Konsekvensen:
Høylydte skrik i huset når dusjvannet plutselig blir altfor varmt, og eldre armaturer kan til og med forårsake skålding.

Det som utløser slike ufrivillige opplevelser er de ulike trykkforholdene som oppstår når det tappes vann på flere steder samtidig. Temperatursvingningene er fremfor alt høye når flere kraner er tilkoblet samme ledning. For jo flere uttak som åpnes samtidig, desto lavere er flyttrykket.

Serie 9000 – Trykkreduksjonsventiler av blyfritt rødgods med gjengeforbindelser
Tilkoblingsstørrelser: 1/2″ – 2″
Temperatur: + 5°C til + 85°C
Innløpstrykk: inntil 25 bar
Utløpstrykk: 0,5 til 12 bar

Situasjonen:

 • Sentraloppvarming for drikkevann i kjelleren
 • Mens man dusjer blir samtidig (kaldt) drikkevann etterspurt. 

Konsekvensene:

 • Økt trykktap i fordelerledningen.
 • Synkende flyttrykk på tilkoblingen til blandingsarmaturen.
 • Temperaturen i dusjen stiger fordi kaldtvannsandelen synker mens varmtvannsandelen forblir den samme.

Den omvendte effekten:
I stedet for ekstra kaldtvann blir det tilført ekstra varmtvann.
Konsekvensen: Blandetemperaturen synker ved utløpet

Det bør derimot ikke forventes noen temperatursvingninger når en samtidig uthenting av kaldt og varmt finner sted i fordelerledningene. Det reduserte flyttrykket på tilkoblingspunktene foran blandingsarmaturen har imidlertid en lavere gjennomstrømning fra uttaket til følge.

Andre forstyrrende faktorer
Ved bruk av sparedusj eller mengdebegrensning på utløpet til en armatur blir situasjonen enda mer utfordrende. Er mengden som flyter gjennom utløpet lavere enn den mengden som leveres av armaturen, oppstår det en opphopning i dusjslangen, som igjen fører til at varmtvann som eventuelt flyter med høyere trykk velger minste motstands vei og trykkes inn i kaldtvannsinstallasjonen. Dette mottrykket vil da føre til at flyttrykket stiger i tilkoblingsledningen for kaldtvann, og flyten av kaldtvann bremses markant eller stopper eventuelt fullstendig. Temperaturen stiger markant ved utløpet grunnet den lave kaldtvannsandelen mens varmtvannsandelen forblir den samme.

Dersom installasjonen av drikkevann (kaldt) og (varmt) betjenes med samme trykk, kan det forekomme en trykkøkning på varmtvannssiden som følge av volumutvidelsen i drikkevann (varmt) under oppvarming.

Løsning med trykkreduksjonsventil

Oppgavene til en trykkreduksjonsventil

 • Senker et relativt høyt forsyningstrykk til ønsket trykkverdi
 • Holder ønsket trykkverdi konstant
 • Beskytter etterkoblede produkter, armaturer og installasjoner mot for høyt trykk
 • Reduserer vannforbruket
 • Minimerer flytstøyen 
Serie 9040 – Trykkreduksjonsventil av rustfritt stål med gjengeforbindelser
Tilkoblingsstørrelser: 1/2″ – 2″
Temperatur: + 5°C til + 85°C
Innløpstrykk: inntil 25 bar
Utløpstrykk: 0,5 til 12 bar.

Planleggingen

Følgende forhold må unngås for drikkevannsinstallasjoner i henhold til de normative kravene i DIN EN 806 i forbindelse med DIN 1988-200:

 • Overdreven flythastighet
 • Lav uttaksflyt hos armatur
 • Stagnerende vann
 • Overdreven lydutvikling

Samtidig bør egnethet for bruk med hensynstagen til trykk, uttaksflyt hos armatur og vanntemperatur sikkerstilles på alle uttakspunkter.

For høyt vanntrykk kan forårsake skader på bygningsinstallasjonen og er dessuten årsaken til «høylydte» installasjoner og ulønnsom drift. Komforten lider også under at anlegget belastes med stadig vekslende driftstrykk.

TIPS:
For å kunne benytte en drikkevannsinstallasjon på komfortabelt vis, må den betjenes med et vanntrykk som er tilpasset anlegget.

Når benyttes en trykkreduksjonsventil?

Trykkreduksjonsventiler er iht. DIN EN 806-2 Pkt. 16.1 f.eks. påkrevd

 • når hviletrykket på uttaksstedene overskrider 500 kPa (5 bar);
 • for begrensning av driftstrykket i forbruksledninger når maksimum hviletrykk på et vilkårlig sted i drikkevannsanlegget overskrider maksimum tillatt driftstrykk, eller når det kobles til apparater og innretninger som kun må utsettes for et lavere trykk;
 • når hviletrykket foran en sikkerhetsventil kan overskride 75 % av dens utløsertrykk.

