Inneklima og ventilasjon er en viktig kvalitet både for menneske og miljø. På Swegon sitt webinar, «Branschens utmaningar – Människan, byggnaden, planeten», ble nettopp helsemessige, økonomiske og miljømessige aspekter ved byggebransjen grundig belyst.

Første foredrag ble holdt av Andreas Örje Wellstam, CEO Swegon. Wellstam er opptatt av å forstå inneklima som en del av menneskets livskvalitet, men også som en viktig del av planetens bærekraft.

Han peker på at byggenæringen stadig møter nye utfordringer i møte med miljøkrav. Ny teknologi som smarte hus og IoT øker forventningene både til bransjen og leverandørene. Det handler bare ikke om energibesparing, men også kvaliteten for brukerne. Selv om Swegon setter mennesket først, stiller de også strenge krav til energibruken.

Wellstam trekker frem forskning som viser at inneklima påvirker mennesket på mange måter. Temperatur og CO2-nivå påvirker vår kognitive evne til å utføre arbeid, og partikler og forurensning skaper utfordringer for helsen vår. Dette er noe Swegon til daglig jobber for å gjøre noe med.

Mennesket i sentrum
Han minner oss på at gode produkter har vært tilgjengelig lenge, men at spørsmålet er om bransjen innfrir på hva den lover. Han trekker frem en undersøkelse som ble gjort før pandemien på hvor fornøyd mennesker er med inneklima på kontoret. Omtrent 35 prosent svarte at de hadde problemer med trøtthet, hodepine eller konsentrasjonsproblemer på jobb som følge av temperatur, luftkvalitet eller støy. Noe som blir bekreftet av andre undersøkelser utført av eiendomsbransjen.

Wellstam stiller spørsmålet: Hvordan kan dette være mulig i 2021 med bransjens fantastiske produkter?

Må tenke miljø i hele livssyklusen
Byggenæringen utgjør 40 prosent av globale CO2-utslipp, om man regner med både materialer og energibruk over tid.

Wellstam peker på at livssyklusanalyser, EPD og andre verktøy hjelper bransjen med å forstå miljøavtrykket. Han mener vi må fortsette å redusere utslipp fra materialer og redusere energibruken i drift. Han er også opptatt av at mange produkter må jobbe sammen og at en slik prosess er preget av mange steg med mange «stakeholders» som må hensyntas. I tillegg kommer utfordringer med endringer i bruken av bygget over tid og spørsmålet om IT-sikkerheten i løsningene. Samtidig vet vi at produktiviteten hos de som bruker bygningen blir påvirket av miljøet.

Han mener dette er komplekse prosesser, som må gjøres enklere og at alle utfordringene må adresseres. Han peker også på at gode installasjoner ikke er nok, men at vi også må sørge for at bygningen virker som den skal gjennom hele dens livssyklus, både med tanke på inneklima og energibruk.

For å møte disse utfordringene bruker Swegon systemtenkning for å sørge for at alt fungerer sammen. I tillegg har selskapet fokus på behovsstyring for å gi best inneklima med lavest kostnad på hele livssyklusen. Selskapet satser også mye på visualisering av inneklima, slik at brukerne kan se ulike parametere ved luftkvaliteten.

Wellstam konkluderer med at bransjen må finne løsninger som tar hensyn til både menneskene, bygningen og planeten.

Tekniske løsninger
Han fikk støtte av Caroline Jacobsson, product manager room management systems i Swegon. Jacobsson jobber til daglig med systemer for behovsstyring som sørger for både optimalt inneklima og optimal energibruk.

Saken fortsetter under bildet:


Hun trekker frem WISE-systemet for behovsstyring som en god løsning som ivaretar alle disse kravene. Løsningen tilpasser inneklima etter behov i sanntid og har funksjoner for optimalisering av luftstrømmer. Nå har systemet en ny funksjon som styrer vanntemperatur i vannbårne systemer. Systemet åpner også for å koble rommets luftstrømmer til varme og kjøleproduksjon. Med løsningene kan brukerne følge alle faktorer som påvirke inneklima og sette mål for å se om man greier å nå kravene man setter. Hun peker på at løsningen reduserer energibehovet for varme og kjøling med 15 prosent.

Kollega John Wibrand, system development director i Swegon, jobber med digitale tjenester, skytjenester og IT-sikkerhet.

Saken fortsetter under bildet:


Han peker på at den største trenden i dag er kombinasjonen av digitalisering og bærekraftmål. Han understreker at selskapet har en rekke gode systemer som er optimalisert for lav energibruk, men at løsningene må kobles sammen med andre eksterne systemer for å komme på et høyere nivå. Han peker på smart home-løsninger og strømforbruk som styres av prisnivået. Han peker også på at hele bransjen må jobbe for at det blir enklere å hente data fra produktene. Swegon jobber derfor aktivt for at det skal bli lettere å hente data fra produktene deres. Han trekker også frem Inside App som henter data fra bygget og visualiserer inneklima for sluttbruker. Dette gjør at man kan styre inneklima fra en mobiltelefon i stedet for å være underlagt en termostat og at dette gir økt bevisstheten på inneklima.

Elvis Kokot, system business development director i Swegon, jobber med forretningsutvikling og tjenester.

Kokot er opptatt av systemtilnærmingen og interaksjonen med brukerne. Dette innebærer bruk av data som gir bedre energibruk og inneklima gjennom optimalisering. En slik systemtilnærming basert på nettverk og WISE gir redusert energibruk og bedre inneklima. Han understreker at slike grensesnitt krever skybaserte tjenester som gjør at alle data er tilgjengelig for brukerne.

NCC som kunde
Åsa Gatter, project manager i NCC Property Development AB, har brukt løsningene til Swegon i mange år og er svært fornøyd med resultatene.

Gatter trekker frem NCCs hovedkontor som består av to kontorbygg med høye mål om bærekraft. Selskapet har tatt hensyn til både den sosiale dimensjonen og samspillet med målene om bærekraft. Hun peker på at de store rommene krever store krav til ventilasjon og luftstrømmer. Med en åpen sjakt i midten og to ventilasjonsaggregat i hvert bygg krever løsningen god integrasjon. Nettverket gjør at løsningen er både kostnadseffektiv og kan tilpasse avhengig av leietakere. Huset er bygget med systemvegger som gjør de fleksible, noe som også krever at ventilasjon må følge med endringene.

Hun peker på at en slik helhetlig systemløsning har krevd en erfaren entreprenør på ventilasjon. Hun forteller at løsningen er enkel å styre avhengig av virksomheten. Under pandemien har de ikke brukt bygget på samme måte, og løsningene har vært perfekte for å tilpasse bruken til den nye situasjonen. Hun forteller videre at de har jobbet med Swegon i mange prosjekter og er veldig fornøyd med de fleksible og kostnadseffektive kontorene. Hun forteller at samarbeidet med de andre entreprenørene også er veldig bra.

Hun forteller at det stadig blir strengere krav til arbeidsmiljø og at når brukerne kommer tilbake etter pandemien vil de ha andre krav til arbeidsmiljø. Avslutningsvis sier hun at hun er trygg på at systemene til Swegon vil sørge for at brukerne også er fornøyde med bygningen etter mange måneder på hjemmekontor.