Daglig leder Dag Brenden er takknemlig for prisen, som setter tydelig søkelys på hvor viktig trafikksikkerhetsarbeidet er i en bedrift med mange biler og mye reisevirksomhet. Samtidig sier han at ulykken har preget bedriften og at de har kjent på kroppen hvor brutalt livet kan være.

Bare et halvår før den tragiske ulykken i 2019 ble trafikksikkerhet løftet opp som en del av HMS-rutinene i bedriften. Med hjelp fra Statens Vegvesen og Trygg Trafikk ble det iverksatt allmøter, kurs og informasjonstiltak. Likevel skjedde den fatale bilulykken. En 23 år gammel lærling kolliderte med en lastebil og mistet livet på vei til en jobb på Golsfjellet.

Eget initiativ
Trafikksikkerhetsprisen er en oppmerksomhet for arbeidet som er gjort i bedriften både før og etter ulykken.

- Vi valgte å dele ut trafikksikkerhetsprisen til Ramsøy AS blant annet fordi bedriften på eget initiativ innarbeidet trafikksikkerhet som en del av HMS-rutinene, sier Turi Elise Kaus (bildet), nestleder i trafikksikkerhetsutvalget i fylket (FTU).

- Bedriften hadde gode, generelle HMS-rutiner, men manglet rutiner knyttet til reiser og transport sett i forhold til hvor mye tid de ansatte brukte i bil. Bedriften satte derfor trafikksikkerhet på dagsorden, gjennomførte temamøter og opplæring for de ansatte og fulgte opp med egne HMS-dager, sier Kaus.

Hun legger til at Ramsøy har utarbeidet en egen trafikksikkerhetspolicy for kjøring i arbeidstiden og vedlikehold av bilparken. Bedriften har også involvert bedriftshelsetjenesten i arbeidet og delt rutiner og erfaringer med andre bedrifter.

Som en del av HMS-prosessene i Assemblin er også IP-appen tatt i bruk for å sende inn sjekklister og melde avvik.

Stafett
Utdelingen av prisen markerte også starten på en stafett med søkelys på trafikksikkerhet i Innlandet fylke. Første veksling ble gjort ved at Dag Brenden ga stafettpinnen videre til tilhengerleverandøren Ifor Williams Norge

- For mange er ferdsel på veien en av de største risikofaktorene arbeidstakere blir utsatt for på jobb. En studie utført av Transportøkonomisk institutt viser at over 40 prosent av dødsulykkene på norske veier involverer førere som kjører i jobben eller som er på vei til eller fra jobb, sier rådgiver Bjørn Ivar Vasaasen i Innlandet fylkeskommune.

- Ifølge Transportøkonomisk institutt vil denne risikoen kunne reduseres dersom bedrifter innarbeider trafikksikkerhet som en del av HMS-arbeidet sitt, sier Vasaasen.

Trafikksikkerhetsprisen besto også av en sjekk på 25.000 kroner, som Ramsøy AS ga videre til Personskadeforbundet.