Statsbygg trekkes frem som best i klassen i den nye «State of the Nation»-rapporten, som vurderer hvor godt offentlige bygninger vedlikeholdes. Vedlikeholdsetterslepet for offentlige bygninger er enormt. Totalt beløper det seg til over 210 milliarder kroner. Det anslår den nyeste utgaven av Rådgivende ingeniørers forening (RIF) sin rapport, «State of the Nation», som ble lagt frem onsdag 28. april. Under presentasjonen var Statsbyggs administrerende direktør Harald Nikolaisen invitert til å fortelle om Statsbyggs vedlikeholdsarbeid. – Rapporten viser hvilken enorm formue offentlige bygg og anlegg representerer, og hva det krever å ivareta skattebetalernes investeringer i eiendom. Et jevnlig verdibevarende vedlikehold av eiendom koster riktignok penger, men å ta igjen et vedlikeholdsetterslep er langt dyrere, sier Harald Nikolaisen. Statsbygg får høyest karakter Den nye rapporten tar for seg tilstanden på både kommunale bygg, helsebygg og andre statlige bygninger. Bygningene vurderes på en skala fra 1 til 5. Statsbyggs portefølje er en av kun to som får karakter 4. Den eneste andre offentlige infrastrukturen som får samme karakter og som omfatter bygninger, er lufthavnene. – Et godt vedlikehold av offentlige bygninger krever øremerkede midler. Det er fullt forståelig at for eksempel en rektor heller vil bruke sine bevilgninger til forskning og undervisning enn til langsiktig vedlikehold av bygningene, men det er et valg som må fattes på andre premisser, understreker Nikolaisen. Trekker frem husleieordningen Statsbyggsjefen gir statens snart 30 år gamle husleieordning for statlige sivile bygg mye av æren for tilstandsgraden på Statsbyggs portefølje. I ordningen leier høyskoler, universiteter, museer, fengsler og en rekke andre offentlige virksomheter bygningsmassen sin av Statsbygg. – Husleieordningen gir oss en forutsigbar finansiering av vedlikehold. Like viktig er det at den viser de reelle kostnadene knyttet til eierskap og bruk av lokaler, og derfor legger grunnlag for riktige beslutninger og prioriteringer, forklarer Nikolaisen. Ett unntak fra den gode tilstanden i Statsbyggs portefølje, er fengslene, påpeker den nye rapporten. – Fengslene ble innlemmet i vår portefølje for 12 år siden. På tross av økt vedlikehold etter det, er tilstanden fortsatt ikke god nok. Vi jobber imidlertid for at også tilstanden på fengslene skal bli bedre, og etter hvert kunne komme opp på samme høye nivå som resten av bygningene våre, sier Harald Nikolaisen.