Direktoratet for forvaltning og økonomistyring - DFØ har utarbeidet en veileder til skjerpede krav for å vektlegge klima- og miljøhensyn i offentlige anskaffelser. Disse trådte i kraft 1. januar i år. Veilederen inneholder både generell informasjon om hva de nye reglene innebærer, og konkret veiledning for prioriterte innkjøpskategorier.

DFØ er statens fagorgan for økonomistyring, gode beslutningsgrunnlag for statlige tiltak, organisering og ledelse i staten, samt for anskaffelser i offentlig sektor.

Ved årsskiftet ble det skjerpede krav for å vektlegge klima- og miljøhensyn i offentlige anskaffelser. Nå er det utarbeidet en veileder som beskriver regelverkets formål og sentrale begreper.

Her står det, sitat: Klimaavtrykket omfatter både direkte og indirekte utslipp. Direkte utslipp er de utslippene som oppstår under en aktivitet, for eksempel utslipp fra bensindrevne biler. Indirekte utslipp er knyttet til hele verdikjeden som forbindes med den aktuelle virksomheten.

Formålet er effektiv bruk av samfunnets ressurser
Cecilie Blytt, seniorrådgiver ved divisjon for offentlige anskaffelser, sier til ITBaktuelt at etter at de skjerpede kravene for klima- og miljøhensyn i offentlige anskaffelser trådte i kraft har DFØ opplevd en stor pågang av henvendelser, både gjennom telefontjeneste «sparretelefonen», men også ved antall besøkende til DFØs nettsider.

- Vi følger også opp med en webinarserie denne våren hvor vi tar for oss ulike innkjøpskategorier. Vi ser at disse er svært populære. Blant annet har vi fire webinar knyttet til bygg og anlegg, hvor vi i webinaret 29. mai setter søkelys på energieffektivisering, forteller Cecilie Blytt.

Formålet med regelverket for offentlige anskaffelser er å få mer effektiv bruk av samfunnets ressurser. Samtidig skal det samme regelverket gjøre sitt til at det offentlige opptrer med integritet. Dette skal være med på å styrke allmennhetens tillit til at offentlige anskaffelser gjennomføres på en samfunnstjenlig måte.

Noen grunnleggende prinsipper skal være med på å gjennomføre hensikten i anskaffelsesloven. Derfor er det noen viktige kjernepunkter å ta hensyn til når oppdragsgiver foretar konkrete vurderinger ved innkjøp.

Klima- og miljøhensyn bygg, anlegg og eiendom
- Denne veilederen retter seg mot alle som arbeider med offentlige innkjøp i Norge, og har dedikerte kapitler som er spesielt interessante for offentlige byggherrer og leietakere, sier Cecilie Blytt. Og legger til at også leverandører kan ha nytte av veilederen og gjerne gå i dialog med oppdragsgivere og DFØ for utvikling av nye og bedre krav og kriterier.

Veilederen inneholder også mer konkret informasjon og eksempler på hvordan man best kan ivareta de nye reglene om klima- og miljøhensyn for prioriterte kategorier som gjelder bygg, anlegg og eiendom. Og den viser en oversikt over hvilke forpliktelser som følger med anskaffelser, med tips til hvordan gjøre de beste vurderingene knyttet til de nye reglene. Og også til å se eksempler på begrunnelser og vurderinger som er knyttet til bruk av unntaksbestemmelsene.

DFØ har laget et beslutningstre som skal gjøre det enklere for å navigere i veilederen og forstå hva som må gjøres for å ivareta reglene om klima- og miljøhensyn.

Det påpekes at virksomheter bør innføre konkrete klima- og miljømål i styrende dokumenter og vurdere om virksomhetens totale forbruk kan reduseres. DFØ har utarbeidet en veiledning om å komme i gang med grønne anskaffelser og også en om å gjennomføre sirkulære anskaffelser, hvor det er lagt inn tips til dette arbeidet.

Før det gjennomføres en konkret anskaffelse anbefaler DFØ at det vurderes om innkjøpet er nødvendig.

- Det bygges for mange unødvendige kvadratmeter

- Gjøres det mange unødvendige innkjøp?

- Det har vi ikke kjennskap til, men det bygges for mange unødvendige kvadratmeter, og mange komponenter og produkter kunne hatt lengre levetid og dermed redusert behov for nyanskaffelser, sier Blytt.

- Ved å fokusere på livssykluskostnader, herunder lang levetid, høy kvalitet, reparerbarhet, ombruk, gjenbruk og ivaretakelse av menneskerettigheter i produksjonen får vi redusert klimagassutslipp og bedre bærekraft i anskaffelsene, legger hun til.

DFØs klima- og miljørisikoliste identifiserer sentrale klima- og miljøhensyn for innkjøpskategorier på bakgrunn av på CPV-koder hvor bygge- og anleggsbransjen er gitt koden 45000000. Lista baseres på en kombinasjon av kvantitative og mer kvalitative analyser, og anbefaler hvordan sentrale klima- og miljøbelastninger best kan ivaretas.

Det er også utarbeidet mange nye tildelingskriterier som er å finne i kriterieveiviseren for bygg, under fanene Rehabilitering og Nybygg.

Cecilie Blytt sier at DFØ er svært interessert i å samarbeide med både markedet, offentlige byggherrer og leietakere for å videreutvikle DFØs veiledning og forslag til krav og kriterier.  

- Ta gjerne kontakt med oss via sparretelefonen om du har faglige spørsmål du vil sparre om eller forslag til hvordan vi kan forbedre oss, oppfordrer hun til slutt.