VVSforum har nylig omtalt rettsforliket etter at FLOW Bredesen VVS AS saksøkte VVS Sør AS ved Øyvind Paulsen og Cato Andre Hagane – der sistnevnte innrømmet grovt utroskap mot sin tidligere arbeidsgiver. Både Paulsen og Hagane sitter med tillitsverv, henholdsvis som styremedlem i Opplæringskontoret for byggfagene i Agder (OKAB) og nestleder i Rørentreprenørene Norge Agder. Deres tilsvar står lenger ned i artikkelen. 

VVSforum har også stilt spørsmål til OKAB, ved daglig leder Glenn Kruse; om dette vil få konsekvenser for Øyvind Paulsens rolle som styremedlem. Han svarer som følger:

- Dette har jeg ingen kommentar til. Øyvind gjør en utmerket jobb med både lærlinger og sitt verv i OKAB.

Klare etiske retningslinjer

Administrerende direktør i Rørentreprenørene Norge, Marianne W. Røiseland, forteller at saken i første omgang blir behandlet av avdelingen i Agder. 
 
- Vi har relativt tydelige etiske regler som er aktuelle i denne saken. Nå avventer vi behandlingen i lokalavdelingen. 

I de etiske reglene for Rørentreprenørene Norges medlemmer, står det blant annet: 
 
 Forhold til kolleger: Medlemmer skal omtale sine kolleger på en respektfull og saklig måte, og ikke skade kollegers omdømme med viten og vilje.

Planer, tegninger mv.: Andres eiendomsrett til planer, tegninger og idéer skal respekteres.

Medlemmenes opptreden: Medlemmene skal gjøre sitt beste for å styrke den organiserte delen av rørleggerbransjens omdømme. De skal gjennom sin opptreden synliggjøre kompetanse, seriøsitet og troverdighet overfor markedet, og motvirke villedende fremstillinger der det er mulig. Medlemmene skal oppføre seg saklig og ryddig overfor egne og andres ansatte.

Medlemmenes opptreden i markedet skal være basert på god forretningsskikk.

Fastsatte forutsetninger for konkurranse skal respekteres. Gjeldende konkurranselovgivning skal følges. Det er ikke tillatt å inngå avtaler om markedsdeling, prissamarbeid eller annen ulovlig form for konkurranseregulering.

Et medlem som innbyr andre virksomheter til å konkurrere om leveranser, skal fastsette konkurransereglene på forhånd og konkurransen skal gjennomføres etter forutsetningene. Tildeling av oppdraget skal være basert på forretningsmessige prinsipper.
 
Overholdelse av konkurranseregler: Intet medlem må, etter at forutsetningene for en konkurranse er fastsatt, fravike disse for å tilegne seg arbeid. Foretakene må heller ikke i strid med konkurranselovgivningen avtale/praktisere markedsdeling, prissamarbeid eller annen ulovlig konkurranseregulering. Ved konkurranse om underentrepriser/leveranser til et medlemsforetak, skal forutsetningene for konkurransen fastsettes på forhånd, og medlemsforetaket skal deretter ikke fravike disse.

Rekruttering: Et medlems rekruttering av arbeidstakere skal foregå slik at man ikke på utilbørlig måte får ansatte hos andre medlemmer til å akseptere stilling i eget foretak.

Retningslinjene skal sikre at Rørentreprenørene Norges medlemmer oppfattes som seriøse, troverdige, kvalitetsbevisste og lønnsomme. Dette er avgjørende for bransjens omdømme. Retningslinjene skal implementeres i den enkelte bedrifts daglige virke, og er gjeldende i alle forhold mellom medlemsforetak, overfor samarbeidspartnere, offentlige myndigheter og organisasjoner. Det forutsettes at ledelsen i de enkelte medlemsbedrifter er lojal mot retningslinjenes etiske prinsipper

Har ikke fram saksøkers fremstilling
Øyvind Paulsen og Cato Andre Hagane gir følgende tilsvar til saken: 

«I artikkelen er det fremsatt påstander som stor grad bygget på saksøkers fremstilling av saken. Disse er hentet fra deres stevning til tingretten. I stevningen har FLOW fremført sine anklager, uten å gjengi denne sides syn på faktum eller jus. Journalisten har ikke svart på vår advokats spørsmål om journalisten har fått tilgang til vårt tilsvar og våre prosesskriv. Disse dokumenter ble tilbudt oversendt. Vi konstaterer at ingen av våre tilbakevisninger av påstander, forklaringer eller fremsatte bevis fra saken er hensyntatt i artikkelen.
 
I rettsforliket står at det at de saksøkte erkjenner å ha urettmessig brukt FLOW Group sine ressurser i strid med deres interesser på en illojal måte. Den korte beskrivelsen var nødvendig for å få avsluttet saken. Teksten i forliket er resultatet av lange forhandlinger og gjengir ikke noe mer fra saken. 
 
