– Kommunalministeren har flere ganger vært tydelig på at staten skal stille opp for kommunene som følge av kronapandemien og viktige tiltak er kommet i noen av krisepakkene. Lakmustesten er imidlertid neste års statsbudsjett. Der må det gjøres grep for å sikre at kommunene ikke må kutte i grunnleggende kommunaltekniske tjenester. Det er drift og vedlikehold av skoler, sykehjem, barnehager veier og annen infrastruktur som er grunnmuren i velferdssamfunnet vårt, sier Rune Aale-Hansen adm.dir. i Norsk Kommunalteknisk Forening - NKF.

Det er en erkjennelse at også kommunene er rammet hardt av koronapandemien med økte kostnader og reduserte inntekter. Et eget utvalg ble nedsatt i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett, for å analysere de økonomiske konsekvensene av pandemien. Rapporten skal bli klar i løpet av høsten.

– Forståelsen kommunalministeren gir uttrykk for, er god. Testen på den faktiske viljen til å støtte kommunene kommer imidlertid i statsbudsjettet for neste år. Fortsatt ser vi ikke slutten på ekstraordinære kostnader og reduserte inntekter for kommunene. Det som skaper en ekstra utfordring, er kommunelovens krav til at kommunale budsjetter skal legges frem med balanse. I dagens situasjon mener NKF det er nødvendig å vurdere unntak fra denne bestemmelsen, sier Rune Aale-Hansen, adm.dir. i NKF: – For å bidra til å holde hjulene i gang også i privat næringsliv, har mange kommuner blant annet fremskyndet store eiendoms- eller infrastrukturprosjekter ved siden av ekstraordinære driftskostnader som forsterket renhold. Dette er ekstraordinære kostnader og investeringer som ikke uten videre kan dekkes inn over ordinære driftsinntekter.

Frykter kutt i velferdsstatens grunnmur.

– Kommunedirektørene og kommunestyrene er jevnt over flinke til å utarbeide balanserte budsjett. Dette vil bli tøffere enn på mange tiår. Min frykt er at man da prioritere vekk det man ikke ser, og som kanskje fremstår som mindre kritisk, men som tvert imot utgjør grunnmuren i velferdssamfunnet: Drift og vedlikehold av skoler, barnehager, sykehjem, veier og annen infrastruktur, sier NKF-direktøren: – Det hjelper ikke at man har nok varme hender i sykehjemmene eller lærere på skolene, dersom svekket vedlikehold gjør at inneklimaet er helsemessig uforsvarlig. Forsømmes vedlikehold og drift av veger, vann og kloakk, kan man bare tenke seg de ekstrakostnader samfunnet påføres med ulykker på trafikkfarlige veger, lekkasjer og forurensning fra kloakkledninger.

– Skal velferdssamfunnet komme gjennom koronapandemien på en fortsatt god måte, må vi ta vare på grunnmuren. Derfor må kommunalministeren i statsbudsjettet både gi klare føringer og legge til rette for at kommunene ikke kutter i grunnleggende drift og vedlikehold av de tekniske tjenestene.