Regjeringen har i dag lagt frem den varslede tilleggsinnstillingen til statsbudsjettet for 2021. Der foreslås blant annet 7,3 milliarder kroner i ekstra koronakompensasjon i første halvår 2021. –  Skal kommunene klare å bidra til å opprettholde aktivitet, er det nødvendig at kommunene vet omfanget på koronakompensasjonen. Det har vi nå fått, sier Rune Aale-Hansen, administrerende direktør i Norsk Kommunalteknisk Forening – NKF. 

 Regjeringen har i dag lagt frem tilleggsinnstilling til statsbudsjettet for 2021. Der foreslås å tilføre fylkeskommunene og kommunene 7,3 milliarder kroner ekstra i koronakompensasjon i første halvår neste år.   

– Da statsbudsjettet for 2021 ble lagt frem presiserte NKF både for Kommunalkomiteen og Kommunalministeren, den usikkerheten kommune-Norge lever i. Det er utfordrende å utarbeide balanserte budsjetter for neste år når alle vet at man får ekstraordinære kostnader. Det har ligget an til at kommunene måtte redusere annen viktig aktivitet. En tilleggsinnstilling med konkrete forslag til ytterligere kompensasjon gjør det noe lettere for kommuner og fylkeskommuner å vedta budsjett uten å måtte ty til uheldige kutt, forteller NKF-direktøren: – Dermed vil kommunene med litt større trygghet kunne fortsette både med å opprettholde og å fremskynde bygge- og vedlikeholdsarbeid som sikrer aktivitet i bygg- og anleggssektoren. Dette er kritisk for store deler av sysselsettingen over hele landet.  

Kan bli behov for ytterligere kompensasjon – Vi registrerer at tilleggsinnstillingen dreier seg om kompensasjon for første halvår 2021. Dette er et tydelig signal om at regjeringen forstår at det kan bli behov for kompensasjon også i 2. halvår, sier NKF-direktøren: – I denne sammenheng er det viktig at arbeidsgruppen som Kommunaldepartementet har nedsatt, løpende følger med på kostnadsutviklingen. Det gjelder både direkte kostnader eksempelvis knyttet til forsterket renhold, men også økt kostnader knyttet til drift, vedlikehold og investering i ny infrastruktur, bygg og anlegg. 

Grunnmuren i velferdssamfunnet kommunal og må skjermes  – Det å opprettholde aktivitet i kommunalteknisk sektor handler også om å ivareta grunnmuren i velferdssamfunnet. Forsømmes vedlikehold og drift av veger, vann og kloakk, kan man bare tenke seg de ekstrakostnader samfunnet påføres med ulykker på trafikkfarlige veger, lekkasjer og forurensning fra kloakkledninger. Det hjelper heller ikke med flere varme hender i sykehjemmene eller flere lærere på skolene, dersom svekket vedlikehold gjør at inneklimaet er uforsvarlig, poengterer Aale-Hansen: – Skal velferdssamfunnet komme gjennom koronapandemien på en best mulig måte, må vi ta vare på grunnmuren. Derfor er det bra at det nå foreslås ytterligere koronakompensasjon til fylkeskommunene og kommunene.