I Kompetansebarometeret 2020 har bedriftene spesifikt blitt spurt om hvilken kompetanse de trenger i den grønne omstillingen. Blant fagkompetanser, oppgir halvparten at de vil ha mer behov for fagarbeiderkompetanser og IKT-kompetanse, mens 4 av 10 svarer at de vil ha større behov for teknologisk/ingeniørkompetanse.

– Det er samme tendens vi ser i BNLs fremtidsbarometer som i NHOs kompetansebarometer. Bedriftene har i flere år har svart at de ikke tak i nok fagarbeidere. Derfor jobber BNL aktivt for å få en bedre yrkesfagutdanning, blant annet gjennom kontakt med stortingspolitikere i forbindelse med at regjeringen har varslet at de vil legge frem en stortingsmelding om videregående opplæring før påske. Vår forventning er å få en fremtidsrettet fagutdanning for byggenæringen, sier Leegaard videre. Størst etterspørsel er det etter håndverksfag. – Det er dessverre en stor utfordring å rekruttere fagarbeidere. Dette er noe som ungdom bør merke seg. I det ligger det også at det er mange muligheter for ungdom som velger vår næring. Det er hele 79 prosent av bedrifter i BNL-fellesskapet som sier at de har størst behov for håndverksfag, men også behovet for ingeniør og tekniske fag svarer 56 prosent er en utfordring, sier Leegaard videre. Leegaard mener at hvilke fag-?og utdanninger som tilbys, må være tilpasset kompetansebehovene i bedriftene, og det er NHOs leder Ole Erik Almlid enig i. – Vi er avhengig av et tett samspill mellom utdanningssystemet og næringslivet for å avstemme behov. Utdanningene må bli mer praksisnære og arbeidslivsrelevante. Dette blir mer og mer viktig når endringstakten i næringslivet øker, sier Ole Erik Almlid, adm. dir i NHO. Her kan du laste ned Kompetansebarometeret 2020. Se mer på kampanjesiden Hvatrengernorge.no. Dette er kompetansebarometeret:??
  • Årlig kartlegging av kompetansebehov i?NHOs medlemsbedrifter (NHOs medlemsmasse dekker?ca.?20 prosent av de sysselsatte i?Norge.)
  • Gjennomført av NIFU i slutten av 2020
  • 5547 bedrifter har svart
  • Bedriftene har svart under koronakrisen, og blitt bedt om å oppgi bedriftens nåværende kompetansebehov.
  • Skal bidra med grunnlag for regional og bransjemessig dimensjonering av utdanningssystemet
  • Viktig redskap for rekruttering til bedrift og bransje
  • Nyttig for unge som står overfor utdanningsvalg
  • Kompetanse er her definert som summen av kunnskap og ferdigheter som man har tilegnet seg gjennom, utdanning, arbeid og annen erfaring