Converto har den siste tiden ledet et prosjekt for å kartlegge årsakene til den svake lønnsomheten på byggeprosjekter. Nå er resultatene klare.

Rådgivnings- og forvaltningsselskapet Converto i Ålesund har sammen med forskningsinstituttet SINTEF ferdigstilt prosjektet «Nye forretningsmodeller for bygg- og anleggsprosjekter». Tett involvering fra sentrale bransjeaktører i Møre og Romsdal innen totalentreprise, prosjektering, grunnarbeid, betong, elektro og VVS sørget for en god forankring av prosjektet innad i bransjen, sier prosjektleder Geir Vegsund og Senior Advisor Bjørn Gjerde i Converto AS.

Følgende lokale selskap har vært involvert i tillegg til Converto og SINTEF Manufacturing: Christie & Opsahl AS, Aco Anlegg AS, Dyrøy Betong Ålesund AS, VVS Teknikk Møre AS, ACEL AS.

Viktige kartleggingsfunn
- Prosjekteringsfasen er avgjørende for prosjektresultatet, og blir svært ofte ofret for lite tid og ressurser, sier Vegsund.

Rapporten trekker frem at det i mange tilfeller er for dårlig kravspesifikasjon og mangelfullt tegningsunderlag, og at underentreprenører involveres for sent.

Andre momenter som trekkes frem er at byggherrerollen er viktig, men utøves ulikt og vies for lite oppmerksomhet. Samhandlingen i prosjekter er for dårlig, og profesjonsmotsetninger mellom prosjekterende og utførende ledd. Det fører til manglende tillit mellom aktørene.

Derimot kommer det frem at parter som kjenner hverandre godt fra før skaper bedre flyt og reduserer usikkerhet og risiko i prosjektet.

Kontraktsformer
– Samtidig ser vi at ingen kontraktsformer har incentiver som stimulerer til kollektiv innsats, lavere totalkostnad og resultatdeling, noe som er uheldig for sluttresultatet, skriver Converto.

Rapporten fastslår at rådgivere og underentreprenører mangler incentiver for å sikre bedre løsninger, og da ender det ofte med innbyrdes «verdikapring» i stedet for god samhandling og verdiskaping, for å optimalisere prosjektresultatet.

 «Det ideelle byggeprosjektet»
I lys av disse funn skisserer rapporten flere konkrete tiltak for å bedre prosjektresultatet, eksemplifisert gjennom følgende «idealprosjekt»:

· en byggherre som bruker ressurser i en tidlig fase, for å motvirke at dårlige kravspesifikasjoner påvirker hele byggeprosessen

· involvering av alle nøkkelaktører i tidlig fase og etablering av en tverrfaglig gruppe, slik at tegningsunderlaget blir bedre og raskere tilgjengelig for alle

· arkitekter og konsulenter med vilje til å investere i egne ressurser i innledende fase, for å unngå tvil rundt ulike kravspesifikasjoner

· integrert prosjektleveranse (varianter av samspillskontrakter) basert på resultatdeling og åpen bok-prinsippet, siden godt samarbeid underveis kan gi lavere totalkostnad

· en vesentlig større andel av ressursbruken bør brukes på prosjekteringsfasen, med tidlig involvering av sentrale aktører.Byggeprosjekter

Prosjekteringsfasen avgjørende
– Sammenlignbare byggeprosjekter basert på integrerte prosjektleveranser fra bl.a. Finland viser at det der brukes vesentlig mer ressurser på å klargjøre byggeprosjekter, hvor så mye som 35-45% av tiden går med til forberedelse og planlegging. Prosjekteringsfasen er derfor avgjørende for prosjektresultatet, uten at dette i tilstrekkelig grad ser ut til å gjenspeile seg i norske byggeprosjekter, sier prosjektleder Geir Vegsund.

Incentivbaserte kontraktsformer
- Incentivbaserte kontrakter er i svært liten grad benyttet i Norge. Kontraktene som benyttes stimulerer i liten grad til gode løsninger og godt samarbeid. Tilpassede kontraktsformer vil kunne gi lavere totalkostnad og bedre lønnsomhet, men vil ikke alene løse de utfordringene bransjen står ovenfor, avslutter Vegsund.