Hun er tydelig på at det vil gå hardt utover kapasiteten når markedet tar seg opp igjen, dersom denne utviklingsspådommen slår til.

– Dersom næringen mister titusenvis av årsverk, vil ikke bransjen ha kapasitet til å møte pågangen når markedet tar seg opp igjen og alle skal bygge på likt. Dette vil gå utover både skoler, boliger, kontorer og andre samfunnsnyttige byggeprosjekter.

– Vi er alvorlig bekymret, og dette kan få store konsekvenser. Nå er vi i ferd med å se et stort fall som verken samfunnet eller de som jobber i byggenæringen er tjent med, sier Solli.

- Tar seks år å bygge en god fagarbeider
Samfunnsøkonomisk Analyse har vist til at et stort produksjonsfall, med påfølgende tap av arbeidskraft og kompetanse, vil kunne føre til en sterk boligprisvekst og samfunnsøkonomiske tap.

– Vi ønsker ikke subsidier, men at det settes i gang eller fremskynder prosjekter som samfunnet uansett trenger, slik at næringen ikke tappes for kompetanse, sier Solli til E24, og minner om at det tar rundt seks år å bygge en god fagarbeider.

- Dagens situasjon ikke er vanlige konjunktursvingninger, men kan bli som nedgangen bransjen opplevde  under bankkrisen på slutten av 1980-tallet. Da forsvant nærmere 40.000 årsverk som ikke kom tilbake.

Solli peker på rentenivået som hovedutfordringen, og at det ikke kan være meningen at en bransje skal ta all støyten for å kjøle ned økonomien. Hun mener det er flere tiltak som kan gi rask effekt:

* Rentekompensasjon til kommune
* Øke midlene til boligkvalitetsordningen til Husbanken i revidert nasjonalbuds
* Fortgang i energieffektivisering av bygningsmassen
* Nye boliger og energieffektiviseringstiltak som gir lave driftsutgifter bør kunne få bedre rentebetingelser.

Forslag som bør inn i partiprogrammene
Dette foreslår for øvrig NHO Byggenæringens til punkter som bør innarbeides i partiprogrammene til neste års stortingsvalg:

* Tette gapet mellom boligbehov og faktisk boligforsyning.
*  At vedlikeholdsetterslepet på veg- og jernbanenettet reduseres, og at rammene for drift og vedlikehold er stabile over tid.
*  Sikre at samlede skatter og avgifter bidrar til at bedrifter og eiendom forblir på norske hender.
* Legge til rette for at det yrkesfaglige utdanningstilbudet dimensjoneres etter tilgjengelig antall læreplasser og samfunnets behov for kompetanse.
* Innføre regler som åpner for innleie fra bemanningsforetak.
* I dialog med byggenæringen innføre forutsigbare og konkrete utslippskrav til bygg, inkludert materialer, i byggteknisk forskrift, og utarbeide en plan for hvordan kravsnivåene skal strammes inn mot 2030.