TIPS:
Trykkreduksjonsventilen må alltid monteres slik at samme trykkforhold foreligger hos kaldt- og varmtvannssystemet.

Hvorfor plasseringen av trykkreduksjonsventiler er så viktig
Plasseringen av en trykkreduksjonsventil foretas normalt sentralt i området til bygningsforbindelsen.

På denne måten drives hele drikkevannsanlegget, altså kaldt- og varmtvannsledningene, med tilnærmet samme trykk. Dette bruksvilkåret er en viktig forutsetning for at uttaksarmaturer som enkeltspakblandere og termostatbatterier skal fungere plettfritt.

Hva skjer ved ulike trykk?
Dersom en enkeltspakblander forsynes med markant ulikt trykk på kaldt- og varmtvannssiden, går komfortområdet til armaturen tapt. Er kaldtvannstrykket f.eks. klart høyere enn det aktuelle varmtvannstrykket, kan man nesten ikke regulere et blandingsvannområde på armaturen; når spaken svinges veksler temperaturen til vannet som flyter ut direkte fra «kaldt» til «varmt»

Sentral vs. desentral: Hva er forskjellen?

Den sentrale plasseringen

En sentral plassering av trykkreduksjonsventilen direkte i området til bygningsinstallasjonen sikkerstiller tilnærmet samme trykk på kaldt- og varmtvannssiden.

Forutsetning: Flytstrekningen for kaldt og varmt vann er omtrent like lang.

Unntakssituasjon:
Gjestedo i første etasje med enkeltspakblander:

– kaldtvannet forgrenes rett bak bygningens vanninstallasjon
– varmtvannet til denne armaturen flyter imidlertid først til loftet, varmes der opp f.eks. i en takvarmesentral, og må deretter løpe gjennom hele flytstrekningen tilbake til første etasje.

Resultatet: Den sentrale plasseringen av trykkreduksjonsventilen fører til uønsket, ulikt kaldt- og varmtvannstrykk i systemet.

Kaldtvannstrykket reguleres riktig nok sentralt, men forsyningsledningen fordeles til drikkevannsoppvarmingen foran trykkreduksjonsventilen.

Løsningen:
Vannet når drikkevannsoppvarmingen uinnskrenket og får trykket redusert til ønsket nivå rett foran denne. Denne bruken av to sentrale/desentrale trykkreduksjonsventiler begrenser trykkavhengig komfortreduksjon selv ved svært ulike ledningsbaner eller trykktap.

Den desentrale plasseringen

 • Kaldtvannsledningene betjenes uten trykkreduksjon.
 • Trykkreduksjonsventilen sitter foran drikkevannsoppvarmingen.

Konsekvensen:
Ulikt trykk i kaldt- og varmtvannsledningen.

Ved siden av redusert komfort består det her dessuten en fare for såkalt overstrøm: Hos uttaksarmaturer (f.es. togrepsarmatur, enkelthåndmikser, termostat) blandes kaldt og varmt vann – her riktig nok med ulikt trykk.

Konsekvensene:
– Kaldtvannet trykkes tilbake i varmtvannsledningen med et høyere flyttrykk via armaturen.
– Den uønskede trykkøkningen hos varmtvannet fører til stadige drypp hos sikkerhetsventilen på drikkevannsoppvarmingen.

Overstrøm ved sentral plassering

En overstrøm via uttaksarmaturer kan imidlertid også finne sted dersom trykkreduksjonsventilen er plassert sentralt i området til bygningsinstallasjonen. Nemlig når baktrykket til trykkreduksjonsventilen er lavere enn utløsertrykket til sikkerhetsventilen på drikkevannsoppvarmingen.

Konsekvensene:
– Drikkevannsoppvarmingen varmes opp.
– Trykket stiger på varmtvannssiden.
– Trykket på varmtvannssiden er høyere enn i kaldtvannsledningen.
– Varmtvannet trykker tilbake mot flytretningen i kaldtvannsledningen, og danner her en uønsket trykkøkning.

Riktig dimensjonering er avgjørende

TIPS:
Trykkreduksjonsventilen må aldri velges ut fra ledningens nominelle bredde, men snarere dimensjoneres etter den påkrevde gjennomstrømningen.

En armatur som er konsipert for stort for den faktiske volumstrømmen som flyter gjennom den, må eventuelt arbeide med en relativt liten gjennomstrømningsmengde for denne. Det fører til at ventilen nærmest agerer i lukkeområdet.

 • lav vannmengde passerer ventilen
 • Dermed dannes et lukketrykk på utgangssiden.
 • Like etter at trykkreduksjonsventilen lukkes, blir den åpnet igjen på utgangssiden som følge av trykktapet (grunnet det fremdeles foreliggende vannuttaket).

Konsekvensen:
Trykkreduksjonsventilen begynner å «pumpe».

