NTNU ønsker med dette utdanningstilbudet å bidra til kompetanseløft, samt bidra til å utvikle «best practice» for utnyttelse av ISO 19650 standarden. Dette kan i neste omgang danne grunnlaget for utvikling av effektiv og etterspurt programvare som øker konkurransekraften til næringen i det globale byggemarkedet.
Gjennom den nylig presenterte sluttrapporten for Digitalt veikart 2.0 sier BNL tydelig at nå skal arbeidet med digitaliseringen tas videre. For å lykkes med å få informasjonen til å gå digitalt og «sømløst» mellom aktørene i byggenæringen, må bransjen sikre seg at vi «snakker samme språk». Hele NTNU ser det som sitt samfunnsansvar å bidra aktivt i dette kompetanseløftet. Digitalisering er et stort satsingsområde for NTNU, og politikk for digitalisering og prosessutvikling skal bidra til å realisere NTNUs strategi «Kunnskap for en bedre verden 2018-2025». NTNU i Gjøvik (Institutt for vareproduksjon og byggteknikk på Fakultet for Ingeniørvitenskap) følger opp dette med både et nyopprettet videreutdanningstilbud og videre oppfølging i eksisterende utdanningstilbud både i masterstudier og etterutdannelsesstudier, samt i støtte til bransjen. Det nye videreutdanningstilbudet  innen digitalisering av byggenæringen fokuserer på den nye og grunnleggende rammestandarden ISO 19650 som vil være et fundament for digitalisering gjennom hele livsløpet til bygg og anlegg.  Tilbudet retter seg mot erfarne aktører i byggenæringen og de ulike byggeprosessene som også er sentrale inn mot ledere i sine respektive bedrifter. Disse har knagger til å kunne implementere standarden i praktisk bruk. Samtidig implementeres prinsippene fra ISO 19650 sterkt inn i både forskning og utdanning på alle nivåer (Årsstudium i BIM, bachelorstudier- og masterutdanningen «digitale byggeprosesser»). ISO 19650 er fundamentet Den internasjonale IKT-standarden ISO 19650 er den første grunnleggende IKT-standarden som favner hele livsløpet til byggverk, og den tar for seg regelverket (lovboka) for å digitalisere informasjonsforvaltningen for det bygde miljø. ISO 19650 kan bidra til å løfte næringen til en mer digital verden innen informasjonshåndtering. En effektiv informasjonsforvaltning vil være avgjørende for fremtidig konkurransekraft for BAE-næringen, mener NTNU. Nøkkelen til en fremtid for bedriftene i BAE-næringen ligger i effektiv digital informasjonshåndtering, hvor automatiske kontroller på leveranser er et svært viktig element (datamaskinen skal utføre større deler av jobben). For å lykkes krever dette bred tverrfaglig samhandling av alle sentrale aktører i verdikjeden. Viktige elementer her er forankrede rammeverk basert på internasjonale standarder og utnyttelse av CDE-er (felles datamiljøer). Disse bidrar til at ønsket informasjon blir maskinlesbar og søkbar ved hjelp av sterke søkemotorer. Vellykket oppstartssamling på pilotkurs implementering ISO 19650 er gjennomført Det nylig oppstartede ISO 19650-pilotkurset (med delfinansiering fra KompetanseNorge) inviterte NTNU i Gjøvik sentrale aktører fra andre næringer, som har kommet lengre i arbeidet med digitalisering enn BAE-næringen. Morten Dalsmo som leder SINTEF digital, informerte om regjeringens forventninger til digitaliseringsprosessene i samfunnet. Byggverk er svært sentrale i samfunnet, men samtidig som bransjen er størst, er den fortsatt lite digitalisert. Dette ble fulgt opp av spesialister innen Oil&Gas, Helse og Mat for å beskrive status og hvilken reise de har gjennomført for å komme dit de er i dag innen digitalisering. Denne seksjonen ble avsluttet med et innlegg fra NORSIS knyttet til GDPR og Datasikkerhet, som er premissgivere for sikker og effektiv IKT i dag. Andre næringers mulighetsbilde gir BAE-næringen stor inspirasjon til å trekke paralleller. Ved å lære av de vellykkede resultatene fra andre bransjen kan bedriftene i byggebransjen raskere hente inn eget etterslep i digitaliseringsprosessene. NTNU i Gjøvik har vært aktive i prosessene knyttet til utviklingene av BNL’s Digitalt veikart 2.0. Delprosjektet «felleskomponenter» setter ISO 19650  fundamentet for utforming av standardiserte regler for digital kommunikasjon for byggverk i hele levetiden. Dette bedrer samtidig sjansene for at det kan utvikles programvarer hvor alle jobber i åpne standarder og etter samme regelsett.  Vi tror at dette samlet sett, vil være viktig for å øke konkurransekraften til næringen. Det har i etterkant av oppstarten av pilotkurset kommet mange gode tilbakemeldinger. Sentrale deltagere var: AF-gruppen (anlegg), Norconsult, NOIS, COWI, Nye Veier, XL-bygg. Alle disse er svært fremoverlente i sine pågående prosjekter. Det er planlagt at kurset skal avholdet som et permanent tilbud på NTNU.  Oppstart av første ordinære kurs er i 3. mars 2021.