Bygningsarbeiderne Fagforening organiserer bygningsarbeidere i Oslo og deler av Akershus. Foreningen ble stiftet etter at Oslo Bygningsarbeiderforening og Rørleggernes Fagforening slo seg sammen til én forening, og organiserer rørleggere, malere, tapetserere, gulvleggere, murere, flisleggere, betongarbeidere, forskalingssnekkere, jernbindere, grunnarbeidere, anleggsgartnere, kranførere, ventilasjonsarbeidere, isolatører og andre som jobber på bygg og anlegg i Oslo. Ved stiftelsen i 2020 hadde fagforeningen rundt 3000 yrkesaktive medlemmer.

Mange ringvirkninger
Espe hevder innleie via bemanningsbyråer har gitt følgende konsekvenser:

  • manglende stillingsvern
  • bortfall av varige arbeidsfellesskap over tid som muliggjør erfaringsutveksling og fagopplæring i bedriftene
  • press på lønns- og arbeidsvilkår
  • uthuling av arbeidstidsbestemmelsene og normalarbeidsdagen
  • synkende rekruttering til bransjen
  • synkende organisasjonsgrad
  • synkende produktivitet
  • svekket HMS

- Derfor har vi bl.a. mobilisert til politiske streiker i tillegg til å ta kampen for faste ansettelser i bedriftene.

Utvikling gjennom mange år
Situasjonen i dag, med rekrutteringsutfordringer er en situasjon som har oppstått som en følge av hvordan bransjen har rigget seg de siste drøye 15 årene, sier han.

-  Hvis vi ser produksjonsbedrifter i byggebransjen under ett, har de systematisk nedskalert andelen egne ansatte og systematisk erstattet omsetningen de stod for med innleid arbeidskraft eller bortsetting av arbeid til underentreprenører - ofte på dårligere vilkår. Dette har jo over tid ført til en systematisk underbemanning i de aller fleste bedrifter, som også nødvendigvis gir mindre fleksibilitet gjennom «osloavtalen» der man kan låne mellom produksjonsbedrifter.

- Men jo lavere egenbemanning i produksjonsbedriftene, jo lavere fleksibilitet i denne ordningen. Mange bedrifter har tatt på seg prosjekter som i forhold til deres størrelse kanskje er og har vært i største laget, og da blir det bemannings-utfordringer. 

Han forankrer sine argumenter blant annet i følgende rapporter:

 https://assets.website-files.com/5ec26a6c106a8a37a7d9e23d/5f9bce37333ada953fd8d6e9_rapport_skjerm.pdf

https://assets.website-files.com/5ec26a6c106a8a37a7d9e23d/5ec285a5339f13b25dc2155e_rapport_skjerm.pdf

https://assets.website-files.com/5ec26a6c106a8a37a7d9e23d/61289e1e57d1237bda9c3939_rapport_skjerm.pdf

- Skivebom
- Når Nina Solli (BNL) i Dagsrevyen går ut mot regjeringens varslede innstramminger i bemanningsbransjen, og forsøker å framstille det som om dette et hinder for rekrutteringen til håndverksbedrifter, er ikke dette bare skivebom, men vi stiller spørsmål ved om hun her snakker på vegne av BNL eller andre bransjeorganisasjoner i NHO, som bemanningsbransjens NHO Service og handel. Det er vår klare mening at det nettopp er bruk av bemanningsbransjen som har satt produksjonsbedriftene i en sårbar posisjon i forhold til nyrekruttering. 

Det som må til er to ting som må til, mener han:

1) På sikt må det helt klart være en målsetting å utdanne flere fagarbeidere gjennom yrkesfagutdanningene i Norge. Dette krever en bransje som er attraktiv, som satser på fagopplæring og faste ansettelser som gjør det mulig å bygge arbeidsfellesskap over tid, som er en forutsetning for å drive opplæring. Dette har jo deres bedrifter vært gode på. 

2) På kort sikt må bedriftene nå omstille seg fra innleie av utenlandske arbeidere til å ansette disse direkte i bedriftene. Når bedrifter sier de ikke får tak i folk, så stemmer det ikke helt, for arbeiderne er jo der i dag, men de er innleid. Det vi i praksis snakker om, er vilkårene de skal være ansatt på. 

Billig arbeidskraft
Espe hevder at byggebransjen over lang tid vent seg til den relativt sett billige og fleksible arbeidskraften, og at dette har vært med på å senke produktiviteten i hele byggebransjen.

- Tallene fra SSB viser at produktiviteten har falt med 10% fra 2000 til 2016, samtidig som resten av fastlandsindustrien økte sin produktivitet med 30%. Dette burde få alarmklokkene til å ringe, også hos arbeidsgiverne. Den norske arbeidslivsmodellen har vært bygd på faste ansettelser, høy kompetanse og høy produktivitet. Denne modellen fungerer ikke når en gjør store deler av arbeidskraften til løsarbeidere og slutter å investere i arbeidskraften i form av kompetanseheving.

- Hvem vil ta på seg jobben med å lære de innleide norsk eller sørge for at de får norske fag- og svennebrev? Innleiebedriften gjør ikke det og bemanningsbyråer har ikke interesse av å koste på mer enn de må. 

Veiskille
Nå mener han arbeidsgiverne i byggebransjen står ved et veiskille:

- Enten kan de fortsette jakten på den litt billigere, fleksible arbeidskraften, ved å motsette seg endringene som kommer, forsøke å finne nye smutthull, kanskje forsøke å omdefinere innleie til underentreprise, eller så kan arbeidsgiverne aktivt bli med på opprydningen som nå trengs etter 15-20 år med vill vest. Jeg håper dere blir med på å gjenreise den høyproduktive, høykompetente byggebransjen med faste ansettelser, stolte og selvstendige fagarbeidere, og et reelt partsamarbeid for alle som jobber på byggeplassene, ikke bare for en liten andel i A-laget, mens B- og C-laget skal stå med lua i hånda og ta til takke med løsarbeid og lav lønn.