– Nå må Stortinget få regjeringen til å forstå at det haster å få ferdig en plan for 10 TWh energieffektivisering i bygg innen 2030. Det sa daglig leder Rolf Iver Mytting Hagemoen i Norsk Varmepumpeforening da Stortingets energi- og miljøkomité arrangerte åpen høring om regjeringens Klimaplan for 2021-2030. Elektrifisering er det viktigste klimatiltaket i Norge fram mot 2030, men det krever store mengder fornybar strøm å kutte klimagassutslipp i transport og industri. Mangler handlingsplan for enøk Regjeringen poengterer i klimameldingen at frigjort energi i byggsektoren kan erstatte fossil energi i andre sektorer, og kan hjelpe til med å avgrense både behovet for ny kraftproduksjon og inngrep i urørt natur. – Men i motsetning til alle EU-land har ikke Norge noe tallfestet mål for energisparing og handlingsplan for å nå målet, påpeker Hagemoen. Fem år på overtid Stortinget vedtok et mål om 10 TWh energisparing i bygg i 2016, men dette ga ingen reell satsing på energieffektivisering. – Fem år senere venter vi fortsatt på en handlingsplan som sier hvordan vi skal nå dette målet, fastslår Hagemoen. Samtidig svekkes stadig insentivene for energitiltak i bygg: Hagemoen poengterer at den nye Enova-avtalen ikke har noe mål om energieffektivisering, og i januar fulgte Enova opp med å fjerne støtteprogrammer for energieffektivisering i yrkesbygg. Må forstå at det haster – I tillegg har NVE i tre år jobbet for å innføre nye nettariffer som vil svekke insentivet for å gjennomføre mange enøktiltak og egenproduksjon av sol, fastslår Hagemoen. Han sier flere analyser viser et potensial på opp mot 40 TWh energieffektivisering i Norge. – Nå må Stortinget i det minste få regjeringen til å forstå tydelig at det haster å få ferdig en plan for 10 TWh energisparing i bygg innen 2030, oppfordrer Hagemoen. Les NOVAPs skriftlige innspill til Klimameldingen