- Utfordringer som covid-19-pandemien har skapt, har sammen med vedvarende lave strømpriser, ført til en lavere aktivitet i energioppgraderingsmarkedet enn ventet da vi gikk inn i 2020. Det er bakgrunnen for at vi nå utsetter de planlagte endringene nok en gang. Dette gir boligeiere som vurderer de berørte tiltakene en ekstra motivasjon til å gjennomføre tiltakene i løpet av det neste halvåret, sier markedssjef Anna Barnwell i Enova.

Bakgrunnen for at Enova har varslet at støtten til enkelte varmepumper avvikles, og at støttesatsene til balansert ventilasjon, solceller og solfangere reduseres er som tidligere kommunisert en positiv markedsutvikling for disse tiltakene de siste årene.

- Hovedhensikten med Enovatilskuddet er å gi nødvendig starthjelp til gode og energieffektive løsninger som trenger et lite puff for å etablere seg i markedet. En viktig del av jobben vår er å vurdere når disse teknologiene kan klare seg i markedet med mindre hjelp og når de kan stå helt på egne bein, forklarer Barnwell i Enova.

Forlenget gjennomføringsfrist
Endringene i Enovatilskuddet skulle opprinnelig tre i kraft allerede fra 1.april i år, men har blitt utsatt to ganger. Nå fortsetter dagens støttesatser til 1.juli. I tiden fram til da vil statsforetaket se på hvordan de kan gjøre tilbudet til forbrukerne enda mer treffsikkert, og vil ikke utelukke at det kan påvirke de varslede endringene.

- Forbrukerne vil utvilsomt spille en viktig rolle i omstillingen til lavutslippssamfunnet. For Enova er det derfor viktig å ha virkemidler som bidrar til at flere tar valg som bringer oss i riktig retning, sier Barnwell.

Enova fortsetter med forlenget frist for gjennomføring av tiltakene. Tidligere måtte tiltaket være ferdigstilt, og all fakturadokumentasjon være datert i løpet av de siste 18 månedene før søknadsdato. Fra og med 24. mars ble denne perioden utvidet til 20 måneder. Dette skulle opprinnelige gjelde kun fram til 1.januar, men blir nå i stedet en permanent endring.

908 milloner
Enova har hatt som ambisjon å utbetale 1 milliard kroner til boligeierne i løpet av den fireårige avtaleperioden med Klima- og miljødepartementet, som nå er inne i sitt siste år.

- Det har vært gledelig å se den økende interessen for å gjøre energi- og klimatiltak i egen bolig i denne perioden, og vi lå godt an til å nå dette målet før koronapandemien traff landet, men ser nå ut til å ende noe under målsettingen, sier Barnwell i Enova.

Per 17.november er det utbetalt i underkant av 908 millioner gjennom Enovatilskuddet så langt i fireårsperioden.

Følgende justeringer er nå foreløpig utsatt fra 1. januar til 1. juli 2021:
Støtte til luft-vann-varmepumpe og avtrekksvarmepumpe avvikles.
Maksimal støtte til balansert ventilasjon reduseres med 5000,-
Støtten til solceller reduseres med 2500,-
Støtten til solfangere reduseres med 5000,-

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, ivaretar forsyningssikkerheten og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.