringsprat», som ofte kan hefte ved beslutninger når man bare ser på CV’er eller referanseprosjekter.

- Ved å følge et fast opplegg slik Rogaland gjør vil man i det lange løp bidra til at bransjen utvikler og forbedrer seg, og man får de beste tjenestene som er tilgjengelige, sier Soilammi, som peker på at det er noe mer jobb for partene initielt ved å følge metoden, der tilbyder må gjøre en innsats ved å tallfeste sin kvalitet, men metoden gjør det samtidig enklere for oppdragsgiver å gjennomføre den første runden med å vurdere kandidater man vil gå videre med. Metoden setter også rammer for hvor mye dokumentasjon man trenger, så i det lange løp blir den effektiv å bruke.
- Det tar litt tid å sette seg inn i og forstå metoden og filosofien som ligger bak, men vi ser at stadig flere har gode erfaringer med den og at den sprer seg til stadig flere områder, og vi ser også at de leverandørene som kan dokumentere sine prestasjoner gjør det skarpest i konkurransen, så vi er sikre på alt dette vil gjøre at bygge- og anleggsbransjen vil få ut mer av sitt potensiale, det vil dyrke fram bedre leverandører, sier Ari Soilammi til VVSForum.