I tillegg planla morselskapet en kapitalforhøyelse rettet mot eksisterende aksjonærer. Kapitalforhøyelsen skulle dels bestå av kontantinnskudd og dels av såkalt tingsinnskudd.  Forhøyelse av aksjekapital ved tingsinnskudd, kan skje ved økning av pålydende av eksisterende aksjer eller ved utstedelse av nye aksjer. I dette tilfellet ønsket selskapet at de nye kjedekontraktene skulle inngå som den underliggende eiendelen.

Ulovlig kapitalforhøyelse
VVS Norge sitt rådgivnings- og revisjonsselskap BDO konkluderte den gangen med at den planlagte kapitalforhøyelse var lovstridig. Det førte til at BDO ble avsatt og rørleggerkjeden gikk til konkurrenten Deloitte. Nå får både den tidligere klienten og Deloitte kritikk av Finanstilsynet, skriver Kapital.

Aksjeloven krever at tingene som inngår i tingsinnskudd må kunne balanseføres etter regnskapsloven. Etter BDOs mening var dette ikke tilfellet for kjedekontraktene.

Saken havnet på bordet til Finanstilsynet, som nå har konkludert med at det har forekommet brudd på både aksjeloven og revisorloven.

Ifølge Kapital, beskriver Finanstilsynet  i en rapport hvordan det gjennom sommeren og høsten 2017 ble innhentet flere vurderinger av lovligheten i den planlagte restruktureringen. I dette arbeidet var blant annet et advokatfirma og Deloitte involvert. Disse kom til motsatt konklusjon av BDO.

I siste halvdel av året foretrakk Bademiljø AS Deloitte som ny revisor. Deloitte takket ja, selv om BDO frarådet dem å ta jobben, med henvisning til det som kunne være en lovstridig transaksjon.

Må ha saklig grunn
Ifølge aksjeloven kan en klient ikke bytte revisor før utløpet av tjenestetiden uten saklig grunn, og at uenighet vedrørende regnskapsmessig behandling eller revisjonshandlinger ikke anses som dette. BDO mente den reelle grunnen til at de ble skiftet ut var at de ikke ville akseptere den foreslåtte kapitalforhøyelsen, og rapporterte Deloitte til tilsynet, Kapital skriver videre at Finanstilsynet også peker på manglende dokumentasjon fra Deloitte, som er lovpålagt ved fraråding fra tidligere revisor.

I sitt tilsvar til tilsynsrapporten skriver Deloitte at de ikke mener BDOs innsigelser var relevante, fordi det var innhentet nye vurderinger av transaksjonen. De argumenterer for at BDO hadde kommet til feil slutning i saken.

Daglig leder Thorbjørn Theie i VVS Norge skriver i en SMS til Kapital at selskapet «ønsker å benytte den/de til enhver tid beste aktører i markedet innen fagområdet kjede og kjededrift som våre samarbeidspartnere”.