I 10 år har FutureBuilt sammen med modige utbyggere vært en viktig leverandør av klimavennlige forbilder, og nå forlenges programperioden frem til 2030. Hittil har programmet jobbet langs aksen Oslo – Drammen, men i nye FutureBuilt er det naturlig å invitere inn kommuner også øst for Oslo. Hanne Opdan, ordfører i Nordre Follo kommune, ser frem til å samarbeide med FutureBuilt.
– Klimavennlig byutvikling og arkitektur har kommet for å bli. Vi har stor tro på FutureBuilts strategi – å gjennomføre forbildeprosjekter med stadig høyere ambisjoner. Eksempelets makt kan ikke undervurderes. Vår ambisjon er at Lillestrøm skal være et forbilde i seg selv. Utviklingen skal bygge på FNs bærekraftsmål, og klima- og miljøvennlig by- og tettstedsutvikling er det viktigste vi gjør for å nå disse målene. Birgit Rusten, daglig leder i FutureBuilt, understreker at byer og lokalsamfunn har en viktig rolle når det gjelder å løse de globale klima- og miljøutfordringene. – Da vi i 2010 satte passivhus som minstekrav for at et bygg skulle bli godkjent som forbildeprosjekt i FutureBuilt, syntes vi det var dristig. Men utviklingen fra passiv til pluss har gått raskt, og nå er det sirkulærøkonomi alle snakker om. Noen må gå foran å vise vei for å finne fremtidens bærekraftige løsninger, og vi i FutureBuilt opplever at det er mange ambisiøse utbyggere der ute som tør å strekke seg litt lenger enn byggeforskriftene krever, påpeker Rusten. Byvekst med grønne kvaliteter Det er mye på gang både i Lillestrøm og Nordre Follo. Lillestrøm, som har blitt kåret til årets sykkelby hele fem ganger, hviler ikke på laubærene. I byutviklingsplanen for Lillestrøm by foreslås det at gående og syklende skal prioriteres i sentrum, og turstier skal videreutvikles i et sammenhengende nett som binder sammen by, tettsteder og ulike skogsområder. Lillestrøm er også partner i forskningssenteret Include, som skal sikre rettferdig omstilling til lavutslippssamfunnet, samtidig som man involverer innbyggerne i den nødvendige – og spennende – omstillingen. Tilsvarende tilnærming ser vi også i Nordre Follo kommune. Ordfører Hanne Opdan utdyper:
– For meg som ordfører er det viktig å fokusere på at den klimavennlige byen også er den menneskevennlige byen. Løsninger som gjør det enkelt å gå og sykle, enkelt å reise kollektivt og enkelt å møte andre mennesker i gode omgivelser, er med på å skape den byen vi ønsker å leve i. Både i Ski by og på Kolbotn jobber vi med kompakt byutvikling og legger vekt på byvekst med grønne kvaliteter og gangavstand til daglige funksjoner. I Ski har vi vedtatt en funksjons- og designplan som skal sikre kvalitet i byrommene. I Kolbotn sentrum jobber vi nå med et uteromsprosjekt som skal gi økt kvalitet til våre fellesområder og legge til rette for mer aktivitet i sentrum, påpeker Opdan. Innovasjonsbølge mot 2030 Men det er ikke bare geografisk FutureBuilt utvider. Også tematisk bredder programmet ut og øker ambisjonene. Med utgangspunkt i FNs bærekraftsmål adresserer FutureBuilt nå hele bærekraftsbegrepet, både økologisk og sosialt. Fra høsten 2019 har FutureBuilt samarbeidet tett med næringen for å få på plass nye kriterier for FutureBuilt-prosjektene. De nye kriteriene ligger godt i forkant av dagens praksis og regelverk og viser vei mot et bærekraftig og inkluderende lavutslippssamfunn. Blant temaene som blir viktige frem mot 2030 er klima og energi, sirkulære bygg og bydeler, delingsøkonomi, sosial bærekraft, grønn mobilitet, naturmangfold og klimatilpasning, og ikke minst – urban klimainnovasjon. Stein Stoknes, faglig leder i FutureBuilt, mener et godt samarbeid med de modigste utbyggerne er helt avgjørende for å få frem innovative løsninger som strekker seg mot nullutslipp og samtidig bidrar til et godt bymiljø og sosial bærekraft. – Skal vi nå klima- og bærekraftmålene må vi bygge en innovasjonsbølge som ikke står tilbake for den industrielle revolusjonen. Og Osloregionen – gjennom blant annet FutureBuilt – skal surfe denne bølgen helt i mål, avslutter Stoknes, som gleder seg til å følge utviklingen i både nye og gamle FutureBuilt-kommuner.