I vår advokat sine skriv til Agder tingrett bestred vi, Paulsen, Hagane og VVS Sør, å ha opptrådt rettstridig, med noen unntak: Hagane erkjente å ha opptrådt rettsstridig ved å benytte kunnskap fra et tilbud fra FLOW om leveranse til en barnehage. Videre erkjente Paulsen å ha opptrådt rettsstridig ifm hans håndtering av dette tilbudet. Som tidligere arbeidstakere hos FLOW Bredesen AS kan vi ikke her gjengi detaljerte opplysninger fra rettsdokumentene. Vi kan dog opplyse at bakgrunnen var bemanningssituasjonen hos FLOW Bredesen, med innleid arbeidskraft, og de beslutninger som var tatt mht. hvilke oppdrag det skulle regnes på eller ikke. Dette ift. aktuelle oppstartstidspunkter for oppdragene. Ytterligere var det forskjellige vurderinger mht. oppdrag og prising, som vi heller ikke kan dele uten tidligere arbeidsgivers samtykke. Vi gir derfor ikke flere kommenterer på dette tidspunkt.
 
Når det gjelder omtalte prosjekt Botanisk hage var det et oppdrag der man muntlig hadde avtalt at FLOW Bredesen skulle utføre rørleggerarbeidet, betinget av at man måtte bli enige om en lavere pris. Oppdragsgiver ba om at FLOW Bredesen meldte inn ansvarsrett for oppdraget før betingelsen var avklart. Etter som pris ble forsøkt presset ytterligere besluttet Paulsen, som daværende leder i FLOW Bredesen, at FLOW Bredesen ikke kunne akseptere oppdragsgivers målpris. Oppdragsgiver kontaktet deretter Hagane med spørsmål om VVS Sør kunne utføre arbeide for denne målpris. Oppstart av rørarbeidene ville være omtrent 20. april 2022. Hagane, som fratrådte hosFLOW Bredesen 31. mars 2022, aksepterte oppdraget på vegne av VVS Sør til oppdragsgivers målpris.
 
I artikkelen står det at Paulsen og Hagane sa opp sine stillinger for å opprette konkurrerende selskap VVS Sør AS. Det er ikke korrekt. Cato Hagane opprettet VVS Sør AS alene. Hagane var daglig leder, styreleder og eier alene, før det ble inngått noen avtale mellom han og Paulsen. 
 
I samme artikkel er det opplyst at Paulsen lastet ned informasjon som tilhører FLOW til en ekstern harddisk. Det er korrekt. Det ble imidlertid gjort ifm. en ryddeprosess, samt for at Paulsen skulle kunne å gi viktige opplysninger om pågående prosjekter til de som skulle overta som prosjektledere. Denne side har avvist de fremsatte påstander om tyveri og har også gitt Flow mulighet til fullt innsyn i VVS Sør AS sine systemer slik at FLOW selv kunne sjekke om dette stemmer. FLOW har imidlertid ikke ønsket å benytte seg av denne muligheten.
 
Paulsen og Hagane har i god tro bidratt til overføring av kontraktsposisjoner til VVS Sør AS. Det har vi i ettertid sett at burde vært håndtert annerledes.
 
Det andre tilbudet som Flow Bredesen krevde erstatning gjaldt det at daværende daglig leder i FLOW Bredesen, Øyvind Paulsen, fikk en henvendelse fra kunde om prising av et oppdrag. Paulsen var da i oppsigelsestid og hadde tidligere vært prosjektleder i foregående byggetrinn for aktuelle kunde. Paulsen opplyste om at han hadde sagt opp sin stilling. Kunden ønsket nettopp Paulsen som prosjektleder i dette byggetrinnet. Det ble derfor i god tro inngitt tilbud av VVS Sør den 4. april 2022. Sett fra vår side ville ikkeF LOW Bredesen blitt tildelt dette oppdraget når Paulsen ikke lenger skulle arbeide for selskapet.»

FLOW Groups kommentarer:

Knut Erling Årstad, styreleder i FLOW Group, gir følgende kommentar til Paulsens og Haganes opplysninger: 

«Rettsmeklingsprotokollen fra Agder tingrett er klar og tydelig, og taler for seg. I rettsmeklingsprotokollen innrømmer Øyvind Paulsen, Cato Hagane og VVS Sør AS å ha urettmessig brukt FLOW Group sine ressurser i form av systemer, knowhow, forretningshemmeligheter og ansatte til eget formål på en illojal måte. 

Videre står det: «De saksøkte har brutt og/eller medvirket til brudd på̊ inngåtte aksjonær- og ansettelsesavtaler i form av henvendelser til kunder, rekruttering av ansatte og kunder samt overføring av kontraktposisjoner fra FLOW Bredesen VVS AS til VVS Sør AS. Handlemåten er blant annet i strid med markedsføringsloven $ 25 om god forretningsskikk, aksjonæravtalen, lojalitetsplikten i arbeidsforhold og forretningshemmelighetsloven.» 

Både Øyvind Paulsen og Cato Hagane har tillitsverv; henholdsvis som styremedlem i Opplæringskontoret for Byggfag i Aust-Agder og nestleder for Rørentreprenørene Norge – Agder, som gjør saken ekstra alvorlig. Denne type lederadferd er verken bransjen eller forretningslivet tjent med. Personer som innehar betrodde posisjoner eller tillitsverv hvor man skal fremstå som rollemodeller for kolleger og neste generasjon håndverkere, bør være ekstra aktsom når det gjelder sitt forretningsmoralske kompass».