Det kan føre til ustabil adferd, og i verste fall til støyutvikling og skader grunnet kavitasjon hos metalliske trykkreduksjonsventiler med seteenheter av metall. 

Dimensjonering ved anleggskonstruksjon
Mens rørledninger for nye drikkevannsinstallasjoner av hygieniske årsaker dimensjoneres tilpasset behovet nå til dags, finner man ofte overdimensjonerte ledninger hos eldre anlegg. Fremfor alt ved oppgradering eller bytte av trykkreduksjonsventiler foreligger det en stor fare for at valg av trykkreduksjonsventil i henhold til vannledningens nominelle bredde

TIPS:
Foreta i det minste et overslag av høyest påregnelig volumstrøm, og påse at armaturen blir konsipert i henhold til den.

For helse og miljø: Valg av riktig materiale

Godkjente materialer
Undersøkelser som ble publisert av miljøvernmyndighetene i 2013 viser at bly har en toksisk effekt selv ved svært lave inntaksmengder. Dette kan eksempelvis føre til redusert intelligens og oppmerksomhetsevne hos barn.

I henhold til § 17 i den tyske drikkevannsforordningen må det kun benyttes materialer og virkestoffer med følgende egenskaper i nye innretninger eller ved vedlikehold av drikkevannsinstallasjoner:

– Materialene må uttrykkelig være egnet for drikkevann.
– Drikkevannet må ikke endres til det negative som følge av disse.
– Lukten eller smaken til drikkevannet må ikke endres av disse.

For å holde eksempelvis et potensielt forekommende blyinnhold så lavt som mulig i drikkevannet, bør bestanddeler fremstilt av bly i bygningsinstallasjonen erstattes, såfremt økonomisk og teknisk gjennomførbart, fremfor alt ved vedlikehold eller sanering av bestående installasjoner. Disse komponentene bør erstattes av materialer som overholder de fastlagte minimumskravene for materialer som kommer i berøring med vann. I det aktuelle utkastet til EU-direktivet om vannkvalitet for bruk av mennesker er det riktig nok fastlagt en grenseverdi for bly i drikkevannet på 10 µm/l, men forbundet med en sterk anbefaling om å redusere denne verdien til 5 µm/l i løpet av de nærmeste 15 årene.

TIPS:
Ved vedlikeholdsarbeider eller bytte av komponenter i drikkevannsinstallasjoner må det kun benyttes komponenter av materialer som er fullstendig uten bly som legeringsbestanddel, f.eks. blyfrie messing- og rødgods-legeringer eller rustfritt stål.

Fasiten

Regulerte forhold
Utilstrekkelig trykkregulering i drikkevannsinstallasjoner kan ofte føre til endret flyttrykk. Slike trykksvingninger fører hyppig til endringer av blandingsforholdet mellom kaldt- og varmtvannsandelen foran uttaksarmaturen – følgen er temperatursvingninger som fremfor alt ved dusjing kan oppleves ubehagelig. Trykkreduksjonsventiler kan her sørge for «regulerte» forhold.

Selv om de høyeste faktiske volumstrømmene kun kan anslås i det etterfølgende, kan det lønne seg å benytte en trykkreduksjonsventil som tillater en høy volumstrøm som dekker behovstopper, for slik å oppfylle kravene til DIN EN 806 del 2. Trykkreduksjonsventiler med lavere standard treghet (liten hysterese) muliggjør dessuten en bedre regulering av blandingsprosesser.

TIPS:
Ved vedlikehold av drikkevannsinstallasjoner må det påses at det kun benyttes komponenter av virkestoffer og materialer med en hygiene som gjør dem egnet for drikkevann.

I videoen:
Goetze trykkreduksjonsventil 9000
Veiledning: trykkinnstilling og vedlikehold

 

Enkel trykkinnstilling med skrutrekker eller mynt

 

Rengjør klarsikt-filterkoppen på under 1 minutt

 

Detaljvisning av klarsikt-filterkoppen

Goetze KG Armaturen
I over 70 år har Goetze KG Armaturen produsert kompliserte, høyeffektive armaturer og ventiler for alle medier som står under trykk: væsker, luft, gasser og damp av enhver art. Under ledelse av firmasjefen Detlef Weimann har det familiestyrte selskapet vokst til over 130 ansatte ved sitt hovedsete i Ludwigsburg. Siden juli 2019 har sønnen Tobias Weimann sørget for at den fjerde generasjonen er representert i firmaledelsen, og støtter den vellykkede kursen for markedsvekst. Goetze har med sitt kvalitetsnivå («Made in Germany) etablert seg et som et globalt anerkjent varemerke – over halvparten av produksjonen eksporteres nå til utenlandske markeder.

Utgiver:
Goetze KG Armaturen, Robert-Mayer-Straße 21, D-71636 Ludwigsburg

www.goetze-armaturen.de