Fristen for å svare på høringen Forslag til forenklinger i SAK10 og TEK10 - eksisterende bygg, gikk ut 26. mai 2015. Direktoratet for byggkvalitet har gått gjennom 65 høringsuttalelser, og har sendt sine anbefalinger til videre behandling i departementet.

Endringer i forskrifter basert på denne høringen vil tidligst kunne tre i kraft 1.1.2016. Det vil bli informert straks eventuelle nye forskrifter er vedtatt.

Konsekvensutredning av forslaget
På oppdrag fra Direktoratet for byggkvalitet har Oslo Economics gjennomført en konsekvensutredning av høringsforslaget. Utredningen vurderer tre endringsforslag:

SAK10 §2-2; presisering av når ny boenhet oppstår. Utredningen bekrefter at den samfunnsøkonomiske nytten er større enn kostnaden for den foreslåtte endringen. Utredningen anbefaler samtidig å foreta en evaluering av endringen etter noen år, spesielt effekten for brannsikkerheten. Utredningen konkluderer med at det ikke vil gi noen vesentlig effekt av å innføre et tilleggskriterium om seksjonering.
TEK10 § 1-2; lemping av krav ved bruksendring i bolig fra tilleggsdel til hoveddel og omvendt. Utredningen konkluderer med at lempingen av enkelte krav ved slik bruksendring i sum vil være positivt for samfunnet. Det påpekes risiko knyttet til redusert folkehelse og redusert andel tilgjengelige arealer. Også her påpekes det at det kan være hensiktsmessig med en evaluering etter noen år, spesielt knyttet til helseeffekter.
TEK10 §§ 7-2 og 7-3; forenkling av krav til tiltak på eksisterende bygg i fareområder. Utredningen bekrefter at samfunnsøkonomisk nytte av regelendringen er større enn kostnaden. Det påpekes at det knytter seg betydelig samfunnsøkonomisk kostnad til endringen, men at dette mer enn oppveies av nytten for de som gis mulighet til å tilpasse egen bolig.