Byggebransjens Faglig Juridiske Råd (Rådet) er et konfliktløsningsorgan for aktørene i bygge- og anleggsbransjen og dekker hele landet.

Jusskommentar av advokat Trond Martinussen i Rørentreprenørene Norg Rådet ble opprettet så tidlig som i 1977 og har kontor i Bergen og består av 6 fagpersoner (2 jurister, 1 fra entreprenørsiden, 1 fra byggherresiden, 1 fra byggmester/håndverkersiden og 1 fra arkitekt/rådgivende virksomhet).
Rådet gir råd til bygge- og anleggsbransjen innenfor byggekontrakter enten dette gjelder forståelsen av inngåtte kontrakter, og ofte knyttet til spørsmål om tilleggsvederlag og tillegg i tid, og forståelsen av beskrivelser, tegninger og arbeidsunderlag. Rådet er oppmann Enten det er henvendelse fra en eller begge parter kan Rådet avgi uttalelser til juridiske spørsmål det får seg forelagt. Videre påtar Rådet seg oppdrag som oppmann etter bestemmelser i de norske byggestandardene utgitt av Standard Norge eller som ad hoc voldgiftsrett etter partenes ønske, jf voldgiftsloven 14.5.2004 nr. 25. Alle henvendelser til Rådet skjer skriftlig og saksbehandlingen i Rådet er også skriftlig. Rådets uttalelser er som hovedregel veiledende, men partene kan avtale at uttalelsen skal være bindende dem imellom. Oppmannsavgjørelser vil følge standardenes bestemmelser, mens voldgiftsdommer vil være bindende for partene i henhold til voldgiftslovens bestemmelser. Bistår i rettsavklaring I tvistesaker enten for domstolen hvor det er avtalt rettsmekling eller hvor partene har engasjert privat mekler kan Rådet bistå hvor det er behov for rettsavklaring og uttalelser på avgrensede problemstillinger i tvistesaken. Dette kan skje uten vesentlige forsinkelser eller fordyrelse av meklingsprosessen. Behandlingstiden for Rådet varierer, men normal behandlingstid oppgis til 3 - 4 uker, og det kan også avholdes eget møte for èn sak for å få den raskt avgjort. I oppmanns- og voldgiftssaker må man følge prosessuelle regler som innebærer at saksbehandlingen blir lengre, opptil 1 - 3 måneder. Kostnadene er begrenset og fastsettes av Rådet selv i tilknytning til den enkelte sak basert på  sakens betydning og kompleksitet. Oppmanns- og voldgiftssaker koster mest fordi disse innebærer størst arbeid og i praksis krever Rådet fra kr. 12.000 - kr. 50.000, eks mva, ifølge opplysninger på Rådets nettside. Uttalelser i saker for Rådet legges ut på nettsiden i den grad det anses aktuelt og i anonymisert form og med full konfidensialitet. For mere informasjon kan det sendes epost til post@bfjr.no eller gå inn på nettsiden: http://www.bfjr.no/