Innenfor fagfeltet reguleringsteknikk lærer vi tidlig at det du ønsker å automatisere (påvirke, styre og regulere) må du måle resultatene av. Først da oppnår du en lukket reguleringskrets. Dette har EU tatt konsekvensene av og introduserer taksonomi – et finanseringsprogram med tiltak for å oppnå bærekraftige løsninger innenfor mange sektorer. Bærekraftige tekniske løsninger som lønner seg, både med redusert klimapåvirkning, men også økonomisk.
Erlend Simonsen, teknisk direktør i DNB Næringseiendom.
I samtale med Erlend Simonsen, teknisk direktør i DNB Næringseiendom AS lærer vi nytt om noen av bransjens utfordringer i tiden fremover. Erlend forteller og kommenterer engasjert: Det begynner med målsetninger og finansering. The European Green Deal ble kommunisert for første gang 11. desember 2019 som et ledd i EUs overordnede klima- og miljøpolitikk, hvor målet er klimanøytralitet i 2050. Et sentralt verktøy for å nå dette målet er EUs taksonomiforordning (EU/2020/852), også omtalt som klassifiseringsforordningen eller bare taksonomien. Taksonomi for bærekraftig finans er EUs klassifiseringssystem som bestemmer hvilke aktiviteter som kan defineres som bærekraftige. Taksonomien er helt sentral i EUs arbeid med bærekraftig finans da den vil bedre investorenes beslutningsgrunnlag og kan bidra til bedre fungerende markeder for bærekraftige investeringer. Bygninger står for ca. 40 % av energikonsumet og ca. 36 % av karbonutslippene i EUs medlemsland. Derfor er et av taksonomiens sentrale mål å stimulere bygg- og eiendomsmarkedet slik at investeringene vris mot mer energieffektive bygninger. Taksonomien vil dermed få konsekvenser for bygg- og eiendomssektoren. For det første vil bygge- og eiendomsselskaper få en direkte økonomisk fordel ved overholdelse av taksonomiens krav fordi selskapet med dette vil bli et mer attraktivt investeringsobjekt og dermed tiltrekke seg mer og rimeligere kapital til sine prosjekter. I tillegg til å være attraktive som investeringsobjekter, vil samsvar med taksonomien kunne gi bedre betingelser og lavere kapitalkrav. For det andre vil bygge- og eiendomssektoren påvirkes gjennom krav til rapportering som følger både av taksonomien selv og av annet regelverk. Selskap som er børsnoterte eller over en viss størrelse omfattes av taksonomiens rapporteringsplikter, og vil måtte rapportere på hvor stor andel av omsetning og investeringer som er i samsvar med taksonomien. I tillegg pålegges finansmarkedsaktører og finansrådgivere (omfattet av offentliggjøringsforordningen) en rekke nye og svært omfattende rapporteringsplikter. For bygninger knytter kriteriene seg til fire aktiviteter: – oppføring av nye bygninger, anskaffelse av eiendom, rehabilitering av eksisterende bygninger og miljøtiltak i eksisterende bygninger. For den første aktiviteten – oppføring av nybygg – er hovedkravet at nybygget har et energibehov som er lavere enn 10 % av Nearly Zero Energy Building (NZEB). NZEB er foreløpig ikke definert i Norge, men vil knytte seg til energieffektivitet og produksjon av fornybar energi. For anskaffelse av bygninger bygget før årsskiftet 20/21 oppfyller bygget taksonomien dersom det har energisertifikat klasse A (EPC A). Alternativt oppfylles taksonomien dersom det kan bevises at bygningen er innenfor de 15 prosent mest energieffektive i landet. For å oppfylle taksonomiens krav ved rehabilitering av eksisterende bygninger, må rehabiliteringen enten oppfylle kravene til “større renoveringsarbeider” slik begrepet er definert i direktiv om bygningers energiytelse (2010/31/EU), eller resultere i en reduksjon av primærenergibehovet på minst 30 prosent. Hva gjelder den siste aktiviteten – miljøtiltak i eksisterende bygninger – er det oppstilt en rekke mer spesifikke kriterier avhengig av hvilke typer tiltak det er snakk om å gjennomføre. Les resten av artikkelen på ITB Aktuelt ved å klikke her Skrevet av Arne Eggen, ITBaktuelt