SSB har denne uken lagt frem all som viser en kraftig økning blant dem som oppga å jobbe regelmessig fra egen bolig. I 2020 var det 40 000 flere ansatte med regelmessig hjemmekontor enn året før, opp fra 3,1 prosent i 2019 til 4,9 i 2020. – Dette harmonerer med vår egen undersøkelse blant de som ledere og saksbehandlere i kommunalteknisk sektor. Mye av økningen skyldes nok påbud om hjemmearbeid som et smitteverntiltak. Vi ser samtidig at mange ønsker å praktisere økt fleksibilitet fremover, men ikke permanent hjemmekontor, sier Rune Aale-Hansen adm.dir. i Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF). Tall fra SSB viser at 209 000 ansatte i 2020 hadde en arbeidsavtale som innebærer at deler av arbeidet skal utføres i egen bolig. I årene 2006-2019 har prosentandelen med avtale om hjemmekontor stort sett svingt rundt 6-8 prosent, men med en svakt oppadgående trend. Fra 2019 til 2020 var det imidlertid en kraftig økning blant dem som oppga å jobbe regelmessig fra egen bolig. I 2020 var det 40 000 flere ansatte med regelmessig hjemmekontor enn året før, opp fra 3,1 prosent i 2019 til 4,9 i 2020 – Tallene fra SSB harmonerer godt med NKFs egen undersøkelse blant ledere og saksbehandlere i kommunalteknisk sektor. Vi har i tillegg spurt om ulemper og fordeler ved å ha jobbet hjemme i koronatiden. Nesten 80% svarer at de har jobbet lengre enn 7,5 timers dag. Samtidig svarer ca. 1/3 at de har strukket arbeidsdagen over morgen, dagtid og kveld, forteller Rune Aale-Hansen, adm.dir. i NKF: – Undersøkelsen vår må betraktes som en stemningsrapport. Den viser likevel langt på vei at mange ikke bare har jobbet hjemme, men de har jobbet mye. Dette har vært viktig for å bidra til aktivitet også i privat næringsliv og i tilknytning til forsterket renhold på skoler og barnehager. Drømmer ikke om hjemmekontor, men fleksibilitet – Når vi spør om folk kunne tenke seg å jobbe hjemme regelmessig dersom det skulle være mulig, svarer nesten halvparten at de kunne tenke seg å jobbe hjemme 2-3 dager i uka, mens en av tre kunne tenke seg å jobbe hjemme en dag i uka, forteller NKF-direktøren: – Samtidig understreker mange at for å jobbe hjemme er det viktig med god hjelpemidler i form av godt lys, gode skjermer, god stol og bord og ikke minst god internettilgang. Det mange også trekker frem er at det er fint å jobbe hjemme når man skal konsentrere seg om enkelte oppgaver. Noe av det som er viktig med å være på kontoret er likevel både det sosiale og faglige miljøet og ikke minst mulighet for raske avklaringer på løpende problemstillinger. Behov for revidering av arbeidsmiljøloven – Det er liten tvil om at pandemien har bidratt til et kvantesprang for hele arbeidslivet hva gjelder å ta i bruk og å bli fortrolig med digitale verktøy. Når vi kommer i en ny normal hverdag hvor det nok blir forventning om å kunne jobbe mer regelmessig i eget hjem, er det spørsmål om arbeidsmiljøloven må tilpasses denne nye hverdagen, sier NKF-direktøren: – Loven er i dag tydelig på at arbeidsgiver har ansvar for HMS på det som er fast arbeidsplass, det vil si også når hjemmekontor er en permanent ordning. Jeg tror ikke alle er like oppmerksomme på dette. Derfor blir det spennende å følge arbeidet regjeringen har varslet, om en slik gjennomgang av arbeidsmiljøloven.