VKE med klare anbefalinger til Stortingets energi- og miljøkomité under høring om regjeringens Klimaplan for 2021 – 2030.

Velfungerende og klimasmarte installasjoner kan i stor grad redusere klimapåvirkningen fra bygg. Og med varmepumper frigir man elektrisk kraft til andre viktige områder i samfunnet. - Vår bransje leverer anlegg og tjenester som er helt nødvendige i et moderne samfunn. Varmepumper og kuldemaskiner er viktig for helsevesenet, dagligvarehandelen, næringsmiddelindustrien, akvakultur og marin industri, datakjøling og klimakjøling. Dette er bare noe av det vår bransje leverer, påpekte Thor Lexow i sitt innlegg på Stortinget. Gårsdagens teknologi benyttet i stor grad HFK som arbeidsmedium. I dag vet vi at det ikke var særlig klimasmart. HFK er en gruppe syntetiske fluorholdige gasser som er sterke klimagasser. Faktisk er hele 2,6 % av Norges totale klimagassutslipp relatert til HFK. I norske næringsbygg er det installert anlegg med HFK som tilsvarer 2,2 millioner tonn CO?, dersom dette slipper ut. I tillegg kommer HFK i over 1 million varmepumper i private hjem. For å gi et forholdstall på hva en lekkasje fra en enkelt luft-til-luft-varmepumpe med HFK betyr, så tilsvarer dette CO? -utslippet fra et års bilbruk med fossilbil. Det er gjort tiltak for å begrense lekkasjer og få returnert brukt HFK til godkjente mottak. Dessverre lekker det fortsatt mye HFK fra anlegg ut i atmosfæren. 3/4 av lekkasjene fra disse anleggene skjer ved løpende drift og 1/4 er lekkasje ved sanering av anlegg. Sett i forhold til totale utslipp av HFK i Norge, er mindre enn 5 % samlet inn til godkjent mottak i perioden 1991 – 2015. VKE ønsker raskere utfasing av HFK I årene som kommer, vil en rekke produkter og anlegg med HFK bli utfaset og erstattet av klimavennlige løsninger. Ved å øke innsamlingen av brukt HFK kan man hindre at gass fra produkter som blir skrotet eller reparerte, lekker ut i atmosfæren. VKE er positive til at regjeringen vil øke informasjonen og tilsynet med regelverket for HFK. Men vi mener det må mer til . Klimavennlige alternativer til HFK må tas i bruk raskere og i større omfang. - Vi foreslår tre tiltak for omlegging til klimavennlige kuldemedier. Styrk kunnskapen om klimavennlige kuldemedier hos bygg- og anleggseiere, slik at eksisterende anlegg blir sanert forskriftsmessig og nye anlegg blir klimavennlige.Hev kompetansen og styrk fagutdanningen for kulde- og varmepumpemontører, spesielt med fokus på å håndtere klimavennlige alternativer til HFK på en sikker måte, samt stimuler til økt bruk av klimavennlige kuldemedier med støtteordninger fra Enova, påpeker VKE.