Bjelland jobber ved seksjon for Brannsikkerhet i Miljø- og Spesialrådgivning i ingeniørselskapet Multiconsult. Han forsvarte 26. november avhandlingen Engineering Safety: With applications to fire safety design of buildings and road tunnels. Arbeidet har vært tilknyttet UiS’ ph.d-program i risikostyring og samfunnssikkerhet. Bjellands forskning ser på hva som fremmer og hemmer funksjonsbasert sikkerhetsstyring av designprosesser.

- I arbeidet kommer det frem at planleggingen av sikkerhet i grensesprengende norske tunnel- og bygningsprosjekter ikke er god nok, sier Bjelland.

Grensesprengende prosjekter
Arbeidet bygger på et sett case-studier som ser på dagens praksis innenfor brannteknisk prosjektering og sikkerhetsdesign. Bjelland har sett på grensesprengende prosjekter, der det ikke finnes relevant statistikk eller erfaringer fra tidligere.

-I de fleste av dagens prosjekter vil nok dagens praksis holde mål. Litt av problemet er at praksisen for «normale prosjekter» overføres på de mer spesielle prosjektene uten noe godt faglig fundament, sier Bjelland.

Stort forbedringspotensial
Rogfast-prosjektet er et av prosjektene Bjelland har sett på. Dette er under planlegging i Statens Vegvesen. Rogfast skal knytte sør- og nord-Rogaland sammen gjennom en 25,5 kilometer lang undersjøisk tunnel fra Randaberg til Bokn.

- Dagens praksis kjennetegnes av ulik og umoden begrepsforståelse blant sikkerhetsingeniører, myndigheter og andre interessenter. Det er også metodiske utfordringer i design av systemer som skal ivareta sikkerhet. Studiene viser at det er et stort potensial for bedre utnyttelse av analytiske metoder på dette området, sier Bjelland.

Verktøy som bidrar til beslutningsstøtte
Analysene synliggjør et behov for å øke forståelsen av komplekse systemer, designprosesser og hvordan ingeniører kan bidra til å løse fremtidens sikkerhetsutfordringer. Avhandlingen viser også et misforhold mellom dagens ingeniørpraksis og myndighetenes målsetninger for analytisk sikkerhetsplanlegging.

Bjelland har i sin forskning utviklet metodiske verktøy som kan bidra til beslutningsstøtte i designsituasjoner hvor man står ovenfor nye og ukjente problemstillinger.