Systemet skal beregne potensiell innsparing på ulike energisparingstiltak gjennom simuleringer og tas ut i rapportform.  Rapportene skal gi et godt beslutningsgrunnlag for styrene i planlegging og beslutning av oppgraderingstiltak. Rapportene kan også være et godt grunnlag for dokumentasjon for søknader til Enova.

NBBLs definisjon av energireduksjonspotensial er å redusere energibruk i en bygningsmasse gjennom konkrete tiltak. For å beregne potensialet må det utføres beregninger for å etablere nåsituasjon og sammenligne med en referansesituasjon. Referansen er satt til gjeldende krav i teknisk forskrift.

Er Energireduksjonspotensialet (ERP) kun beregnet på egne boligbyggelag, eller skal verktøyet ut på markedet for salg til andre eiendomsforvaltere og utbyggere?
– En stor fordel med systemet er at vi henter ut data om byggene fra boligbyggelagenes systemer, noe som gjør at veien til ferdig kartleggingsrapport blir veldig mye kortere, og ikke minst svært smidig for rådgiveren. I første omgang er det NBBL-tilknyttede boligbyggelag som får mulighet til å tilby dette til sine kunder, sier Magnus Haukvik-Johansen, seniorrådgiver i NBBLs avdeling for utvikling og kompetanse. Etter påske vil det være mulig for boligbyggelag å ta løsningen i bruk. Hvis boligbyggelaget allerede benytter seg av bærekraftrapporteringssystemet, blir løsningen automatisk tilgjengelig.
 

Et system for bærekraft

Innsikt fra kartlegging i bærekraftrapporteringen skal kunne tas med inn i ERP for å simulere morgendagens energibehov basert på hvilke tiltak man ønsker. Hvilken effekt vil det ha å bytte alle vinduer, og hva vil det koste? Svarene og tidlig involvering fra beboere i bærekraftrapporteringen tas med i handling, noe som kan medføre større mulighet for gjennomføring. ERP kan også brukes uavhengig av bærekraftrapporteringen. Da blir det kun testing av ulike tiltak uavhengig av tilbakemeldinger fra beboere.

Det finnes allerede et system for bærekraftsrapportering, hvordan komplementerer de to systemene hverandre?
– Bærekraftkartleggingssystemet gir boligselskapet innsikt i hvordan beboerne opplever bomiljøet sitt, fra kvalitet på lekeplasser til trekk fra vinduer, og er bygget på FNs bærekraftsmål. Det gir viktige innsikt for et styre som skal vurdere tiltak og skaper engasjement og eierskap hos beboerne. Rådgiver eller energirådgiver vil altså starte sin prosess før Energireduksjonspotensialet med et bedre grunnlag fra Bærekraftkartleggingssystemet, som tar for seg bærekraft i form av bokvalitet. Siden beboerne allerede har fått ta eierskap i prosessen gjennom bærekraftskartleggingen, vil det forenkle styrets jobb med å få aksept for rehabiliteringstiltak, sier Haukvik-Johansen.
 

Hva er de potensielle innsparingskostnadene i kroner og øre for enten strøm eller vannbåren varme?
– I systemet kan vi simulere hva ulike rehabiliteringstiltak vil gi av besparelse i energi, og ved lav, medium og høy strømpris. La oss si at et borettslag har kontaktet teknisk avdeling i boligbyggelaget på grunn av høye strømkostnader, og at det i bærekraftskartleggingen har kommet frem at det er mye trekk fra vinduene og lekkasje inn i loftsbodene. Da kan man plotte inn nye vinduer med U-verdi på 0,7 i systemet, og for eksempel beste tilgjengelige isolering av tak, ettersom systemet vet hva som er dagens standard i byggene. Gjennom en svært avansert beregningsprosess, der resultatene er eksternt validert, får borettslaget vite at bytte av vinduer og tak vil gi en besparelse på -14 prosent i energiforbruk, samt et estimat på besparelse i kroner. Disse resultatene tar vi med oss videre som beslutningsgrunnlag for styret, eller til for eksempel søknad om støtte til klimatiltak. Rapporten henter data automatisk fra systemet, og her kan energirådgiver tilpasse innholdet etter eget ønske, for eksempel på konklusjon eller videre anbefalinger, sier han.

Må styrene i borettslag leie inn rådgivere for å bruke systemet?
– Systemet kan brukes både av selskapets forvaltningsrådgiver i det vi kaller «enkel modus», mens energirådgiver har full tilgang til alle parametere i «avansert modus». Det betyr at boligselskapets rådgiver kan gi styret i boligselskapet en indikasjon allerede ved første henvendelse, og så henvise videre til energirådgiver for en full gjennomgang. Her kan man altså både gi en verdifull kundeopplevelse umiddelbart, samtidig som man skaper en mersalgstrakt inn til energirådgiver og prosjektledelse, eller hjelp med Enova-søknad, mener Magnus Haukvik-Johansen 

Oppgraderingstiltak kan ofte bli kostbare. Er dette med i beregningsmodellen eller bidrar verktøyet kun til info/fakta som tas med i beregningen når styrene i borettslag skal foreta beslutninger for tiltak?

– Systemet beregner besparelse i kilowatt-timer, og estimat i besparelse i kroner. I rapportmodulen vurderer energirådgiver kostnadseffektiviteten i tiltakene, for eksempel basert på erfaringstall eller prisbok, sier Haukvik.