Etter lang tids arbeid på tvers av fagområder, foreligger nå den nye bransjenormen for føringsveier i sjakter. – Dette er ingen fasit, men vil være et nyttig verktøy for hele byggebransjen, sier prosjektleder Inger Lien Halvorsen – til daglig sivilingeniør VVS  og prosjekteringsleder hos Sig. Halvorsen. 

Bransjenormen synliggjør alternative løsninger i bygg av ulik størrelse, og inneholder også forslag til ansvarsfordeling for involverte parter i byggesaken. Normen skal gjøre det enkelt å komme frem til gode løsninger for vanninstallasjoner i sjakter i bygg, som tilfredsstiller funksjonskrav til vannskadesikring, adkomst, inspeksjon, vedlikehold og utskiftbarhet i henhold til TEK17. Normen er utarbeidet i samarbeid med Rådgivende ingeniørers forening (RIF), Norsk Eiendom, Entreprenørforening for bygg og anlegg (EBA), Norske arkitekters landsforbund (NAL) og Rørentreprenørene Norge.

Har lenge etterlyst ansvarsplassering

Inger Lien Halvorsen har ved flere anledninger etterlyst en tydeliggjøring av ansvarsforholdene vedrørende vannskadesikring dersom vi skal komme videre i kampen mot vannskader. Det har resultert i at yrkesgruppene har pekt på hverandre.

- Jeg har jobbet med denne tematikken i mitt daglige arbeid i mange år, og vi har testet ut de fleste metoder i ulike prosjekter. Vi har merket at vi lett har blitt sett på som litt vanskelige som har hatt så sterkt fokus på regelverk og lekkasjesikre løsninger, derfor er det godt at kompetanse rundt sjakttematikken nå blir løftet i alle ledd. 

Dette er ingen fasit, men en presisering og et hjelpemiddel til hvordan man kan tolke regelverket. Normen skal være et hjelpemiddel til det som står i TEK-en, med håp om at det vil føre til gode løsninger og færre konflikter.

Svært godt samarbeid

Deltagere i arbeidsgruppen har, i tillegg til Lien Halvorsen, vært: 

Gunnar H. Qvam, Caverion Norge AS 
Stian Nergård, Nordr Eiendom AS 
Harald Hammerseth, Backe Entreprenør AS 
Daniel Lund Godbolt, Norske arkitekters landsforbund 
Michael Lommertz, Zero emission studio AS 
Martin Grindheim Johannessen, Asplan Viak AS 
Per Fredrik Kempf, Entreprenørforeningen-Bygg og Anlegg (EBA) 
Vidar Fiskum, Norsk Eiendom 
Are S. Nielsen, Rørentreprenørene Norge 
Oddgeir Tobiassen, Rørentreprenørene Norge

Lien Halvorsen har ledet arbeidet, og er svært positivt overrasket over hvor godt samarbeidet i gruppen har vært. 

- Vi har vært bevisste på å distansere oss fra de prosjektene og de økonomiske interessene den enkelte sitter med til daglig og bare prøvd å snakke sammen i forhold til mandatet vårt i dette prosjektet. Det viste seg snart at vi var veldig enige om mye, og vi kunne dermed bruke mye tid på detaljene og konkrete forslag til løsninger. Det bidro til en god prosess.  

Også enigheten om ansvarsmatrisen gikk smertefritt. Arkitektene var enige i at de var ansvarlig for å plassere sjaktene, rådgiverne tok ansvar for å angi størrelsen på sjaktene, samt at de bygningsmessige forholdene er entreprenørens domene. 

- Det var ingen store uenigheter rundt dette i diskusjonene. Heller ikke da dokumentet var ute til høring, kom det noen kommentarer på ansvarsmatrisen.

Ikke rakettforskning

Hun påpeker at de løsningene som er presentert i normen, ikke er noe revolusjonerende nytt. Det har handlet om å samle de erfaringene som er blitt gjort - på godt og vondt - i bransjen, og strukturerer det til en anbefalt norm som tilfredsstiller TEK-en. 

- Slik TEK-en er skrevet, er det veldig mye rom fortolkning, som har frustrert mange. Hva er godt nok, og hvordan skal dette gjøres? Derfor har vi beskrevet og illustrert noen måter å gjøre det på, som vi mener er godt nok. Så finnes det sikkert andre måter også, men vi håper at våre eksempler vil være førende for på hvordan man skal tenke. 

- Hensikten med lovene i TEK-en, er blant annet at drypplekkasjer på tappevann skal bli oppdaget før de får lov til å stå så lenge og gjøre enorme skader. 

De mulige løsningene er beskrevet i normen, fordelt på tre alternativer: 

- Det ene er at vi har heltrukne rør fra skap til skap. Det vil si at alle skjøtene er i skapet, som gjør eventuelle lekkasjer lett å oppdage. Ellers kan man ha en felles sjakt i trapperommet, som relativt enkelt kan sikres.  Og til slutt har du standarden, hvor du har sjakt i hver leilighet, som egentlig har vært den tradisjonelle måten å gjøre det på. Men da må man faktisk gjøre bygningsmessige tiltak for at den lekkasjen skal bli synliggjort før den gjør skade.  Dette blir ofte den mest kostnadskrevende løsningen av de tre.

- Men om sjakten ikke er planlagt godt nok fra starten av, så er ofte det eneste alternativet å gjøre bygningsmessige tiltak for å tilfredsstille kravene i TEK17.

- Ta normen i bruk!

Lien Halvorsen oppfordrer alle i VVS-bransjen til å ta normen i bruk. Og jo flere som er kjent med den, desto større verdi har den. 

- Ta normen med i prosjektet ditt, vis den fram og diskuterer løsninger. Gjør entreprenøren og arkitekten oppmerksomme den, slik at fokuset på føringsveier i sjakter etter hvert blir en selvfølge på et tidlig stadium i alle prosjekter. 

- Da har vi virkelig lykkes!

Bransjenormen kan lastes opp her