Steinar Kjærstad har som han gjorde på høsten i fjor for 2019, hentet ut nye regnskapstall for medlemmene i VVS-kjedene og for kjedekontorene for 2020.  I fjor var han ganske klar i sin mening når han oppsummerte, og mente at måten flere av kjedene drev på ikke var bærekraftig.  Så vi spør derfor Kjærstad om hvilke konklusjoner og tanker han gjør seg om den nye undersøkelsen, og tallene som presenteres.

- Som det framgår av tabellene (se nedenfor) så viser tallene i stor grad samme bilde som ble avdekket i den forrige undersøkelsen, svarer Kjærstad.   Det er fortsatt store forskjeller i kostnadsbruken.

- Også i årets undersøkelse, er det VVS Norge med sine kjeder som kommer dårligst ut, mens VVS Eksperten fortsatt kommer best ut.  Han påpeker for øvrig at noen av kjedene som er med i undersøkelsen er små både i omsetning og antall medlemmer, og at man må lese deres nøkkeltall med dette i minne.

Han sier han er overrasket over et generelt fortsatt høyt kostnadsnivå i 2020 hos flere av kjedene.  Spesielt med tanke på at Norge tross alt gikk på sparebluss i mange måneder i 2020, og ikke minst at flere av kjedene signaliserte tydelig at de i sentralleddet hadde redusert aktivitet som følge av det, og til og med gjorde permitteringer.

- Slik redusert aktivitet ser man i hvert fall ikke særlig spor av i de framlagte regnskapstallene, kommenterer han,

- Sammenlignet med undersøkelsen året før, er det bare VVS Eksperten og Flow som i 2020 har reduserte kostnader.  NRA og Rørkjøp hadde omtrent uendret, mens de tre øvrige hadde en liten økning.

Tabellene
Kjærstad sier at han gjerne skulle presentert årets undersøkelse noen måneder tidligere, men at unntaksbestemmelsene med utsatt frist til 1.oktober for innsending til Brønnøysundregistrene, dessverre har forhindret det.  Så undersøkelsen er basert på så ferske tall som det er mulig å få dem.

- Først og fremst er det relevant å se på hva aktuelle tall i en kjede utgjør sett opp mot den samlede omsetning for dens medlemsbedrifter, og dessuten sammenligne tilsvarende viktigste nøkkeltall mellom kjedene.

- Men også gjennomsnittstall pr. medlemsbedrift er interessante å studere, selv om sammenligningen kjedene imellom da ikke blir like relevant, som følge av at noen kjeder har mange medlemmer men med en lavere omsetning pr. bedrift enn andre, som har færre medlemmer men gjennomsnittlig større.

- Uansett er undersøkelsen nyttig, mener Kjærstad, og spesielt når man nå har flere års tall å sammenligne.





VVS Eksperten best ut - VVS Norge dårligst -  i årets undersøkelse
Av de store VVS-kjedene er det som sagt VVS Eksperten, som på samme måte som i fjor kommer best ut i årets undersøkelse, mens VVS Norge kommer dårligst ut.

Kjærstad gir slik oppsummering av dette:

- De to kjedenes medlemmer sto i 2020 for til sammen 8.540 m.kr. (ca. 48%) av den totale omsetningen blant kjeder som er med i undersøkelsen, hvorav VVS Norge sto for ca. 25% og VVS Eksperten ca. 23%.

Når det gjelder kostnader, velger Kjærstad å ha mest fokus på de totale kostnader for drift eksklusive markedsføringskostnader og dessuten på de totale lønnskostnader.

- I motsetning til hva omsetningstallene viste, der de to kjedene hadde nesten like store andeler, står her VVS Norge for ca. 43% av kjedenes samlede kostnadsbruk når det gjelder totale kostnader eksklusive markedsføring, og for ca. 46% av de samlede lønnskostnadene.

Mens tilsvarende tall for VVS Eksperten er ca. 10% og ca. 7%.

Hvilke tanker gjør du deg om dette?

- Noen vil sikkert hevde at dette ikke er direkte sammenlignbart, fordi flere av kjedene drives forskjellig.  Og det er jo riktig at det drives forskjellig, sier han.  Men slik jeg ser det, kan det uansett vanskelig forsvares at det som i dette tilfellet faktisk koster medlemmer i VVS Norge nesten 5 ganger mer pr. hver omsatte krone de medlemmene har, enn hva det koster medlemmer i VVS Eksperten.

- Og så vil det være lignende utslag av dette i alle sammenligninger man ellers gjør mellom de ulike aktørene i en slik undersøkelse, sier Kjærstad.

Ikke bærekraftig
Kjærstad var som sagt ganske klar i sin mening om situasjonen da han kommenterte dette etter fjorårets undersøkelse.  Og han sier det ikke er noen grunn til å revidere de synspunktene etter årets, snarere tvert imot.

- Slik flere VVS-kjeder i drives, innebærer det at flere av dem jo faktisk gjør innhugg i medlemsbedriftenes driftsresultat. For uansett hvordan man snur og vender på dette, så er det i sin ytterste konsekvens det som skulle ha vært medlemmenes penger som kjedene driver sin virksomhet med.

- Det burde være nokså innlysende for noen og enhver at over tid så er dette langt fra bærekraftig.

- Så det er grunn for å gjenta konklusjonen fra i fjor, sier han, om at var det noen som helst fornuft i hva man driver med, så burde utviklingen tvert imot ha gått i motsatt retning.